New International Reader's Version

Psalm 103

Psalm 103

A psalm of David.

I will praise the Lord.
    Deep down inside me, I will praise him.
    I will praise him, because his name is holy.
I will praise the Lord.
    I won’t forget anything he does for me.
He forgives all my sins.
    He heals all my sicknesses.
He saves my life from going down into the grave.
    His faithful and tender love makes me feel like a king.
He satisfies me with the good things I desire.
    Then I feel young and strong again, just like an eagle.

The Lord does what is right and fair
    for all who are treated badly.

He told Moses all about his plans.
    He let the people of Israel see his mighty acts.
The Lord is tender and kind. He is gracious.
    He is slow to get angry. He is full of love.
He won’t keep bringing charges against us.
    He won’t stay angry with us forever.
10 He doesn’t punish us for our sins as much as we should be punished.
    He doesn’t pay us back in keeping with the evil things we’ve done.
11 He loves those who have respect for him.
    His love is as high as the heavens are above the earth.
12 He has removed our sins from us.
    He has removed them as far as the east is from the west.
13 A father is tender and kind to his children.
    In the same way, the Lord is tender and kind
    to those who have respect for him.
14 He knows what we are made of.
    He remembers that we are dust.
15 The life of human beings is like grass.
    People grow like the flowers in the field.
16 When the wind blows on them, they are gone.
    No one can tell that they had ever been there.
17 But the Lord’s love
    for those who have respect for him
    lasts for ever and ever.
Their children’s children will know
    that he always does what is right.
18 He always loves those who keep his covenant.
    He always does what is right for those who remember to obey his commands.

19 The Lord has set up his throne in heaven.
    His kingdom rules over all.

20 Praise the Lord, you angels of his.
    Praise him, you mighty ones
    who carry out his orders and obey his word.
21 Praise the Lord, all you angels in heaven.
    Praise him, all you who serve him and do what he wants.
22 Let everything the Lord has made praise him
    everywhere in his kingdom.

I will praise the Lord.

Endagaano Enkadde nʼEndagaano Empya

Zabbuli 103

Zabbuli Ya Dawudi.

1Weebaze Mukama, ggwe emmeeme yange;
    ne byonna ebiri mu nze byebaze erinnya lye ettukuvu.
Weebaze Mukama, ggwe emmeeme yange,
    era teweerabiranga birungi bye byonna.
Asonyiwa ebibi byo byonna,
    n’awonya n’endwadde zo zonna.
Anunula obulamu bwo emagombe, n’akusaasira
    era n’akwagala n’okwagala okutaggwaawo.
Awa emmeeme yo ebintu ebirungi byeyagala;
    obuvubuka bwo ne budda buggya ng’empungu.[a]

Mukama asala mu butuukirivu ne mu bwenkanya,
    ensonga z’abo bonna abajoogebwa.

Yamanyisa Musa ebyo by’ayagala,
    n’alaga abaana ba Isirayiri ebikolwa bye.
Mukama wa kisa era ajjudde okusaasira,
    tasunguwala mangu, era alina okwagala okutaggwaawo.
Taasibenga busungu ku mwoyo,
    era tasunguwala kumala bbanga lyonna.
10 Tatukola ng’okwonoona kwaffe bwe kuli,
    wadde okutusasula ng’ebikolwa byaffe ebitali bya butuukirivu bwe biri.
11 Ng’eggulu bwe litumbidde ennyo waggulu w’ensi,
    n’okwagala kwe bwe kuli okunene bwe kutyo eri abo abamutya.
12 Ebibi byaffe abituggyako
    n’abitwala wala ng’ebuvanjuba bw’eri ewala okuva ebugwanjuba.

13 Kitaawe w’abaana nga bw’asaasira abaana be,
    ne Mukama bw’atyo bw’asaasira abo abamutya.
14 Kubanga amanyi nga bwe twakolebwa
    era ng’ajjukira nti tuli nfuufu.
15 Wabula omuntu, ennaku z’obulamu bwe ziri ng’omuddo;
    akula n’agimuka ng’ekimuli eky’omu nnimiro;
16 empewo ekifuuwa, ne kifa;
    nga ne we kyali tewakyajjukirwa.
17 Naye okwagala kwa Katonda eri abo abamutya tekuggwaawo
    emirembe gyonna,
    n’obulokozi bwe eri abaana b’abaana baabwe.
18 Be bo abakuuma endagaano ye
    ne bajjukira okugondera amateeka ge.

19 Mukama anywezezza entebe ye ey’obwakabaka mu ggulu,
    n’obwakabaka bwe bufuga ensi yonna.

20 Mwebaze Mukama mmwe bamalayika be,
    mmwe ab’amaanyi abakola ky’agamba,
    era abagondera ekigambo kye.
21 Mwebaze Mukama mmwe amaggye ge ag’omu ggulu,
    mmwe abaweereza be abakola by’ayagala.
22 Mwebaze Mukama, mmwe ebitonde bye byonna
    ebiri mu matwale ge gonna.

Weebaze Mukama, ggwe emmeeme yange.

Notas al pie

  1. 103:5 Empungu emanyiddwa olw’amaanyi gaayo n’olw’obuwangaazi bwayo.