New International Reader's Version

Psalm 144

Psalm 144

A psalm of David.

Give praise to the Lord, my Rock.
    He trains my hands for war.
    He trains my fingers for battle.
He is my loving God and is like a fort to me.
    He is my place of safety and the God who saves me.
He is like a shield that keeps me safe.
    He brings nations under my control.

Lord, what are human beings that you take care of them?
    What are mere people that you think about them?
Their lives don’t last any longer than a breath.
    Their days are like a shadow that quickly disappears.

Lord, open up your heavens and come down.
    Touch the mountains, and they will pour out smoke.
Send flashes of lightning and scatter my enemies.
    Shoot your arrows and chase them away.
My enemies are like a mighty flood.
    Reach down from heaven and save me.
    Save me from outsiders who attack me.
They tell all kinds of lies with their mouths.
    Even when they make a promise by raising their right hands, they don’t mean it.

My God, I will sing a new song to you.
    I will make music to you on a lyre that has ten strings.
10 You are the God who helps kings win battles.
    You save your servant David.

From death by the sword 11 save me.
    Set me free from outsiders who attack me.
They tell all kinds of lies with their mouths.
    Even when they make a promise by raising their right hands, they don’t mean it.

12 While our sons are young,
    they will be like healthy plants.
Our daughters will be like pillars
    that have been made to decorate a palace.
13 Our storerooms will be filled
    with every kind of food.
The sheep in our fields will increase by thousands.
    They will increase by tens of thousands.
14     Our oxen will pull heavy loads.
None of our city walls will be broken down.
    No one will be carried off as a prisoner.
    No cries of pain will be heard in our streets.

15 Blessed is the nation about whom all these things are true.
    Blessed is the nation whose God is the Lord.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 144

Salimo la Davide.

1Atamandike Yehova Thanthwe langa,
    amene amaphunzitsa manja anga kuchita nkhondo;
    zala zanga kumenya nkhondo.
Iye ndiye Mulungu wanga wachikondi ndi malo anga otetezedwa,
    linga langa ndi mpulumutsi wanga,
chishango changa mmene ine ndimathawiramo,
    amene amagonjetsa mitundu ya anthu pansi panga.

Inu Yehova, munthu nʼchiyani kuti mumamusamalira,
    mwana wa munthu kuti muzimuganizira?
Munthu ali ngati mpweya;
    masiku ake ali ngati mthunzi wosakhalitsa.

Ngʼambani mayiko akumwamba, Inu Yehova, ndipo tsikani pansi;
    khudzani mapiri kuti atulutse utsi.
Tumizani zingʼaningʼani ndi kubalalitsa adani;
    ponyani mivi yanu ndi kuwathamangitsa.
Tambasulani dzanja lanu kuchokera kumwamba;
    landitseni ndi kundipulumutsa,
ku madzi amphamvu,
    mʼmanja mwa anthu achilendo,
amene pakamwa pawo ndi podzala ndi mabodza,
    amene dzanja lawo lamanja ndi lachinyengo.

Ndidzakuyimbirani nyimbo yatsopano Inu Mulungu;
    ndidzakuyimbirani nyimbo pa zeze wa nsambo khumi,
10 kwa Iye amene amapambanitsa mafumu,
    amene amapulumutsa Davide mtumiki wake ku lupanga loopsa.

11 Landitseni ndi kundipulumutsa,
    mʼmanja mwa anthu achilendo,
amene pakamwa pawo ndi podzaza ndi mabodza,
    amene dzanja lawo lamanja ndi lachinyengo.

12 Ndipo ana aamuna pa chinyamata chawo
    adzakhala ngati mbewu yosamalidwa bwino,
ana athu aakazi adzakhala ngati zipilala
    zosemedwa bwino, zokongoletsera nyumba yaufumu.
13 Nkhokwe zathu zidzakhala zodzaza
    ndi zokolola za mtundu uliwonse.
Nkhosa zathu zidzaswana miyandamiyanda
    pa mabusa athu.
14     Ngʼombe zathu zidzanyamula katundu wolemera.
Sipadzakhala mingʼalu pa makoma,
    sipadzakhalanso kupita ku ukapolo,
    mʼmisewu mwathu simudzakhala kulira chifukwa cha mavuto.

15 Odala anthu amene adzalandira madalitso awa;
    odala anthu amene Mulungu wawo ndi Yehova.