New International Reader's Version

Genesis 2

1So the heavens and the earth and everything in them were completed.

By the seventh day God had finished the work he had been doing. So on that day he rested from all his work. God blessed the seventh day and made it holy. He blessed it because on that day he rested from all the work he had done.

Adam and Eve

Here is the story of the heavens and the earth when they were created. The Lord God made the earth and the heavens.

At that time, bushes had not yet appeared on the earth. Plants had not started to grow. The Lord God had not sent rain on the earth. And there was no one to farm the land. But streams came from the earth. They watered the entire surface of the ground. Then the Lord God formed a man. He made him out of the dust of the ground. God breathed the breath of life into him. And the man became a living person.

The Lord God had planted a garden in the east in Eden. He put in the garden the man he had formed. The Lord God made every kind of tree grow out of the ground. The trees were pleasing to look at. Their fruit was good to eat. There were two trees in the middle of the garden. One of them had fruit that let people live forever. The other had fruit that let people tell the difference between good and evil.

10 A river watered the garden. It flowed out of Eden. From there the river separated into four other rivers. 11 The name of the first river is the Pishon. It winds through the whole land of Havilah. Gold is found there. 12 The gold of that land is good. Onyx and sweet-smelling resin are also found there. 13 The name of the second river is the Gihon. It winds through the whole land of Cush. 14 The name of the third river is the Tigris. It runs along the east side of Ashur. And the fourth river is called the Euphrates.

15 The Lord God put the man in the Garden of Eden. He put him there to farm its land and take care of it. 16 The Lord God gave the man a command. He said, “You may eat fruit from any tree in the garden. 17 But you must not eat the fruit from the tree of the knowledge of good and evil. If you do, you will certainly die.”

18 The Lord God said, “It is not good for the man to be alone. I will make a helper who is just right for him.”

19 The Lord God had formed all the wild animals and all the birds in the sky. He had made all of them out of the ground. He brought them to the man to see what names he would give them. And the name the man gave each living creature became its name. 20 So the man gave names to all the livestock, all the birds in the sky, and all the wild animals.

But Adam didn’t find a helper that was just right for him. 21 So the Lord God caused him to fall into a deep sleep. While the man was sleeping, the Lord God took out one of the man’s ribs. Then the Lord God closed the opening in the man’s side. 22 Then the Lord God made a woman. He made her from the rib he had taken out of the man. And the Lord God brought her to the man.

23 The man said,

“Her bones have come from my bones.
    Her body has come from my body.
She will be named ‘woman,’
    because she was taken out of a man.”

24 That’s why a man leaves his father and mother and is joined to his wife. The two of them become one.

25 Adam and his wife were both naked. They didn’t feel any shame.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Genesis 2

1Motero kumwamba, dziko lapansi ndi zonse za mʼmenemo zinatha kulengedwa monga mwa kuchuluka kwawo.

Pofika tsiku lachisanu ndi chiwiri Mulungu anamaliza ntchito zonse zimene ankagwira ndipo pa tsiku lachisanu ndi chiwiri anapumula ku ntchito zake zonse. Ndipo Mulungu anadalitsa tsiku lachisanu ndi chiwiri nalipatula, chifukwa pa tsiku limeneli Iye anapumula ku ntchito yonse yolenga imene anayigwira.

Adamu ndi Hava

Mbiri ya momwe kumwamba ndi dziko lapansi zinalengedwera pa tsiku lija Yehova Mulungu ankazilenga ndi iyi:

Yehova Mulungu atapanga dziko lapansi ndi kumwamba, zitsamba zinali zisanamere ndipo chomera chilichonse chinali chisanamerenso popeza Yehova Mulungu anali asanagwetse mvula pa dziko lapansi. Panalibe munthu wolima nthaka, koma kasupe ankatuluka mʼnthaka ndi kuthirira pa dziko lonse. Tsono Yehova Mulungu anawumba munthu kuchokera ku dothi nawuziramo mpweya wamoyo mʼmphuno mwake ndipo munthuyo anakhala wamoyo.

Kenaka Yehova Mulungu anatsekula munda wa Edeni chakummawa; kumeneko anayikako munthu amene anamupanga uja. Ndipo Yehova Mulungu anameretsa mʼmundamo mitengo ya mitundu yonse. Inali mitengo yokongola ndi ya zipatso zokoma. Pakati pa munda uja panali mtengo wopatsa moyo ndi mtengo wopatsa nzeru zodziwitsa chabwino ndi choyipa.

10 Mtsinje wothirira mundawo unkatuluka mu Edeni; kuchokera apo unkagawikana kukhala mitsinje inayi. 11 Dzina la mtsinje woyamba ndi Pisoni; uwu umazungulira dziko lonse la Havila, kumene kuli golide. 12 (Golide wa ku dziko ili ndi wabwino. Kulinso miyala yokongola ya bedola ndi onikisi). 13 Dzina la mtsinje wachiwiri ndi Gihoni; uwu umazungulira dziko lonse la Kusi. 14 Dzina la mtsinje wachitatu ndi Tigirisi; umayenda chakummawa kwa Asiriya. Ndipo mtsinje wachinayi ndi Yufurate.

15 Yehova Mulungu anatenga munthu uja ndi kumuyika mʼmunda wa Edeni kuti awulime ndi kuwusamalira. 16 Ndipo Yehova Mulungu analamula munthu uja kuti, “Uzidya zipatso za mu mtengo wina uliwonse mʼmundamu; 17 koma usadye zipatso za mu mtengo wodziwitsa chabwino ndi choyipa, popeza ukadzadya za mu mtengowu udzafa ndithu.”

18 Ndipo Yehova Mulungu anati, “Sibwino kuti munthu akhale yekha. Ndidzamupangira mnzake womuthandiza.”

19 Kenaka Yehova Mulungu anawumba ndi dothi nyama zonse zakuthengo ndi mbalame zonse zamlengalenga. Ndipo Iye anapita nazo kwa munthu uja kuti akazipatse mayina; ndipo dzina lililonse limene Adamu anapereka ku chamoyo chilichonse, lomwelo linakhala dzina lake. 20 Choncho Adamu anazitcha mayina ziweto zonse, mbalame zamlengalenga ndi nyama zakuthengo zonse.

Komabe munthu uja analibe mnzake womuthandiza. 21 Tsono Yehova Mulungu anamugonetsa munthu uja tulo tofa nato; ali mtulo chomwecho, Mulungu anachotsa imodzi mwa nthiti zake ndi kutseka pamalopo ndi mnofu. 22 Motero Yehova Mulungu anapanga mkazi ndi nthiti ija imene anatenga kwa munthu uja nabwera naye kwa iye.

23 Munthu uja anati,

“Uyu ndiye fupa lochokera ku mafupa anga
    ndi mnofu wochokera ku mnofu wanga;
adzatchedwa ‘mkazi,’
    popeza wachokera mwa mwamuna.”

24 Nʼchifukwa chake, mwamuna amasiya abambo ndi amayi ake nakaphatikana ndi mkazi wake ndipo awiriwo amakhala thupi limodzi.

25 Munthu uja ndi mkazi wakeyo, onse awiri anali maliseche ndipo analibe manyazi.