New International Reader's Version

Psalm 103

Psalm 103

A psalm of David.

I will praise the Lord.
    Deep down inside me, I will praise him.
    I will praise him, because his name is holy.
I will praise the Lord.
    I won’t forget anything he does for me.
He forgives all my sins.
    He heals all my sicknesses.
He saves my life from going down into the grave.
    His faithful and tender love makes me feel like a king.
He satisfies me with the good things I desire.
    Then I feel young and strong again, just like an eagle.

The Lord does what is right and fair
    for all who are treated badly.

He told Moses all about his plans.
    He let the people of Israel see his mighty acts.
The Lord is tender and kind. He is gracious.
    He is slow to get angry. He is full of love.
He won’t keep bringing charges against us.
    He won’t stay angry with us forever.
10 He doesn’t punish us for our sins as much as we should be punished.
    He doesn’t pay us back in keeping with the evil things we’ve done.
11 He loves those who have respect for him.
    His love is as high as the heavens are above the earth.
12 He has removed our sins from us.
    He has removed them as far as the east is from the west.
13 A father is tender and kind to his children.
    In the same way, the Lord is tender and kind
    to those who have respect for him.
14 He knows what we are made of.
    He remembers that we are dust.
15 The life of human beings is like grass.
    People grow like the flowers in the field.
16 When the wind blows on them, they are gone.
    No one can tell that they had ever been there.
17 But the Lord’s love
    for those who have respect for him
    lasts for ever and ever.
Their children’s children will know
    that he always does what is right.
18 He always loves those who keep his covenant.
    He always does what is right for those who remember to obey his commands.

19 The Lord has set up his throne in heaven.
    His kingdom rules over all.

20 Praise the Lord, you angels of his.
    Praise him, you mighty ones
    who carry out his orders and obey his word.
21 Praise the Lord, all you angels in heaven.
    Praise him, all you who serve him and do what he wants.
22 Let everything the Lord has made praise him
    everywhere in his kingdom.

I will praise the Lord.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 103

Salimo la Davide.

1Tamanda Yehova, iwe moyo wanga;
    ndi zonse zamʼkati mwanga zitamande dzina lake loyera.
Tamanda Yehova, iwe moyo wanga,
    ndipo usayiwale zabwino zake zonse.
Amene amakhululuka machimo ako onse
    ndi kuchiritsa nthenda zako zonse,
amene awombola moyo wako ku dzenje
    ndi kukuveka chikondi ndi chifundo chake ngati chipewa chaufumu,
amene akwaniritsa zokhumba zako ndi zinthu zabwino,
    kotero kuti umakhala wamphamvu zatsopano ngati mphungu.

Yehova amachita chilungamo
    ndipo amaweruza molungama onse opsinjika.

Iye anadziwitsa Mose njira zake,
    ntchito zake kwa Aisraeli.
Yehova ndi wachifundo ndi wokoma mtima,
    wosakwiya msanga ndi wachikondi chochuluka.
Iye sadzatsutsa nthawi zonse,
    kapena kusunga mkwiyo wake kwamuyaya;
10 satichitira molingana ndi machimo athu,
    kapena kutibwezera molingana ndi mphulupulu zathu.
11 Pakuti monga kumwamba kuli kutali ndi dziko lapansi,
    koteronso chikondi chake nʼchachikulu kwa iwo amene amamuopa;
12 monga kummawa kutalikirana ndi kumadzulo,
    koteronso Iye watichotsera mphulupulu zathu kuti zikhale kutali nafe.
13 Monga bambo amachitira chifundo ana ake,
    choncho Yehova ali ndi chifundo ndi iwo amene amamuopa;
14 pakuti Iye amadziwa momwe tinawumbidwira,
    amakumbukira kuti ndife fumbi.
15 Kunena za munthu, masiku ake ali ngati udzu,
    amaphuka ngati duwa la mʼmunda;
16 koma mphepo imawombapo ndipo silionekanso
    ndipo malo ake sakumbukirikanso.
17 Koma kuchokera muyaya mpaka muyaya
    chikondi cha Yehova chili ndi iwo amene amamuopa,
    ndi chilungamo chake chili ndi ana a ana awo;
18 iwo amene amasunga pangano lake
    ndi kukumbukira kumvera malangizo ake.

19 Yehova wakhazikitsa mpando wake waufumu mmwamba
    ndipo ufumu wake umalamulira onse.

20 Tamandani Yehova, inu angelo ake,
    amphamvu inu amene mumachita zimene amalamula,
    amene mumamvera mawu ake.
21 Tamandani Yehova, zolengedwa zonse zakumwamba,
    inu atumiki ake amene mumachita chifuniro chake.
22 Tamandani Yehova, ntchito yake yonse
    kulikonse mu ulamuliro wake.

Tamanda Yehova, iwe moyo wanga.