Numbers 1 – NIRV & HTB

New International Reader’s Version

Numbers 1:1-54

The Men of Israel Are Counted

1The Lord spoke to Moses in the tent of meeting. It happened in the Desert of Sinai. The Lord spoke to him on the first day of the second month. It was the second year after the Israelites came out of Egypt. The Lord said, 2“Count all the men of Israel. Make a list of them by their tribes and families. List every man by name. List them one by one. 3Count all the men able to serve in the army. They must be 20 years old or more. I want you and Aaron to make a list of them group by group. 4One man from each tribe must help you. Those who help must be the heads of their families.

5“Here are the names of the men who must help you.

“From the tribe of Reuben will come Elizur, the son of Shedeur.

6From the tribe of Simeon will come Shelumiel, the son of Zurishaddai.

7From the tribe of Judah will come Nahshon, the son of Amminadab.

8From the tribe of Issachar will come Nethanel, the son of Zuar.

9From the tribe of Zebulun will come Eliab, the son of Helon.

10From the tribe of Ephraim will come Elishama, the son of Ammihud.

From the tribe of Manasseh will come Gamaliel, the son of Pedahzur.

Ephraim and Manasseh are Joseph’s two sons.

11From the tribe of Benjamin will come Abidan, the son of Gideoni.

12From the tribe of Dan will come Ahiezer, the son of Ammishaddai.

13From the tribe of Asher will come Pagiel, the son of Okran.

14From the tribe of Gad will come Eliasaph, the son of Deuel.

15From the tribe of Naphtali will come Ahira, the son of Enan.”

16These were the men appointed from the community. They were the leaders of the tribes of their people. They were the heads of the major families in Israel.

17Moses and Aaron went and got the men whose names had been given to them. 18Then Moses and Aaron gathered all the men of Israel together. It was the first day of the second month. The people wrote down the tribe and family they belonged to. The men 20 years old or more were listed by name. They were listed one by one. 19Everything was done just as the Lord had commanded Moses. So Moses counted them in the Desert of Sinai.

20Here is the number of men from the tribe of Reuben. He is Israel’s oldest son.

All the men able to serve in the army were counted. They were 20 years old or more. They were listed by name. They were listed one by one. They were listed according to the records of their tribes and families. 21The number from the tribe of Reuben was 46,500.

22Here is the number of men from the tribe of Simeon.

All the men able to serve in the army were counted. They were 20 years old or more. They were listed by name. They were listed one by one. They were listed according to the records of their tribes and families. 23The number from the tribe of Simeon was 59,300.

24Here is the number of men from the tribe of Gad.

All the men able to serve in the army were counted. They were 20 years old or more. They were listed by name. They were listed according to the records of their tribes and families. 25The number from the tribe of Gad was 45,650.

26Here is the number of men from the tribe of Judah.

All the men able to serve in the army were counted. They were 20 years old or more. They were listed by name. They were listed according to the records of their tribes and families. 27The number from the tribe of Judah was 74,600.

28Here is the number of men from the tribe of Issachar.

All the men able to serve in the army were counted. They were 20 years old or more. They were listed by name. They were listed according to the records of their tribes and families. 29The number from the tribe of Issachar was 54,400.

30Here is the number of men from the tribe of Zebulun.

All the men able to serve in the army were counted. They were 20 years old or more. They were listed by name. They were listed according to the records of their tribes and families. 31The number from the tribe of Zebulun was 57,400.

32Here is the number of men from the tribe of Ephraim. He is the son of Joseph.

All the men able to serve in the army were counted. They were 20 years old or more. They were listed by name. They were listed according to the records of their tribes and families. 33The number from the tribe of Ephraim was 40,500.

34Here is the number of men from the tribe of Manasseh. He is the son of Joseph.

All the men able to serve in the army were counted. They were 20 years old or more. They were listed by name. They were listed according to the records of their tribes and families. 35The number from the tribe of Manasseh was 32,200.

36Here is the number of men from the tribe of Benjamin.

All the men able to serve in the army were counted. They were 20 years old or more. They were listed by name. They were listed according to the records of their tribes and families. 37The number from the tribe of Benjamin was 35,400.

38Here is the number of men from the tribe of Dan.

All the men able to serve in the army were counted. They were 20 years old or more. They were listed by name. They were listed according to the records of their tribes and families. 39The number from the tribe of Dan was 62,700.

40Here is the number of men from the tribe of Asher.

All the men able to serve in the army were counted. They were 20 years old or more. They were listed by name. They were listed according to the records of their tribes and families. 41The number from the tribe of Asher was 41,500.

42Here is the number of men from the tribe of Naphtali.

All the men able to serve in the army were counted. They were 20 years old or more. They were listed by name. They were listed according to the records of their tribes and families. 43The number from the tribe of Naphtali was 53,400.

44These were the men counted by Moses and Aaron. The 12 leaders of Israel helped them. There was one leader from each tribe. 45The men who were counted were able to serve in Israel’s army. All of them were 20 years old or more. They were counted family by family. 46The total number of men was 603,550.

47But the families of the tribe of Levi were not counted along with the others. 48The Lord had spoken to Moses. He had said, 49“You must not count the men from the tribe of Levi. Do not include them when you list the other men of Israel. 50Instead, put the Levites in charge of the holy tent. That is where the tablets of the covenant law are kept. The Levites will be in charge of everything that belongs to the holy tent. They must carry the tent and everything that belongs to it. They must take care of it. They must set up camp around it. 51When the holy tent must be moved, the Levites must take it down. And when the tent must be set up, the Levites must do it. Anyone else who approaches it must be put to death. 52The Israelites must set up their tents by military groups. All of them must be in their own camps under their own flags. 53But the Levites must set up their tents around the holy tent. That’s where the tablets of the covenant law are kept. Then I will not be angry with the community of Israel. The Levites will be responsible for taking care of the tent.”

54The Israelites did everything just as the Lord had commanded Moses.

Het Boek

Numeri 1:1-54

De telling

1Op de eerste dag van de tweede maand in het tweede jaar na de uittocht uit Egypte, terwijl Mozes zich bevond in de tabernakel in het kamp van Israël in de woestijn op het schiereiland Sinaï, gaf de Here hem de volgende opdracht:

2-15‘Houd een telling onder de mannen van twintig jaar en ouder die geschikt zijn om in het leger van Israël te vechten, ingedeeld naar hun stammen en families. U en Aäron hebben de leiding van de telling en één man uit elke stam zal u assisteren: voor de stam Ruben: Elisur, zoon van Sedeür. Voor de stam Simeon: Selumiël, zoon van Surisaddai. Voor de stam Juda: Nachson, zoon van Amminadab. Voor de stam Issachar: Netanel, zoon van Suar. Voor de stam Zebulon: Eliab, zoon van Chelon. Voor de stam Efraïm, zoon van Jozef: Elisama, zoon van Ammihud. Voor de stam Manasse, zoon van Jozef: Gamliël, zoon van Pedasur. Voor de stam Benjamin: Abidan, zoon van Gidoni. Voor de stam Dan: Achiëzer, zoon van Ammisaddai. Voor de stam Aser: Pagiël, zoon van Ochran. Voor de stam Gad: Eljasaf, zoon van Deüel. Voor de stam Naftali: Achira, zoon van Enan.’

16Dit zijn de leiders van de stammen die uit het volk werden gekozen. 17-19Diezelfde dag nog riepen Mozes, Aäron en de bovengenoemde leiders alle mannen van twintig jaar en ouder bijeen om zich te laten tellen. De mannen stelden zich op volgens stam en familie, zoals de Here Mozes had opgedragen, en hij telde hen.

20-46Hier volgt het resultaat van de telling: de stam Ruben: 46.500; de stam Simeon: 59.300; de stam Gad: 45.650; de stam Juda: 74.600; de stam Issachar: 54.400; de stam Zebulon: 57.400; de stam Efraïm (zoon van Jozef): 40.500; de stam Manasse (zoon van Jozef): 32.200; de stam Benjamin: 35.400; de stam Dan: 62.700; de stam Aser: 41.500; de stam Naftali: 53.400; totaal: 603.550.

47-49Bij dit totaal zijn de Levieten niet inbegrepen, want de Here had tegen Mozes gezegd: ‘Houd de stam Levi apart en tel hun aantal niet, 50want zij zijn aangewezen voor het werk in de tabernakel en zorgen ook voor de verplaatsing ervan. Zij moeten dicht bij de tabernakel wonen 51en als hij moet worden verplaatst, moeten de Levieten hem afbreken en weer opbouwen. Iemand anders die de tabernakel aanraakt, moet ter dood worden gebracht.

52Elke stam van Israël zal een eigen plaats in het kamp hebben met een eigen banier. 53De tenten van de Levieten zullen rondom de tabernakel worden gegroepeerd als een muur tussen het volk Israël en Gods grote toorn, om hen te beschermen tegen zijn vreselijke toorn over hun zonden.’ 54Zo werden de opdrachten die de Here Mozes had gegeven, uitgevoerd.