New International Reader's Version

Habakkuk 1

1This is a prophecy that Habakkuk the prophet received from the Lord. Here is what Habakkuk said.

Habakkuk Complains to the Lord

Lord, how long do I have to call out for help?
    Why don’t you listen to me?
How long must I keep telling you
    that things are terrible?
    Why don’t you save us?
Why do you make me watch while
    people treat others so unfairly?
Why do you put up with the wrong things
    they are doing?
I have to look at death.
    People are harming others.
    They are arguing and fighting all the time.
The law can’t do what it’s supposed to do.
    Fairness never comes out on top.
Sinful people surround those
    who do what is right.
    So people are never treated fairly.

The Lord Replies to Habakkuk

The Lord replies,

“Look at the nations. Watch them.
    Be totally amazed at what you see.
I am going to do something in your days
    that you would never believe.
You would not believe it
    even if someone told you about it.
I am going to send the armies of Babylon to attack you.
    They are very mean. They move quickly.
They sweep across the whole earth.
    They take over homes
    that do not belong to them.
They terrify others.
    They do not recognize any laws but their own.
    That is how proud they are.
Their horses are faster than leopards.
    They are meaner than wolves at sunset.
Their horsemen charge straight into battle.
    They ride in from far away.
They come down like an eagle
    diving for its food.
All of them are ready and willing to destroy others.
    Their huge armies advance like a wind out of the desert.
    They gather prisoners like sand.
10 They mock kings
    and make fun of rulers.
They laugh at all the cities
    that have high walls around them.
They build dirt ramps against the walls
    and capture the cities.
11 They sweep past like the wind.
    Then they go on their way.
They are guilty.
    They worship their own strength.”

Habakkuk Complains to the Lord Again

12 Lord, haven’t you existed forever?
    You are my holy God.
    You will never die.
Lord, you have appointed the Babylonians
    to punish your people.
    My Rock, you have chosen them to judge us.
13 Your eyes are too pure to look at what is evil.
    You can’t put up with the wrong things people do.
So why do you put up
    with those who can’t be trusted?
The evil Babylonians swallow up
    those who are more godly than themselves.
    So why are you silent?
14 You have made people to be like the fish in the sea.
    They are like the sea creatures that don’t have a ruler.
15 The evil Babylonians pull all of them up with hooks.
    They catch them in their nets.
They gather them up.
    So they celebrate.
    They are glad.
16 They offer sacrifices to their nets.
    They burn incense to them.
Their nets allow them to live in great comfort.
    They enjoy the finest food.
17 Are you going to let them
    keep on emptying their nets?
Will they go on destroying nations
    without showing them any mercy?

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Habakuku 1

1Uthenga umene mneneri Habakuku analandira mʼmasomphenya.

Dandawulo la Habakuku

Kodi inu Yehova, ndidzakhala ndikukupemphani thandizo kwa nthawi yayitali motani,
    koma wosayankha?
Kapena kufuwulira kwa inu kuti, “Chiwawa kuno!”
    koma wosatipulumutsa?
Chifukwa chiyani mukundionetsa zinthu zoyipa?
    Chifukwa chiyani mukundionetsa mavutowa?
Ndikuona chiwonongeko ndi chiwawa;
    pali ndewu ndi kukangana kwambiri.
Kotero malamulo anu atha mphamvu,
    ndipo chilungamo sichikugwira ntchito.
Anthu oyipa aposa olungama,
    kotero apotoza chilungamo.

Yankho la Yehova

“Yangʼanani pakati pa mitundu ya anthu, ndipo penyetsetsani,
    ndipo muthedwe nazo nzeru.
Pakuti ndidzachitadi zinthu pa nthawi yanu
    zimene inu simudzazikhulupirira,
    ngakhale wina atakufotokozerani.
Pakuti taonani, Ine ndikuwutsa Ababuloni,
    anthu ankhanza ndiponso amphamvu,
amene amapita pa dziko lonse lapansi
    kukalanda malo amene si awo.
Iwowa ndi anthu ochititsa mantha, ndipo ndi owopsa;
    amadzipangira okha malamulo
    ndi kudzipezera okha ulemu.
Akavalo awo ndi aliwiro kwambiri kupambana akambuku
    ndi owopsa kupambana mimbulu yolusa nthawi ya madzulo.
Okwerapo awo akuthamanga molunjika;
    a pa akavalo awo ndi ochokera kutali,
akuwuluka ngati chiwombankhanga chofuna kugwira nyama;
    onse akubwera atakonzekera zachiwawa.
Gulu la ankhondo likubwera ngati mphepo ya mʼchipululu
    ndi kugwira akapolo ochuluka ngati mchenga.
10 Akunyoza mafumu
    ndiponso kuchitira chipongwe olamulira.
Akupeputsa mizinda yonse yotetezedwa;
    akumanga mitumbira ndi kulanda mizindayo.
11 Kenaka amasesa mofulumira ngati mphepo nʼkumangopitirirabe,
    anthu ochimwa, amene mphamvu zawo ndiye mulungu wawo.”

Dandawulo Lachiwiri la Habakuku

12 Inu Yehova, kodi sindinu wachikhalire?
    Mulungu wanga, Woyera wanga, ife sitidzafa.
Inu Yehova, munawasankha anthuwo kuti abweretse chiweruzo;
    Inu Thanthwe, munawayika iwowo kuti atilange.
13 Maso anu ndi oyera kwambiri safuna kuona choyipa;
    Inu simulekerera cholakwa.
Chifukwa chiyani nanga mukulekerera anthu ochita zachinyengowa?
    Chifukwa chiyani muli chete pamene anthu oyipa
    akuwononga anthu olungama kupambana iwowo?
14 Mwasandutsa anthu kukhala ngati nsomba zamʼnyanja,
    ngati zolengedwa zamʼnyanja zimene zilibe wolamulira.
15 Mdani wawo woyipa amakoka anthu onse ndi mbedza,
    amawakola mu ukonde wake,
amawasonkhanitsa mu khoka lake;
    kotero iyeyo amakondwa ndi kusangalala.
16 Choncho iye amaperekera nsembe ukonde wake
    ndiponso kufukizira lubani khoka lake,
popeza ukonde wakewo ndiye umamubweretsera moyo wapamwamba
    ndipo amadya chakudya chabwino kwambiri.
17 Kodi iye azipitirabe kugwiritsa ntchito makoka akewo,
    kuwononga mitundu ya anthu mopanda chifundo?