New International Reader's Version

Psalm 10

Psalm 10

Lord, why are you so far away?
    Why do you hide yourself in times of trouble?

An evil person is proud and hunts down those who are weak.
    He catches weak people by making clever plans.
He brags about what his heart desires.
    He speaks well of those who always want more.
    He attacks the Lord with his words.
Because he is proud, that evil person doesn’t turn to the Lord.
    There is no room for God in any of his thoughts.
Everything always goes well for him.
    So he is proud.
He doesn’t want to have anything to do with God’s laws.
    He makes fun of all his enemies.
He says to himself, “I will always be secure.”
    He promises himself, “No one will ever harm me.”
His mouth is full of lies and warnings.
    With his tongue he speaks evil and makes trouble.

Sinful people hide and wait near the villages.
    From their hiding places they murder people who aren’t guilty.
    They watch in secret for those they want to attack.
They hide and wait like a lion in the bushes.
    From their hiding places they wait to catch those who are helpless.
    They catch them and drag them off in their nets.
10 Those they have attacked are beaten up. They fall to the ground.
    They fall because their attackers are too strong for them.
11 Sinful people say to themselves, “God will never notice.
    He covers his face. He never sees us.”

12 Lord, rise up! God, show your power!
    Don’t forget those who are helpless.
13 Why do sinful people attack you with their words?
    Why do they say to themselves,
    “He won’t hold us accountable”?
14 God, you see the problems of people in trouble.
    You take note of their pain. You do something about it.
So those who are attacked place themselves in your care.
    You help children whose fathers have died.
15 Take away the power of sinful people.
    Hold them accountable for the evil things they do.
    Uncover all the evil they have done.

16 The Lord is King for ever and ever.
    The nations will disappear from his land.
17 Lord, you hear the desires of those who are hurting.
    You cheer them up and give them hope.
    You listen to their cries.
18 You stand up for those whose fathers have died
    and for those who have been treated badly.
You do it so that mere human beings made of dust
    may not terrify others anymore.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 10

1Nʼchifukwa chiyani Yehova mwayima patali?
    Chifukwa chiyani mukudzibisa nokha pa nthawi ya mavuto?

Mwa kunyada kwake munthu woyipa asaka wofowoka,
    amene akodwa mʼnjira zimene iye wakonza.
Iye amatamandira zokhumba za mu mtima wake;
    amadalitsa aumbombo ndi kuchitira chipongwe Yehova.
Mwa kunyada kwake woyipa safunafuna Mulungu;
    mʼmaganizo ake wonse mulibe malo a Mulungu.
Zinthu zake zimamuyendera bwino;
    iye ndi wamwano ndipo malamulo anu ali nawo kutali;
    amanyogodola adani ake onse.
Iye amadziyankhulira kuti, “Palibe chimene chidzandigwedeze.
    Ndidzakhala wokondwa nthawi zonse ndipo sindidzakhala pa mavuto.”
Mʼkamwa mwake mwadzaza matemberero, mabodza ndi zoopseza;
    zovutitsa ndi zoyipa zili pansi pa lilime lake.
Iye amabisalira anthu pafupi ndi midzi,
    kuchokera pobisalapo amapha anthu osalakwa,
    amayangʼanayangʼana mwachinsinsi anthu oti awawononge.
Amabisalira anthu ngati mkango pa zitsamba.
    Amabisalira kuti agwire anthu opanda mphamvu;
    amagwira anthu opanda mphamvu ndi kuwakokera mu ukonde wake.
10 Anthuwo amawapondaponda ndipo amakomoka;
    amakhala pansi pa mphamvu zake.
11 Iye amati mu mtima mwake, “Mulungu wayiwala,
    wabisa nkhope yake ndipo sakuonanso.”

12 Dzukani Yehova! Onetsani dzanja lanu Inu Mulungu.
    Musayiwale anthu opanda mphamvu.
13 Nʼchifukwa chiyani munthu woyipa amachitira chipongwe Mulungu?
    Chifukwa chiyani amati mu mtima mwake,
    “Iye sandiyimba mlandu?”
14 Komatu Inu Mulungu, mumazindikira mavuto ndi zosautsa,
    mumaganizira zochitapo kanthu.
Wovutikayo amadzipereka yekha kwa Inu pakuti
    Inu ndi mthandizi wa ana amasiye.
15 Thyolani dzanja la woyipitsitsa ndi la munthu woyipa;
    muzengeni mlandu chifukwa cha zoyipa zake
    zimene sizikanadziwika.

16 Yehova ndi Mfumu kwamuyaya;
    mitundu ya anthu idzawonongeka kuchoka mʼdziko lake.
17 Mumamva Inu Yehova, zokhumba za osautsidwa;
    mumawalimbikitsa ndipo mumamva kulira kwawo.
18 Kuteteza ana amasiye ndi oponderezedwa,
    ndi cholinga chakuti munthu amene ali wa dziko lapansi asaopsenso.