New International Reader's Version

Psalm 132

Psalm 132

A song for those who go up to Jerusalem to worship the Lord.

Lord, remember David
    and all the times he didn’t do what he wanted.

Lord, he made a promise.
    Mighty One of Jacob, he made a promise to you.
He said, “I won’t enter my house
    or go to bed.
I won’t let my eyes sleep.
    I won’t close my eyelids
until I find a place for the Lord.
    I want to build a house for the Mighty One of Jacob.”

Here are the words we heard in Ephrathah.
    We heard them again in the fields of Kiriath Jearim.
“Let us go to the Lord’s house.
    Let us worship at his feet. Let us say,
Lord, rise up and come to your resting place.
    Come in together with the ark. It’s the sign of your power.
May your priests put on godliness as if it were their clothes.
    May your faithful people sing for joy.’ ”

10 In honor of your servant David,
    don’t turn your back on your anointed king.

11 The Lord made a promise to David.
    It is a firm promise that he will never break.
He said, “After you die,
    I will place one of your own sons on your throne.
12 If your sons keep my covenant
    and the laws I teach them,
then their sons will sit
    on your throne for ever and ever.”

13 The Lord has chosen Zion.
    That’s the place where he wants to live.
14 He has said, “This will be my resting place for ever and ever.
    Here I will sit on my throne, because that’s what I want.
15 I will greatly bless Zion with everything it needs.
    I will give plenty of food to the poor people living there.
16 I will put salvation on its priests as if it were their clothes.
    God’s faithful people will always sing for joy.

17 “Here in Jerusalem I will raise up a mighty king from the family of David.
    I will set up the lamp of David’s kingdom for my anointed king.
    Its flame will burn brightly forever.
18 I will put shame on his enemies as if it were their clothes.
    But he will wear on his head a shining crown.”

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 132

Nyimbo yoyimba pokwera ku Yerusalemu.

1Inu Yehova, kumbukirani Davide
    ndi mavuto onse anapirira.

Iye analumbira kwa Yehova
    ndi kulonjeza kwa Wamphamvu wa Yakobo kuti,
“Sindidzalowa mʼnyumba mwanga
    kapena kugona pa bedi langa:
sindidzalola kuti maso anga agone,
    kapena zikope zanga ziwodzere,
mpaka nditamupezera malo Yehova,
    malo okhala a Wamphamvu wa Yakobo.”

Zoonadi, tinamva za Bokosi la Chipangano ku Efurata,
    tinalipeza mʼminda ya ku Yaara:
“Tiyeni tipite ku malo ake okhalamo;
    tiyeni tikamulambire pa mapazi ake.
‘Dzukani Yehova, ndipo bwerani ku malo anu opumulira,
    Inuyo ndi Bokosi la Chipangano limene limafanizira mphamvu zanu.
Ansembe anu avekedwe chilungamo;
    anthu anu oyera mtima ayimbe nyimbo mwachimwemwe.’ ”

10 Chifukwa cha Davide mtumiki wanu,
    musakane wodzozedwa wanu.

11 Yehova analumbira kwa Davide,
    lumbiro lotsimikizika kuti Iye sadzasintha:
“Mmodzi wa ana ako
    ndidzamuyika pa mpando waufumu;
12 ngati ana ako azisunga pangano langa
    ndi malamulo amene ndiwaphunzitsa,
pamenepo ana awo adzakhala pa mpando
    wako waufumu kwamuyaya ndi muyaya.”

13 Pakuti Yehova wasankha Ziyoni,
    Iye wakhumba kuti akhale malo ake okhalamo:
14 “Awa ndi malo anga opumapo ku nthawi za nthawi;
    ndidzakhala pano pa mpando waufumu, pakuti ndakhumba zimenezi.
15 Ndidzadalitsa mzindawu ndi zinthu zambiri;
    anthu ake osauka ndidzawakhutitsa ndi chakudya.
16 Ndidzaveka ansembe ake chipulumutso,
    ndipo anthu ake oyera mtima adzayimba nthawi zonse nyimbo zachimwemwe.

17 “Pano ndidzachulukitsa mphamvu za Davide
    ndi kuyikapo nyale ya wodzozedwa wanga.
18 Ndidzaveka adani ake manyazi,
    koma chipewa chaufumu pamutu pake chidzakhala chowala.”