New International Reader's Version

Psalm 135

Psalm 135

Praise the Lord.

Praise the name of the Lord.
    You who serve the Lord, praise him.
You who serve in the house of the Lord, praise him.
    You who serve in the courtyards of the temple of our God, praise him.

Praise the Lord, because he is good.
    Sing praise to his name, because that is pleasant.
The Lord has chosen the people of Jacob to be his own.
    He has chosen Israel to be his special treasure.

I know that the Lord is great.
    I know that our Lord is greater than all gods.
The Lord does anything he wants to do
    in the heavens and on the earth.
    He does it even in the deepest parts of the oceans.
He makes clouds rise from one end of the earth to the other.
    He sends lightning with the rain.
    He brings the wind out of his storerooms.

He killed the oldest son of each family in Egypt.
    He struck down the oldest males that were born to people and animals.
He did miraculous signs in Egypt.
    He did wonders against Pharaoh and everyone who served him.
10 He destroyed many nations.
    He killed mighty kings.
11 He killed Sihon, the king of the Amorites,
    and Og, the king of Bashan.
    He killed all the kings of Canaan.
12 He gave their land as a gift
    to his people Israel.

13 Lord, your name continues forever.
    Lord, your fame will last for all time to come.
14 When the Lord hands down his sentence, it will be in his people’s favor.
    He will show deep concern for those who serve him.

15 The statues of the nations’ gods are made out of silver and gold.
    They are made by human hands.
16 They have mouths but can’t speak.
    They have eyes but can’t see.
17 They have ears but can’t hear.
    They have mouths but can’t breathe.
18 Those who make statues of gods will be like them.
    So will all those who trust in them.

19 People of Israel, praise the Lord.
    Priests of Aaron, praise the Lord.
20 Tribe of Levi, praise the Lord.
    You who have respect for the Lord, praise him.
21 Give praise to the Lord in Zion.
    Give praise to the God who lives in Jerusalem.

Praise the Lord.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 135

1Tamandani Yehova.

Tamandani dzina la Yehova;
    mutamandeni, inu atumiki a Yehova,
amene mumatumikira mʼnyumba ya Yehova,
    mʼmabwalo a nyumba ya Mulungu wathu.

Tamandani Yehova, pakuti Yehova ndi wabwino;
    imbani nyimbo zotamanda dzina lake, pakuti nʼkokoma kutero,
Pakuti Yehova wasankha Yakobo kuti akhale wake,
    Israeli kuti akhale chuma chake chapamtima.

Ndikudziwa kuti Yehova ndi wamkulu,
    kuti Ambuye athu ndi wamkulu kuposa milungu yonse.
Yehova amachita chilichonse chimene chimamukomera,
    kumwamba ndi dziko lapansi,
    ku nyanja zazikulu ndi ku malo ake onse akuya.
Iye amatulutsa mitambo kuchokera ku malekezero a dziko lapansi,
    amatumiza zingʼaningʼani pamodzi ndi mvula
    ndipo amatulutsa mphepo ku malo ake osungiramo.

Anakantha ana oyamba kubadwa a Igupto,
    ana oyamba kubadwa a anthu ndi nyama.
Iye anatumiza zizindikiro zozizwitsa ndi zodabwitsa pakati pako, iwe Igupto,
    kutsutsana ndi Farao pamodzi ndi atumiki ake onse.
10 Iye anakantha mitundu yambiri ya anthu
    ndi kupha mafumu amphamvu:
11 Sihoni mfumu ya Aamori,
    Ogi mfumu ya Basani,
    ndi maufumu onse a ku Kanaani;
12 ndipo anapereka dziko lawo ngati cholowa,
    cholowa cha anthu ake Aisraeli.

13 Dzina lanu, Inu Yehova, ndi losatha mpaka muyaya,
    mbiri yanu, Inu Yehova, idziwika mibado yonse.
14 Pakuti Yehova adzaonetsa kuti anthu ake ngosalakwa,
    ndipo adzachitira chifundo atumiki ake.

15 Mafano a mitundu ya anthu ndi siliva ndi golide,
    opangidwa ndi manja a anthu.
16 Pakamwa ali napo koma sayankhula
    maso ali nawo, koma sapenya;
17 makutu ali nawo, koma sakumva
    ndipo mʼkamwa mwawo mulibe mpweya uliwonse.
18 Iwo amene amapanga mafanowo adzakhala ngati mafanowo,
    chimodzimodzinso iwo amene amadalira mafanowo.

19 Inu nyumba ya Israeli, tamandani Yehova;
    inu nyumba ya Aaroni, tamandani Yehova;
20 Inu nyumba ya Levi, tamandani Yehova;
    Inu amene mumaopa Iye, tamandani Yehova.
21 Wodalitsika ndi Yehova kuchokera mʼZiyoni,
    amene amakhala mu Yerusalemu.

Tamandani Yehova.