Malachi 2 – NIRV & NEN

New International Reader’s Version

Malachi 2:1-17

The Lord Warns the Priests

1“Now I am giving this warning to you priests. 2Listen to it. Honor me with all your heart,” says the Lord who rules over all. “If you do not, I will send a curse on you. I will turn your blessings into curses. In fact, I have already done that because you have not honored me with all your heart.

3“Because of what you have done, I will punish your children. I will smear the waste from your sacrifices on your faces. And you will be carried off to the dump along with it. 4You will know that I have given you this warning. I have warned you so that my covenant with Levi will continue,” says the Lord who rules over all. 5“My covenant promised Levi life and peace. So I gave them to him. I required him to respect me. And he had great respect for my name. 6True teaching came from his mouth. Nothing but the truth came from his lips. He walked with me in peace. He did what was right. He turned many people away from their sins.

7“The lips of a priest should guard knowledge. After all, he is the messenger of the Lord who rules over all. And people seek instruction from his mouth. 8But you have turned away from the right path. Your teaching has caused many people to trip and fall. You have broken my covenant with Levi,” says the Lord who rules over all. 9“So I have caused all the people to hate you. They have lost respect for you. You have not done what I told you to do. Instead, you have favored one person over another in matters of the law.”

Breaking the Covenant Through Divorce

10People of Judah, all of us have one Father. One God created us. So why do we break the covenant the Lord made with our people of long ago? We do this by being unfaithful to one another.

11And Judah has been unfaithful. A hateful thing has been done in Israel and Jerusalem. The Lord loves his temple. But Judah has made it impure. Their men have married women who worship other gods. 12May the Lord punish the man who marries a woman like this. It doesn’t matter who that man is. May the Lord who rules over all remove him from the tents of Jacob’s people. May the Lord remove him even if he brings an offering to him.

13Here’s something else you do. You flood the Lord’s altar with your tears. You weep and cry because your offerings don’t please him anymore. He doesn’t accept them with pleasure from your hands. 14You ask, “Why?” It’s because the Lord is holding you responsible. He watches how you treat the wife you married when you were young. You have been unfaithful to her. You did it even though she’s your partner. You promised to stay married to her. And the Lord was a witness to it.

15Hasn’t the one God made the two of you one also? Both of you belong to him in body and spirit. And why has the one God made you one? Because he wants his children to be like him. So be careful. Don’t be unfaithful to the wife you married when you were young.

16“Suppose a man hates and divorces his wife,” says the Lord God of Israel. “Then he is harming the one he should protect,” says the Lord who rules over all.

So be careful. And don’t be unfaithful.

Breaking the Covenant by Treating Others Unfairly

17You have worn out the Lord by what you keep saying.

“How have we worn him out?” you ask.

You have done it by saying, “All those who do evil things are good in the Lord’s sight. And he is pleased with them.” Or you ask, “Is God really fair?”

Kiswahili Contemporary Version (Neno: Bibilia Takatifu)

Malaki 2:1-17

Onyo Kwa Makuhani

1“Sasa onyo hili ni kwa ajili yenu, enyi makuhani. 22:2 Kum 28:15Kama hamtasikiliza, na kama hamtaki kuielekeza mioyo yenu kuheshimu Jina langu, nitatuma laana juu yenu, nami nitalaani baraka zenu. Naam, nimekwisha kuzilaani, kwa sababu hamkuielekeza mioyo yenu kuniheshimu mimi,” Asema Bwana Mwenye Nguvu Zote.

3“Kwa sababu yenu nitawakatilia mbali wazao wenu. Nitazipaka nyuso zenu mavi, mavi ya dhabihu zenu. Nanyi mtafukuzwa pamoja nazo mtoke mbele zangu. 4Nanyi mtajua kuwa nimewapelekea onyo hili ili kwamba Agano langu na Lawi lipate kuendelea,” asema Bwana Mwenye Nguvu Zote. 52:5 Hes 25:12; Kum 33:8“Agano langu lilikuwa pamoja naye, agano la uhai na amani, nami nilimpa yote, ili aniche na kuniheshimu, naye akaniheshimu na kusimama akilicha Jina langu. 62:6 Dan 12:3; Lk 1:16-17; Yak 5:20Fundisho la kweli lilikuwa kinywani mwake, wala hakuna uongo wowote uliopatikana katika midomo yake. Alitembea nami katika amani na unyofu, naye akawageuza wengi kutoka dhambini.

72:7 Kum 17:9; Isa 42:19; Hag 1:13; Gal 4:14“Kwa maana yapasa midomo ya kuhani kuhifadhi maarifa. Tena kutoka kinywani mwake watu wangepaswa kutafuta mafundisho, kwa sababu yeye ni mjumbe wa Bwana Mwenye Nguvu Zote. 82:8 1Sam 2:17Lakini mmegeuka mkaiacha njia, na kwa mafundisho yenu mmesababisha wengi kujikwaa. Mmevunja agano na Lawi,” asema Bwana Mwenye Nguvu Zote. 9“Kwa hiyo nimewasababisha ninyi kudharauliwa na kufedheheshwa mbele ya watu wote, kwa sababu hamkufuata njia zangu, bali mmeonyesha upendeleo katika mambo ya sheria.”

Yuda Si Mwaminifu

102:10 Isa 51:2; Mt 3:9; 1Kor 8:6; Ebr 12:9; Za 100:3Je, sote hatuna Baba mmoja? Hatukuumbwa na Mungu mmoja? Kwa nini basi tunalinajisi Agano la baba zetu kwa kukosa uaminifu kila mmoja kwa mwenzake?

112:11 Neh 13:23Yuda amevunja uaminifu. Jambo la kuchukiza limetendeka katika Israeli na katika Yerusalemu: Yuda amepanajisi mahali patakatifu apendapo Bwana, kwa kuoa binti wa mungu mgeni. 12Kwa maana kwa mtu yeyote atendaye jambo hili, Bwana na amkatilie mbali kutoka hema za Yakobo, hata kama huwa anamletea Bwana Mwenye Nguvu Zote sadaka.

132:13 Yer 11:11; 14:12; Za 39:12; 66:18; Isa 58:2Kitu kingine mnachokifanya: Mnaifurikisha madhabahu ya Bwana kwa machozi. Mnalia na kuugua kwa sababu yeye haziangalii tena sadaka zenu wala hazikubali kwa furaha kutoka mikononi mwenu. 142:14 Mwa 21:30; 24:22; Mit 5:18; Ebr 13:4Mnauliza, “Kwa nini?” Ni kwa sababu Bwana ni shahidi kati yako na mke wa ujana wako, kwa sababu umevunja uaminifu naye, ingawa yeye ni mwenzako, mke wa agano lako la ndoa.

152:15 Mwa 2:24; Mt 19:4-6; Kum 14:2; 4:15; 1Kor 7:14; 7:10; Isa 54:6; Ebr 13:4Je, Bwana hakuwafanya wao kuwa mmoja? Katika mwili na katika roho wao ni wa Mungu. Kwa nini wawe mmoja? Kwa sababu Mungu alikuwa akitafuta mzao mwenye kumcha Mungu. Kwa hiyo jihadharini wenyewe katika roho zenu, mtu asivunje uaminifu kwa mke wa ujana wake.

162:16 Kum 24:1; Mt 5:31-32; 19:4-9; Isa 58:4; Mk 10:4-5; Mwa 6:11; 34:25; Mit 4:17; Za 51:10“Ninachukia kuachana,” asema Bwana, Mungu wa Israeli, “pia nachukia mtu anayejivika jeuri kama vazi,” asema Bwana Mwenye Nguvu Zote.

Kwa hiyo jihadharini wenyewe katika roho zenu, wala msije mkavunja uaminifu.

Siku Ya Hukumu

172:17 Isa 1:14; Eze 18:25; Za 5:4; Ay 8:3; Mwa 18:25Mmemchosha Bwana kwa maneno yenu.

Nanyi mnauliza, “Tumemchosha kwa namna gani?”

Mmemchosha kwa kusema, “Wote watendao mabaya ni wema machoni pa Bwana, naye anapendezwa nao” au “Mungu wa haki yuko wapi?”