New International Reader's Version

Psalm 105

Psalm 105

Give praise to the Lord and announce who he is.
    Tell the nations what he has done.
Sing to him, sing praise to him.
    Tell about all the wonderful things he has done.
Praise him, because his name is holy.
    Let the hearts of those who trust in the Lord be glad.
Seek the Lord and the strength he gives.
    Always seek him.

Remember the wonderful things he has done.
    Remember his miracles and how he judged our enemies.
Remember what he has done, you children of his servant Abraham.
    Remember it, you people of Jacob, God’s chosen ones.
He is the Lord our God.
    He judges the whole earth.

He will keep his covenant forever.
    He will keep his promise for all time to come.
He will keep the covenant he made with Abraham.
    He will keep the promise he made to Isaac.
10 He made it stand as a law for Jacob.
    He made it stand as a covenant for Israel that will last forever.
11 He said, “I will give you the land of Canaan.
    It will belong to you.”

12 At first there weren’t very many of God’s people.
    There were only a few, and they were strangers in the land.
13 They wandered from nation to nation.
    They wandered from one kingdom to another.
14 But God didn’t allow anyone to treat them badly.
    To keep them safe, he gave a command to kings.
15 He said to them, “Do not touch my anointed ones.
    Do not harm my prophets.”

16 He made the people in the land go hungry.
    He destroyed all their food supplies.
17 He sent a man ahead of them into Egypt.
    That man was Joseph. He had been sold as a slave.
18 The Egyptians put his feet in chains.
    They put an iron collar around his neck.
19 He was in prison until what he said would happen came true.
    The word of the Lord proved that he was right.
20 The king of Egypt sent for Joseph and let him out of prison.
    The ruler of many nations set him free.
21 He put Joseph in charge of his palace.
    He made him ruler over everything he owned.
22 Joseph was in charge of teaching the princes.
    He taught the elders how to think and live wisely.

23 Then the rest of Jacob’s family went to Egypt.
    The people of Israel lived as outsiders in the land of Ham.
24 The Lord gave his people so many children
    that there were too many of them for their enemies.
25 He made the Egyptians hate his people.
    The Egyptians made evil plans against them.
26 The Lord sent his servant Moses to the king of Egypt.
    He sent Aaron, his chosen one, along with him.
27 The Lord gave them the power to do signs among the Egyptians.
    They did his wonders in the land of Ham.
28 The Lord sent darkness over the land.
    He did it because the Egyptians had refused to obey his words.
29 He turned their rivers and streams into blood.
    He caused the fish in them to die.
30 Their land was covered with frogs.
    Frogs even went into the bedrooms of the rulers.
31 The Lord spoke, and large numbers of flies came.
    Gnats filled the whole country.
32 He turned their rain into hail.
    Lightning flashed all through their land.
33 He destroyed their vines and fig trees.
    He broke down the trees in Egypt.
34 He spoke, and the locusts came.
    There were so many of them they couldn’t be counted.
35 They ate up every green thing in the land.
    They ate up what the land produced.
36 Then he killed the oldest son of every family in Egypt.
    He struck down the oldest of all their sons.

37 He brought the people of Israel out of Egypt.
    The Egyptians loaded them down with silver and gold.
    From among the tribes of Israel no one got tired or fell down.
38 The Egyptians were glad when the people of Israel left.
    They were terrified because of Israel.
39 The Lord spread out a cloud to cover his people.
    He gave them a fire to light up the night.
40 They asked for meat, and he brought them quail.
    He fed them well with manna, the bread of heaven.
41 He broke open a rock, and streams of water poured out.
    They flowed like a river in the desert.

42 He remembered the holy promise
    he had made to his servant Abraham.
43 His chosen people shouted for joy
    as he brought them out of Egypt.
44 He gave them the lands of other nations.
    He let them take over what others had worked for.
45 He did it so they might obey his rules
    and follow his laws.

Praise the Lord.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 105

1Yamikani Yehova, itanani dzina lake;
    lalikirani pakati pa anthu a mitundu ina zimene Iye wachita.
Imbirani Iye, imbani matamando kwa Iyeyo;
    fotokozani za machitidwe ake onse odabwitsa.
Munyadire dzina lake loyera;
    mitima ya iwo amene amafunafuna Yehova ikondwere.
Dalirani Yehova ndi mphamvu zake;
    funafunani nkhope yake nthawi yonse.

Kumbukirani zodabwitsa zimene Iye anazichita,
    zozizwitsa zake ndi maweruzo amene anapereka,
inu zidzukulu za Abrahamu mtumiki wake,
    inu ana a Yakobo, osankhika ake.
Iye ndiye Yehova Mulungu wathu;
    maweruzo ake ali pa dziko lonse lapansi.

Iyeyo amakumbukira pangano lake kwamuyaya,
    mawu amene analamula kwa mibado yonse,
pangano limene Iye anapanga ndi Abrahamu,
    lumbiro limene analumbira kwa Isake.
10 Iye analitsimikiza kwa Yakobo monga zophunzitsa,
    kwa Israeli monga pangano lamuyaya:
11 “Ndidzapereka kwa iwe dziko la Kanaani
    ngati gawo la cholowa chako.”

12 Pamene iwo anali ngati anthu ochepa mʼchiwerengero,
    ochepa ndithu, ndiponso alendo mʼdzikolo,
13 ankayendayenda kuchoka ku mtundu wina wa anthu ndi kupita ku mtundu wina,
    kuchoka mu ufumu wina kupita ku wina.
14 Iye sanalole wina aliyense kuwapondereza;
    anadzudzula mafumu chifukwa cha iwo:
15 “Musakhudze odzozedwa anga;
    musachitire choyipa aneneri anga.”

16 Iye anabweretsa njala pa dziko
    ndipo anawononga chakudya chonse;
17 Iyeyo anatumiza munthu patsogolo pawo,
    Yosefe anagulitsidwa ngati kapolo.
18 Iwo anavulaza mapazi ake ndi matangadza,
    khosi lake analiyika mʼzitsulo,
19 mpaka zimene Iye ananeneratu zitakwaniritsidwa,
    mpaka mawu a Yehova ataonetsa kuti Iye ananena zoona.
20 Mfumu inatuma munthu kukamumasula,
    wolamulira wa mitundu ya anthu anamasula iyeyo.
21 Anamuyika kukhala wolamulira nyumba yake,
    wolamulira zonse zimene iye anali nazo,
22 kulangiza ana a mfumu monga ankafunira
    ndi kuphunzitsa nzeru akuluakulu.

23 Tsono Israeli analowa mu Igupto;
    Yakobo anakhala monga mlendo mʼdziko la Hamu.
24 Yehova anachulukitsa anthu ake;
    ndipo anachititsa kuti akhale ochuluka kwambiri kuposa adani awo;
25 amene mitima yawo anayitembenuza kuti idane ndi anthu ake,
    kukonzera chiwembu atumiki ake.
26 Yehova anatuma Mose mtumiki wake,
    ndi Aaroni amene Iye anamusankha.
27 Iwo anachita zizindikiro zozizwitsa pakati pawo,
    zodabwitsa zake mʼdziko la Hamu.
28 Yehova anatumiza mdima nasandutsa dziko kuti likhale la mdima.
    Koma anthuwo anakaniratu mawu a Yehova.
29 Yehova anasandutsa madzi awo kukhala magazi,
    kuchititsa kuti nsomba zawo zife.
30 Dziko lawo linadzaza ndi achule
    amene analowa mʼzipinda zogona za olamulira awo.
31 Iye anayankhula, ndipo kunabwera ntchentche zochuluka
    ndi nsabwe mʼdziko lawo lonse.
32 Iyeyo anatembenuza mvula yawo kukhala matalala,
    ndi zingʼaningʼani mʼdziko lawo lonse;
33 Anagwetsa mitengo yawo ya mpesa ndi mitengo yawo ya mkuyu,
    nawononganso mitengo ina ya mʼdziko lawolo.
34 Iye anayankhula, ndipo dzombe linabwera,
    ziwala zosawerengeka;
35 zinadya chilichonse chobiriwira cha mʼdziko lawo,
    zinadya zonse zotuluka mʼnthaka yawo.
36 Kenaka anakantha ana onse oyamba kubadwa a mʼdziko lawo,
    zipatso zoyamba za umunthu wawo wonse.

37 Yehova anatulutsa Israeli, atatenga siliva ndi golide wambiri,
    ndipo pakati pa mafuko awo palibe mmodzi amene anafowoka.
38 Dziko la Igupto linakondwa pamene iwo anachoka,
    pakuti kuopsa kwa Israeli kunawagwera iwo.
39 Iye anatambasula mitambo ngati chofunda chawo,
    ndi moto owawunikira usiku.
40 Iwo anapempha, ndipo Iye anawabweretsera zinziri
    ndipo anawakhutitsa ndi chakudya chochokera kumwamba.
41 Iye anatsekula thanthwe, ndipo madzi anatuluka;
    ngati mtsinje anayenda mʼchipululu.

42 Pakuti anakumbukira lonjezo lake loyera limene
    linaperekedwa kwa Abrahamu mtumiki wake.
43 Iye anatulutsa anthu ake akukondwera,
    osankhika ake akufuwula mwachimwemwe;
44 Iye anawapatsa mayiko a anthu a mitundu ina
    ndipo anakhala olowamʼmalo a zimene ena anazivutikira,
45 kuti iwo asunge malangizo ake
    ndi kutsatira malamulo ake.

Tamandani Yehova.