New International Reader's Version

Numbers 1:1-54

The Men of Israel Are Counted

1The Lord spoke to Moses in the tent of meeting. It happened in the Desert of Sinai. The Lord spoke to him on the first day of the second month. It was the second year after the Israelites came out of Egypt. The Lord said, 2“Count all the men of Israel. Make a list of them by their tribes and families. List every man by name. List them one by one. 3Count all the men able to serve in the army. They must be 20 years old or more. I want you and Aaron to make a list of them group by group. 4One man from each tribe must help you. Those who help must be the heads of their families.

5“Here are the names of the men who must help you.

“From the tribe of Reuben will come Elizur, the son of Shedeur.

6From the tribe of Simeon will come Shelumiel, the son of Zurishaddai.

7From the tribe of Judah will come Nahshon, the son of Amminadab.

8From the tribe of Issachar will come Nethanel, the son of Zuar.

9From the tribe of Zebulun will come Eliab, the son of Helon.

10From the tribe of Ephraim will come Elishama, the son of Ammihud.

From the tribe of Manasseh will come Gamaliel, the son of Pedahzur.

Ephraim and Manasseh are Joseph’s two sons.

11From the tribe of Benjamin will come Abidan, the son of Gideoni.

12From the tribe of Dan will come Ahiezer, the son of Ammishaddai.

13From the tribe of Asher will come Pagiel, the son of Okran.

14From the tribe of Gad will come Eliasaph, the son of Deuel.

15From the tribe of Naphtali will come Ahira, the son of Enan.”

16These were the men appointed from the community. They were the leaders of the tribes of their people. They were the heads of the major families in Israel.

17Moses and Aaron went and got the men whose names had been given to them. 18Then Moses and Aaron gathered all the men of Israel together. It was the first day of the second month. The people wrote down the tribe and family they belonged to. The men 20 years old or more were listed by name. They were listed one by one. 19Everything was done just as the Lord had commanded Moses. So Moses counted them in the Desert of Sinai.

20Here is the number of men from the tribe of Reuben. He is Israel’s oldest son.

All the men able to serve in the army were counted. They were 20 years old or more. They were listed by name. They were listed one by one. They were listed according to the records of their tribes and families. 21The number from the tribe of Reuben was 46,500.

22Here is the number of men from the tribe of Simeon.

All the men able to serve in the army were counted. They were 20 years old or more. They were listed by name. They were listed one by one. They were listed according to the records of their tribes and families. 23The number from the tribe of Simeon was 59,300.

24Here is the number of men from the tribe of Gad.

All the men able to serve in the army were counted. They were 20 years old or more. They were listed by name. They were listed according to the records of their tribes and families. 25The number from the tribe of Gad was 45,650.

26Here is the number of men from the tribe of Judah.

All the men able to serve in the army were counted. They were 20 years old or more. They were listed by name. They were listed according to the records of their tribes and families. 27The number from the tribe of Judah was 74,600.

28Here is the number of men from the tribe of Issachar.

All the men able to serve in the army were counted. They were 20 years old or more. They were listed by name. They were listed according to the records of their tribes and families. 29The number from the tribe of Issachar was 54,400.

30Here is the number of men from the tribe of Zebulun.

All the men able to serve in the army were counted. They were 20 years old or more. They were listed by name. They were listed according to the records of their tribes and families. 31The number from the tribe of Zebulun was 57,400.

32Here is the number of men from the tribe of Ephraim. He is the son of Joseph.

All the men able to serve in the army were counted. They were 20 years old or more. They were listed by name. They were listed according to the records of their tribes and families. 33The number from the tribe of Ephraim was 40,500.

34Here is the number of men from the tribe of Manasseh. He is the son of Joseph.

All the men able to serve in the army were counted. They were 20 years old or more. They were listed by name. They were listed according to the records of their tribes and families. 35The number from the tribe of Manasseh was 32,200.

36Here is the number of men from the tribe of Benjamin.

All the men able to serve in the army were counted. They were 20 years old or more. They were listed by name. They were listed according to the records of their tribes and families. 37The number from the tribe of Benjamin was 35,400.

38Here is the number of men from the tribe of Dan.

All the men able to serve in the army were counted. They were 20 years old or more. They were listed by name. They were listed according to the records of their tribes and families. 39The number from the tribe of Dan was 62,700.

40Here is the number of men from the tribe of Asher.

All the men able to serve in the army were counted. They were 20 years old or more. They were listed by name. They were listed according to the records of their tribes and families. 41The number from the tribe of Asher was 41,500.

42Here is the number of men from the tribe of Naphtali.

All the men able to serve in the army were counted. They were 20 years old or more. They were listed by name. They were listed according to the records of their tribes and families. 43The number from the tribe of Naphtali was 53,400.

44These were the men counted by Moses and Aaron. The 12 leaders of Israel helped them. There was one leader from each tribe. 45The men who were counted were able to serve in Israel’s army. All of them were 20 years old or more. They were counted family by family. 46The total number of men was 603,550.

47But the families of the tribe of Levi were not counted along with the others. 48The Lord had spoken to Moses. He had said, 49“You must not count the men from the tribe of Levi. Do not include them when you list the other men of Israel. 50Instead, put the Levites in charge of the holy tent. That is where the tablets of the covenant law are kept. The Levites will be in charge of everything that belongs to the holy tent. They must carry the tent and everything that belongs to it. They must take care of it. They must set up camp around it. 51When the holy tent must be moved, the Levites must take it down. And when the tent must be set up, the Levites must do it. Anyone else who approaches it must be put to death. 52The Israelites must set up their tents by military groups. All of them must be in their own camps under their own flags. 53But the Levites must set up their tents around the holy tent. That’s where the tablets of the covenant law are kept. Then I will not be angry with the community of Israel. The Levites will be responsible for taking care of the tent.”

54The Israelites did everything just as the Lord had commanded Moses.

Nouă Traducere În Limba Română

Numeri 1:1-54

Recensământul israeliților apți pentru război

1Domnul i‑a vorbit lui Moise în pustia Sinai, în Cortul Întâlnirii, în prima zi a celei de‑a doua luni, în al doilea an după ce au ieșit din țara Egiptului, zicând: 2„Faceți numărătoarea întregii comunități a fiilor lui Israel, după clanurile2 Clanul era o entitate alcătuită din mai multe familii [peste tot în capitol]. lor, după familiile lor2 Lit.: după casele părinților (strămoșilor) lor [peste tot în capitol]., potrivit cu numărul numelor fiecărui bărbat în parte, 3a fiecăruia din Israel, de la douăzeci de ani în sus, care este în stare să iasă la război. Tu și Aaron să‑i numărați potrivit oștirilor lor. 4Să fie cu voi câte un bărbat din fiecare seminție, fiecare – căpetenia familiei lui. 5Acestea sunt numele bărbaților care vor fi împreună cu voi:

din Ruben: Elițur, fiul lui Ședeur,

6din Simeon: Șelumiel, fiul lui Țurișadai;

7din Iuda: Nahșon, fiul lui Aminadab;

8din Isahar: Netanel, fiul lui Țuar;

9din Zabulon: Eliab, fiul lui Helon;

10din fiii lui Iosif –

din Efraim: Elișama, fiul lui Amihud;

din Manase: Gamaliel, fiul lui Pedahțur;

11din Beniamin: Abidan, fiul lui Ghidoni;

12din Dan: Ahiezer, fiul lui Amișadai;

13din Așer: Paghiel, fiul lui Ocran;

14din Gad: Eliasaf, fiul lui Deuel14 Sau: Reuel (vezi 2:14).;

15din Neftali: Ahira, fiul lui Enan.“

16Aceștia au fost cei chemați din comunitate, conducătorii semințiilor părinților lor, căpeteniile miilor lui Israel.

17Moise și Aaron i‑au luat pe acești bărbați, care au fost desemnați pe nume 18și, în prima zi a celei de‑a doua luni, au strâns laolaltă întreaga comunitate. Ei s‑au înscris după clanurile și familiile lor, după numărul numelor celor de la douăzeci de ani în sus, fiecare în parte, 19așa cum Domnul i‑a poruncit lui Moise. Astfel, el i‑a numărat în pustia Sinai.

20Fiii lui Ruben, întâiul născut al lui Israel, după generațiile clanurilor și familiilor lor, după numărul numelor fiecăruia în parte, a fiecărui bărbat de la douăzeci de ani în sus, toți cei în stare să iasă la război – 21cei numărați din seminția lui Ruben – au fost patruzeci și șase de mii cinci sute.

22Fiii lui Simeon, după generațiile clanurilor și familiilor lor, cei numărați după numărul numelor, a fiecărui bărbat de la douăzeci de ani în sus, toți cei în stare să iasă la război – 23cei numărați din seminția lui Simeon – au fost cincizeci și nouă de mii trei sute.

24Fiii lui Gad, după generațiile clanurilor și familiilor lor, după numărul numelor celor de la douăzeci de ani în sus, toți cei în stare să iasă la război – 25cei numărați din seminția lui Gad – au fost patruzeci și cinci de mii șase sute cincizeci.

26Fiii lui Iuda, după generațiile clanurilor și familiilor lor, după numărul numelor celor de la douăzeci de ani în sus, toți cei în stare să iasă la război – 27cei numărați din seminția lui Iuda – au fost șaptezeci și patru de mii șase sute.

28Fiii lui Isahar, după generațiile clanurilor și familiilor lor, după numărul numelor celor de la douăzeci de ani în sus, toți cei în stare să iasă la război – 29cei numărați din seminția lui Isahar – au fost cincizeci și patru de mii patru sute.

30Fiii lui Zabulon, după generațiile clanurilor și familiilor lor, după numărul numelor celor de la douăzeci de ani în sus, toți cei în stare să iasă la război – 31cei numărați din seminția lui Zabulon – au fost cincizeci și șapte de mii patru sute.

32Fiii lui Iosif, și anume fiii lui Efraim, după generațiile clanurilor și familiilor lor, după numărul numelor celor de la douăzeci de ani în sus, toți cei în stare să iasă la război – 33cei numărați din seminția lui Efraim – au fost patruzeci de mii cinci sute.

34Fiii lui Manase, după generațiile clanurilor și familiilor lor, după numărul numelor celor de la douăzeci de ani în sus, toți cei în stare să iasă la război – 35cei numărați din seminția lui Manase – au fost treizeci și două de mii două sute.

36Fiii lui Beniamin, după generațiile clanurilor și familiilor lor, după numărul numelor celor de la douăzeci de ani în sus, toți cei în stare să iasă la război – 37cei numărați din seminția lui Beniamin – au fost treizeci și cinci de mii patru sute.

38Fiii lui Dan, după generațiile clanurilor și familiilor lor, după numărul numelor celor de la douăzeci de ani în sus, toți cei în stare să iasă la război – 39cei numărați din seminția lui Dan – au fost șaizeci și două de mii șapte sute.

40Fiii lui Așer, după generațiile clanurilor și familiilor lor, după numărul numelor celor de la douăzeci de ani în sus, toți cei în stare să iasă la război – 41cei numărați din seminția lui Așer – au fost patruzeci și unu de mii cinci sute.

42Fiii lui Neftali, după generațiile clanurilor și familiilor lor, după numărul numelor celor de la douăzeci de ani în sus, toți cei în stare să iasă la război – 43cei numărați din seminția lui Neftali – au fost cincizeci și trei de mii patru sute.

44Aceștia sunt cei care au fost numărați, pe care Moise și Aaron i‑au numărat cu ajutorul conducătorilor lui Israel, cei doisprezece bărbați, câte unul pentru propria lui familie. 45Deci toți fiii lui Israel, care au fost numărați după familiile lor, de la douăzeci de ani în sus, toți cei în stare să iasă la război în Israel, 46toți cei numărați au fost șase sute trei mii cinci sute cincizeci.

Deosebirea leviților

47Leviții, după seminția părinților lor, n‑au fost numărați împreună cu ei. 48Domnul îi vorbise lui Moise, zicând: 49„Doar pe seminția lui Levi să n‑o numeri, și să nu îi ții socoteala în mijlocul fiilor lui Israel, 50ci să pui leviții responsabili peste Tabernaculul Mărturiei50 Termenul Mărturiei se referă, în acest context, la tablele Legii, pe care erau inscripționate Cele Zece Porunci [peste tot în carte]., peste toate obiectele lui și tot ce ține de el. Ei să poarte Tabernaculul și toate obiectele lui, să slujească în el și să‑și așeze tabăra în jurul lui. 51Când va porni Tabernaculul, leviții să‑l strângă, iar când Tabernaculul va fi întins, leviții să‑l înalțe. Străinul51 Sau: Oricine altcineva, termenul străin având aici sensul de profan [peste tot în carte]. care se va apropia să fie omorât. 52Fiii lui Israel să se așeze fiecare în tabăra lui, fiecare sub steagul său, potrivit oștirilor lor. 53Dar leviții să‑și așeze tabăra în jurul Tabernaculului Mărturiei, ca să nu izbucnească mânia Mea împotriva comunității fiilor lui Israel. Leviții să aibă îndatorirea de a păzi Tabernaculul Mărturiei.“

54Fiii lui Israel au făcut potrivit cu tot ceea ce Domnul i‑a poruncit lui Moise; așa au făcut.