New International Reader's Version

Psalm 21

Psalm 21

For the director of music. A psalm of David.

Lord, the king is filled with joy because you are strong.
    How great is his joy because you help him win his battles!
You have given him what his heart wished for.
    You haven’t kept back from him what his lips asked for.
You came to greet him with rich blessings.
    You placed a crown of pure gold on his head.
He asked you for life, and you gave it to him.
    You promised him days that would never end.
His glory is great because you helped him win his battles.
    You have honored him with glory and majesty.
You have given him blessings that will never end.
    You have made him glad and joyful because you are with him.

The king trusts in the Lord.
    The faithful love of the Most High God
    will keep the king secure.

You, the king, will capture all your enemies.
    Your right hand will take hold of them.
When you appear for battle,
    you will burn them up like they were in a flaming furnace.
The Lord will swallow them up in his great anger.
    His fire will burn them up.
10 You will wipe their children from the face of the earth.
    You will remove them from the human race.
11 Your enemies make evil plans against you.
    They think up evil things to do. But they can’t succeed.
12 You will make them turn their backs and run away
    when you aim your arrows at them.

13 Lord, may you be honored because you are strong.
    We will sing and praise your might.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 21

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Salimo la Davide.

1Inu Yehova, mfumu ikusangalala mu mphamvu yanu,
    chimwemwe chake nʼchachikuludi pa kupambana kumene mumapereka!
Inu mwayipatsa zokhumba za mtima wake
    ndipo simunayimane zopempha za pa milomo yake.
            Sela
Inu munayilandira ndi madalitso ochuluka
    ndipo munayiveka chipewa chaufumu chagolide weniweni pa mutu wake.
Iye anakupemphani moyo, ndipo munamupatsa
    masiku ochuluka kwamuyaya.
Kudzera mʼzigonjetso zimene munapereka, ulemerero wake ndi waukulu;
    Inu mwapereka pa iyo ulemerero ndi ufumu.
Zoonadi Inu mwayipatsa madalitso amuyaya,
    Inu mwayipatsa chisangalalo ndi chimwemwe chimene chili pamaso panu.
Pakuti mfumu imadalira Yehova;
    kudzera mʼchikondi chake chosatha cha Wammwambamwamba,
    iyo sidzagwedezeka.

Dzanja lanu lidzayimitsa adani anu onse;
    dzanja lanu lamanja lidzagwira adani anu.
Pa nthawi ya kuonekera kwanu
    mudzawasandutsa ngʼanjo yamoto yotentha.
Mu ukali wake Yehova adzawameza,
    ndipo moto wake udzawatha.
10 Inu mudzawononga ana awo pa dziko lapansi,
    zidzukulu zawo pakati pa anthu.
11 Ngakhale iwo akukonzereni chiwembu mwa kuchenjera kwawo
    sadzapambana;
12 pakuti mudzawapirikitsa ndipo adzaonetsa misana yawo
    pamene mudzawaloza ndi mivi yanu.

13 Mukwezeke Inu Yehova mʼmphamvu yanu,
    ife tidzayimba nyimbo ndi kutamanda mphamvu yanu.