Genesis 4 – NIRV & APSD-CEB

New International Reader’s Version

Genesis 4:1-26

Cain and Abel

1Adam loved his wife Eve and slept with her. She became pregnant and gave birth to Cain. She said, “With the Lord’s help I have had a baby boy.” 2Later she gave birth to his brother Abel.

Abel took care of sheep. Cain farmed the land. 3After some time, Cain gathered some things he had grown. He brought them as an offering to the Lord. 4And Abel also brought an offering. He brought the fattest parts of some animals from his flock. They were the first animals born to their mothers. The Lord was pleased with Abel and his offering. 5But he wasn’t pleased with Cain and his offering. So Cain became very angry, and his face was sad.

6Then the Lord said to Cain, “Why are you angry? Why are you looking so sad? 7Do what is right and then you will be accepted. If you don’t do what is right, sin is waiting at your door to grab you. It desires to control you. But you must rule over it.”

8Cain said to his brother Abel, “Let’s go out to the field.” So they went out. There Cain attacked his brother Abel and killed him.

9Then the Lord said to Cain, “Where is your brother Abel?”

“I don’t know,” Cain replied. “Am I supposed to take care of my brother?”

10The Lord said, “What have you done? Listen! Your brother’s blood is crying out to me from the ground. 11So I am putting a curse on you. I am driving you away from this ground. It has opened its mouth to receive your brother’s blood from your hand. 12When you farm the land, it will not produce its crops for you anymore. You will be a restless person who wanders around on the earth.”

13Cain said to the Lord, “You are punishing me more than I can take. 14Today you are driving me away from the land. I will be hidden from you. I’ll be a restless person who wanders around on the earth. Anyone who finds me will kill me.”

15But the Lord said to him, “No. Anyone who kills you will be paid back seven times.” The Lord put a mark on Cain. Then anyone who found him wouldn’t kill him. 16So Cain went away from the Lord. He lived in the land of Nod. It was east of Eden.

17Cain loved his wife and slept with her. She became pregnant and gave birth to Enoch. At that time Cain was building a city. He named it after his son Enoch. 18Enoch had a son named Irad. Irad was the father of Mehujael. Mehujael was the father of Methushael. And Methushael was the father of Lamech.

19Lamech married two women. One was named Adah, and the other was named Zillah. 20Adah gave birth to Jabal. He was the father of people who live in tents and raise livestock. 21His brother’s name was Jubal. He was the father of everyone who plays stringed instruments and wind instruments. 22Zillah also had a son. His name was Tubal-Cain. He made all kinds of tools out of bronze and iron. Tubal-Cain’s sister was Naamah.

23Lamech said to his wives,

“Adah and Zillah, listen to me!

You wives of Lamech, hear my words!

I have killed a man because he wounded me.

I have killed a young man because he hurt me.

24Anyone who would have killed Cain would have been paid back seven times.

But anyone who hurts me will be paid back 77 times.”

25Adam slept with his wife again. She gave birth to a son and named him Seth. She said, “God has given me another child. He will take the place of Abel, because Cain killed him.” 26Seth also had a son and named him Enosh.

Then people began to call on the name of the Lord.

Ang Pulong Sa Dios

Genesis 4:1-26

Si Cain ug si Abel

1Pagkahuman niadto, nakighilawas si Adan sa iyang asawa nga si Eva ug namabdos kini. Sa dihang nakapanganak na si Eva, miingon siya, “Nakaangkon ako ug anak nga lalaki pinaagi sa tabang sa Ginoo, busa nganlan ko siya ug Cain.4:1 Cain: Posible nga ang buot ipasabot sa Hebreo, nakaangkon.2Nanganak pag-usab si Eva ug lalaki ug ginganlan niya kini ug Abel.

Sa dihang nanagko na sila, si Abel nahimong magbalantay sa mga karnero ug mga kanding, ug si Cain nahimong mag-uuma. 3Usa niadto ka adlaw, nagadala si Cain ug halad ngadto sa Ginoo gikan sa abot sa iyang uma. 4Nagkuha usab si Abel ug pipila sa unang anak sa iyang mga kahayopan. Giihaw niya kini, ug gihalad ang pinakamaayo nga bahin ngadto sa Dios. Nalipay ang Ginoo kang Abel ug sa iyang halad, 5apan wala siya malipay kang Cain ug sa iyang halad. Ug tungod niini, nasuko pag-ayo si Cain ug nagamug-ot. 6Busa gipangutana siya sa Ginoo, “Nganong nasuko ka ug nagamug-ot? 7Kon maayo lang ang imong ginabuhat, magmalipayon ka4:7 magmalipayon ka: o, gidawat ko ang imong halad. unta. Apan pagbantay! Kay kon dili maayo ang imong ginabuhat, ang sala mogahom kanimo. Kay ang sala daw sama sa mabangis nga mananap nga nagatang kanimo aron tukbon ka. Busa kinahanglan duminahon mo kini.”

8Usa niana ka adlaw, miingon si Cain kang Abel, “Dali, mangadto kita sa uma.” Ug sa dihang didto na sila, gipatay ni Cain si Abel nga iyang igsoon.

9Unya nangutana ang Ginoo kang Cain, “Hain ang imong igsoon?” Mitubag si Cain, “Ambot, wala ako masayod kon hain siya. Ngano, ako bay magbalantay kaniya?” 10Unya miingon ang Ginoo kang Cain, “Unsay imong gibuhat? Ang dugo sa imong igsoon diha sa yuta daw sa tingog nga nagapakilooy nga silotan ko ang tawo nga nagapatay kaniya. 11Tungod sa imong gibuhat, tunglohon ko ikaw. Sukad karon dili mo na matikad ang yuta nga nagasuyop sa dugo sa imong igsoon nga imong gipatay. 12Bisan magtanom ka pa, ang yuta dili na mohatag kanimo ug maayong abot. Ug wala ka nay permanente nga puloy-anan, busa maglatagaw ka na lang.”

13Miingon si Cain sa Ginoo, “Bug-at ra kaayo kana nga silot. 14Giabog mo ako karon gikan niini nga yuta ug sa imong presensya. Wala na akoy permanente nga puloy-anan, busa maglatagaw na lang ako. Ug kon may makakita kanako sigurado nga patyon gayod niya ako.” 15Apan miingon ang Ginoo kang Cain, “Dili kana mahitabo! Kay si bisan kinsa nga mopatay kanimo, balosan ko ug pito ka pilo.” Busa gibutangan sa Ginoo ug ilhanan si Cain aron dili siya patyon ni bisan kinsa nga makakita kaniya. 16Unya nagapahilayo si Cain gikan sa Ginoo ug didto mipuyo sa yuta sa Nod,4:16 Nod: Posible nga ang buot ipasabot sa Hebreo, nagalatagaw. sa sidlakang bahin sa Eden.

Ang mga Kaliwat ni Cain

17Unya, nakighilawas si Cain sa iyang asawa. Namabdos ang iyang asawa ug nanganak ug lalaki ug ginganlan nila kinig Enoc. Nagtukod si Cain ug usa ka lungsod ug ginganlan niya kinig Enoc sama sa ngalan sa iyang anak. 18Unya nakabaton si Enoc ug anak nga lalaki ug ang iyang ngalan si Irad. Kini si Irad amahan ni Mehujael; si Mehujael amahan ni Metushael; ug si Metushael amahan ni Lamec. 19Si Lamec may duha ka asawa nga mao sila si Ada ug Zila. 20Si Ada nanganak kang Jabal nga mao ang katigulangan niadtong mga tawo nga nagapuyo sa mga tolda ug nagatiman ug mga kahayopan. 21May igsoon si Jabal nga lalaki nga ang ngalan si Jubal, nga mao ang katigulangan sa tanan nga nagatukar sa harpa ug plawta. 22Si Zila nanganak usab ug lalaki nga ang ngalan si Tubal Cain. Kini si Tubal Cain tigbuhat sa tanang matang sa galamiton nga puthaw ug bronsi. May igsoon siya nga babaye nga si Naama.

23Usa niadto ka adlaw, miingon si Lamec sa iyang duha ka asawa,

“Ada ug Zila, nga akong mga asawa, pamati kamo kanako.

Gipatay ko ang usa ka batan-ong lalaki tungod sa iyang pagdagmal kanako.

24Kon pito ka pilo ang balos alang sa tawo nga mopatay kang Cain,

77 ka pilo ang balos alang sa tawo nga mopatay kanako.”

Ang mga Kaliwat ni Set

25Nakighilawas si Adan kang Eva, ug nanganak si Eva ug lalaki. Miingon siya, “Gihatagan ako pag-usab sa Dios ug anak nga lalaki puli kang Abel nga gipatay ni Cain, busa nganlan ko siya ug Set.4:25 Set: Posible nga ang buot ipasabot sa Hebreo, gihatag.26Si Set nakabaton usab ug anak nga iyang ginganlan ug Enosh. Sa panahon nga natawo si Enosh, nagasugod ang mga tawo ug tawag sa ngalan sa Ginoo.4:26 Ginoo: sa Hebreo, Yahweh.