New International Reader's Version

Psalm 112

Psalm 112

Praise the Lord.

Blessed are those who have respect for the Lord.
    They find great delight when they obey God’s commands.

Their children will be powerful in the land.
    Because they are honest, their children will be blessed.
Their family will have wealth and riches.
    They will always be blessed for doing what is right.
Even in the darkness light shines on honest people.
    It shines on those who are kind and tender and godly.
Good things will come to those who are willing to lend freely.
    Good things will come to those who are fair in everything they do.
Those who do what is right will always be secure.
    They will be remembered forever.
They aren’t afraid when bad news comes.
    They stand firm because they trust in the Lord.
Their hearts are secure. They aren’t afraid.
    In the end they will see their enemies destroyed.
They have spread their gifts around to poor people.
    Their good works continue forever.
    They will be powerful and honored.

10 Evil people will see it and be upset.
    They will grind their teeth and become weaker and weaker.
    What evil people long to do can’t succeed.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 112

1Tamandani Yehova.

Wodala munthu amene amaopa Yehova,
    amene amakondwera kwambiri ndi malamulo ake.

Ana ake adzakhala amphamvu mʼdziko;
    mʼbado wa olungama mtima udzadalitsidwa.
Kulemera ndi chuma zili mʼnyumba yake,
    ndipo chilungamo chake ndi chosatha.
Ngakhale mu mdima kuwala kumatulukira olungama mtima;
    wokoma mtima, wachifundo ndi wowongoka mtima.
Zinthu zabwino zidzabwera kwa iye amene amapereka mowolowamanja ndi wokongoletsa mwaufulu,
    amene amachita ntchito yake mwachilungamo.

Ndithu sadzagwedezeka;
    munthu wolungama sadzayiwalika mpaka muyaya.
Saopa akamva zoyipa zimene zachitika;
    mtima wake ndi wokhazikika ndipo amadalira Yehova.
Mtima wake ndi wotetezedwa, sadzakhala ndi mantha;
    potsiriza pake adzayangʼana adani ake mwachipambano.
Wopereka mphatso zake mowolowamanja kwa osauka,
    chilungamo chake chimanka mpaka muyaya;
    nyanga yake idzakwezedwa mwaulemu.

10 Munthu woyipa adzaona zimenezi ndipo adzapsa mtima;
    adzakukuta mano ake ndipo adzasungunuka.
    Zolakalaka za anthu oyipa sizidzachitika konse.