New International Reader's Version

Psalm 141

Psalm 141

A psalm of David.

I call out to you, Lord. Come quickly to help me.
    Listen to me when I call out to you.
May my prayer come to you like the sweet smell of incense.
    When I lift up my hands in prayer, may it be like the evening sacrifice.

Lord, guard my mouth.
    Keep watch over the door of my lips.
Don’t let my heart be drawn to what is evil.
    Don’t let me join with people who do evil.
    Don’t let me eat their fancy food.

If a godly person hit me, it would be an act of kindness.
    If they would correct me, it would be like pouring olive oil on my head.
    I wouldn’t say no to it.

I will always pray against the things that sinful people do.
    When their rulers are thrown down from the rocky cliffs,
    those evil people will realize that my words were true.
They will say, “As clumps of dirt are left from plowing up the ground,
    so our bones will be scattered near an open grave.”

But Lord and King, I keep looking to you for help.
    I go to you for safety. Don’t let me die.
Keep me from the traps of those who do evil.
    Save me from the traps they have set for me.
10 Let evil people fall into their own nets.
    But let me go safely on my way.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 141

Salimo la Davide.

1Inu Yehova ndikukuyitanani; bwerani msanga kwa ine.
    Imvani mawu anga pamene ndiyitana Inu.
Pemphero langa lifike kwa Inu ngati lubani;
    kukweza manja kwanga kukhale ngati nsembe yamadzulo.

Yehova ikani mlonda pakamwa panga;
    londerani khomo la pa milomo yanga.
Musalole kuti mtima wanga ukokedwere ku zoyipa;
    kuchita ntchito zonyansa
pamodzi ndi anthu amene amachita zoyipa;
    musalole kuti ndidye nawo zokoma zawo.

Munthu wolungama andikanthe, chimenecho ndiye chifundo;
    andidzudzule ndiye mafuta pa mutu wanga.
    Mutu wanga sudzakana zimenezi.

Komabe pemphero langa nthawi zonse ndi lotsutsana ndi ntchito za anthu ochita zoyipa.
    Olamulira awo adzaponyedwa pansi kuchokera pa malo okwera kwambiri,
    ndipo anthu oyipa adzaphunzira kuti mawu anga anayankhulidwa bwino.
Iwo adzati, “Monga momwe nkhuni zimamwazikira akaziwaza,
    ndi momwenso mafupa athu amwazikira pa khomo la manda.”

Koma maso anga akupenyetsetsa Inu Ambuye Wamphamvuzonse;
    ndimathawira kwa Inu, musandipereke ku imfa.
Mundipulumutse ku misampha imene anditchera,
    ku makhwekhwe amene anthu oyipa andikonzera.
10 Anthu oyipa akodwe mʼmaukonde awo,
    mpaka ine nditadutsa mwamtendere.