New International Reader's Version

Psalm 148

Psalm 148

Praise the Lord.

Praise the Lord from the heavens.
    Praise him in the heavens above.
Praise him, all his angels.
    Praise him, all his angels in heaven.
Praise him, sun and moon.
    Praise him, all you shining stars.
Praise him, you highest heavens.
    Praise him, you waters above the skies.
Let all of them praise the name of the Lord,
    because at his command they were created.
He established them for ever and ever.
    He gave them laws they will always have to obey.

Praise the Lord from the earth,
    you great sea creatures and all the deepest parts of the ocean.
Praise him, lightning and hail, snow and clouds.
    Praise him, you stormy winds that obey him.
Praise him, all you mountains and hills.
    Praise him, all you fruit trees and cedar trees.
10 Praise him, all you wild animals and cattle.
    Praise him, you small creatures and flying birds.
11 Praise him, you kings of the earth and all nations.
    Praise him, all you princes and rulers on earth.
12 Praise him, young men and women.
    Praise him, old men and children.

13 Let them praise the name of the Lord.
    His name alone is honored.
    His glory is higher than the earth and the heavens.
14 He has given his people a strong king.
    All his faithful people praise him for that gift.
    All the people of Israel are close to his heart.

Praise the Lord.

Endagaano Enkadde nʼEndagaano Empya

Zabbuli 148

1Mutendereze Mukama!

Mumutendereze nga musinziira mu ggulu,
    mumutenderereze mu bifo ebiri waggulu.
Mumutendereze mmwe mwenna bamalayika be,
    mumutendereze mmwe mwenna eggye lye ery’omu ggulu.
Mmwe enjuba n’omwezi mutendereze Mukama,
    nammwe mwenna emmunyeenye ezaaka mumutendereze.
Tendereza Mukama ggwe eggulu eriri waggulu ennyo,
    naawe amazzi agali waggulu w’eggulu.

Leka byonna bitendereze erinnya lya Mukama!
    Kubanga ye yalagira, ne bitondebwa.
Yabinywereza ddala mu bifo byabyo ennaku zonna,
    n’ateekawo etteeka eritaliggwaawo.

Mumutendereze nga musinziira ku nsi,
    mmwe balukwata n’ebifo byonna eby’omu buziba bw’ennyanja,
mmwe okumyansa, n’omuzira ogw’amakerenda, n’omuzira ogukutte era n’olufu,
    naawe kikuŋŋunta, mugondere ekiragiro kye,
mmwe agasozi n’obusozi,
    emiti egy’ebibala n’emivule;
10 ensolo ez’omu nsiko era n’ente zonna,
    ebyewalula n’ebinyonyi ebibuuka,
11 bakabaka b’ensi n’amawanga gonna,
    abalangira n’abafuzi bonna ab’ensi,
12 abavubuka abalenzi n’abawala;
    abantu abakulu n’abaana abato.

13 Bitendereze erinnya lya Mukama,
    kubanga erinnya lye lyokka lye ligulumizibwa;
    ekitiibwa kye kisinga byonna eby’omu nsi n’eby’omu ggulu.
14 Abantu be abawadde amaanyi,
    era agulumizizza abatukuvu be,
    be bantu be Isirayiri abakolagana naye.

Mutendereze Mukama.