New International Reader's Version

Psalm 143

Psalm 143

A psalm of David.

Lord, hear my prayer.
    Listen to my cry for mercy.
You are faithful and right.
    Come and help me.
Don’t take me to court and judge me,
    because in your eyes no living person does what is right.

My enemies chase me.
    They crush me down to the ground.
They make me live in the darkness
    like those who died long ago.
So I grow weak.
    Deep down inside me, I’m afraid.

I remember what happened long ago.
    I spend time thinking about all your acts.
    I consider what your hands have done.
I spread out my hands to you in prayer.
    I’m thirsty for you, just as dry ground is thirsty for rain.

Lord, answer me quickly.
    I’m growing weak.
Don’t turn your face away from me,
    or I will be like those who go down into the grave.
In the morning let me hear about your faithful love,
    because I’ve put my trust in you.
Show me the way I should live,
    because I trust you with my life.
Lord, save me from my enemies,
    because I go to you for safety.
10 Teach me to do what you want,
    because you are my God.
May your good Spirit
    lead me on a level path.

11 Lord, bring yourself honor by keeping me alive.
    Because you do what is right, get me out of trouble.
12 Because your love is faithful, put an end to my enemies.
    Destroy all of them, because I serve you.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 143

Salimo la Davide.

1Yehova imvani pemphero langa,
    mvetserani kulira kwanga kopempha chifundo;
mwa kukhulupirika kwanu ndi chilungamo chanu
    bwerani kudzandithandiza.
Musazenge mlandu mtumiki wanu,
    pakuti palibe munthu wamoyo amene ndi wolungama pamaso panu.

Mdani akundithamangitsa,
    iye wandipondereza pansi;
wachititsa kuti ndikhale mu mdima
    ngati munthu amene anafa kale.
Choncho mzimu wanga ukufowoka mʼkati mwanga;
    mʼkati mwanga, mtima wanga uli ndi nkhawa.

Ndimakumbukira masiku amakedzana;
    ndimalingalira za ntchito yanu yonse,
    ndimaganizira zimene manja anu anachita.
Ndatambalitsa manja anga kwa Inu;
    moyo wanga uli ndi ludzu lofuna Inu monga nthaka yowuma.
            Sela

Yehova ndiyankheni msanga;
    mzimu wanga ukufowoka.
Musandibisire nkhope yanu,
    mwina ndidzakhala ngati iwo amene atsikira ku dzenje.
Lolani kuti mmawa ubweretse mawu achikondi chanu chosasinthika,
    pakuti ine ndimadalira Inu.
Mundisonyeze njira yoti ndiyendemo,
    pakuti kwa Inu nditukulira moyo wanga.
Pulumutseni kwa adani anga, Inu Yehova,
    pakuti ndimabisala mwa Inu.
10 Phunzitseni kuchita chifuniro chanu,
    popeza ndinu Mulungu wanga;
Mzimu wanu wabwino unditsogolere
    pa njira yanu yosalala.

11 Sungani moyo wanga Inu Yehova chifukwa cha dzina lanu;
    mwa chilungamo chanu tulutseni mʼmasautso anga.
12 Mwa chikondi chanu chosasinthika khalitsani chete adani anga;
    wonongani adani anga,
    pakuti ndine mtumiki wanu.