Exodus 40 – NIRV & HTB

New International Reader’s Version

Exodus 40:1-38

Moses Sets Up the Holy Tent

1Then the Lord said to Moses, 2“Set up the holy tent, the tent of meeting. Set it up on the first day of the first month. 3Place in it the ark where the tablets of the covenant law are kept. Hide the ark with the curtain. 4Bring in the table for the holy bread. Arrange the loaves of bread on it. Then bring in the lampstand. Set up its lamps. 5Place the gold altar for burning incense in front of the ark where the tablets of the covenant law are kept. Put up the curtain at the entrance to the holy tent.

6“Place the altar for burnt offerings in front of the entrance to the holy tent, the tent of meeting. 7Place the large bowl between the tent of meeting and the altar. Put water in the bowl. 8Set up the courtyard around the holy tent. Put the curtain at the entrance to the courtyard.

9“Get the anointing oil. Anoint the holy tent and everything in it. Set apart the holy tent and everything that belongs to it. Then it will be holy. 10Anoint the altar for burnt offerings and all its tools. Set apart the altar. Then it will be a very holy place. 11Anoint the large bowl and its stand. Set them apart.

12“Bring Aaron and his sons to the entrance to the tent of meeting. Wash them with water. 13Dress Aaron in the sacred clothes. Anoint him and set him apart. Then he will be able to serve me as priest. 14Bring his sons and dress them in their inner robes. 15Anoint them just as you anointed their father. Then they will be able to serve me as priests. They will be anointed to do the work of priests. That work will last for all time to come.” 16Moses did everything just as the Lord had commanded him.

17So the holy tent was set up. It was the first day of the first month in the second year. 18Moses set up the holy tent. He put the bases in place. He put the frames in them. He put in the crossbars. He set up the posts. 19He spread the holy tent over the frames. Then he put the coverings over the tent. Moses did it as the Lord had commanded him.

20He got the tablets of the covenant law. He placed them in the ark. He put the poles through its rings. And he put the cover on it. The cover was the place where sin is paid for. 21Moses brought the ark into the holy tent. He hung the curtain to hide the ark where the tablets of the covenant law are kept. Moses did it as the Lord had commanded him.

22Moses placed the table for the holy bread in the tent of meeting. It was on the north side of the holy tent outside the curtain. 23He arranged the loaves of bread on it in the sight of the Lord. Moses did it as the Lord had commanded him.

24Moses placed the lampstand in the tent of meeting. It stood across from the table on the south side of the holy tent. 25He set up the lamps in front of the Lord. Moses did it as the Lord had commanded him.

26Moses placed the gold altar for burning incense in the tent of meeting. He placed it in front of the curtain. 27He burned sweet-smelling incense on it. Moses did it as the Lord had commanded him.

28Then Moses put up the curtain at the entrance to the holy tent. 29He set the altar for burnt offerings near the entrance to the holy tent, the tent of meeting. He sacrificed burnt offerings and grain offerings on it. Moses did it as the Lord had commanded him.

30Moses placed the large bowl between the tent of meeting and the altar. He put water in the bowl for washing. 31Moses and Aaron and his sons used it to wash their hands and feet. 32They washed whenever they entered the tent of meeting or approached the altar. They did it as the Lord had commanded Moses.

33Then Moses set up the courtyard around the holy tent and altar. He put up the curtain at the entrance to the courtyard. And so Moses completed the work.

The Glory of the Lord

34Then the cloud covered the tent of meeting. The glory of the Lord filled the holy tent. 35Moses couldn’t enter the tent of meeting because the cloud had settled on it. The glory of the Lord filled the holy tent.

36The Israelites continued their travels. Whenever the cloud lifted from above the holy tent, they started out. 37But if the cloud didn’t lift, they did not start out. They stayed until the day it lifted. 38So the cloud of the Lord was above the holy tent during the day. Fire was in the cloud at night. All the Israelites could see the cloud during all their travels.

Het Boek

Exodus 40:1-38

De heerlijkheid van de Here vult de tabernakel

1Daarna zei de Here tegen Mozes: 2‘Op de eerste dag van de eerste maand moet u de tabernakel opzetten. 3Plaats de ark met de Tien Geboden erin en hang het gordijn ervoor, zodat de ark in het Heilige der Heiligen komt te staan. 4Breng daarna de tafel met alle toebehoren naar binnen, zet de kandelaar erbij en steek de lampen aan. 5Zet het gouden reukofferaltaar voor de ark en hang het gordijn voor de ingang van de tabernakel. 6Zet daarna het brandofferaltaar voor de ingang. 7Zet het wasvat tussen de tabernakel en het altaar en vul het met water. 8Zet de gordijnwanden van de voorhof op en breng het gordijn voor de ingang van de voorhof aan. 9Neem de zalfolie en sprenkel haar over de tabernakel en alles wat zich erin bevindt: alle toebehoren en stukken die daar staan, zodat ze worden geheiligd. 10Zalf ook het brandofferaltaar en zijn toebehoren, zodat het allerheiligst wordt. 11Doe hetzelfde met het wasvat en zijn voetstuk, zodat ook dat heilig wordt.

12Breng Aäron en zijn zonen bij de ingang van de tabernakel en was hen met water. 13Geef Aäron de heilige kleren aan, zalf en heilig hem, zodat hij voor Mij het priesterambt kan uitoefenen. 14Zijn zonen moeten hun onderkleden aandoen 15en daarna moeten zij worden gezalfd en geheiligd, zodat ook zij het priesterambt voor Mij kunnen uitoefenen. Hun zalving zal van geslacht tot geslacht blijven gelden, het is een eeuwig priesterschap.’ 16Mozes voerde al deze opdrachten van de Here precies uit zoals de Here hem had opgedragen.

17Op de eerste dag van de eerste maand in het tweede jaar na de bevrijding uit Egypte, zette Mozes de tabernakel op. 18Hij plaatste de voetstukken, zette de wandpanelen overeind, bracht de dwarsbalken aan en zette de pilaren op hun plaatsen. 19Hij legde het tentdoek over het geraamte en dekte het af met de twee dekkleden, precies zoals de Here hem had opgedragen.

20Hij legde de plaquettes met de Tien Geboden in de ark, schoof de draagstokken door de ringen en plaatste het verzoendeksel op de ark. 21Daarna bracht hij de ark de tabernakel binnen, hing het gordijn ervoor en onttrok de ark zo aan het gezicht, zoals de Here hem had opgedragen.

22Hij zette de tafel in de tent aan de noordkant, buiten het gordijn dat voor de ark hing. 23Daarop legde hij de toonbroden, zoals de Here hem had opgedragen.

24Hij zette de kandelaar naast de tafel, aan de zuidkant van de tabernakel. 25Toen stak hij de lampen aan voor de Here, precies volgens de instructies.

26Het gouden altaar zette hij in de tabernakel voor het gordijn 27en verbrandde er reukwerk van zoete kruiden op, precies zoals de Here had bevolen.

28Hij hing het gordijn voor de ingang van de tabernakel op, 29zette het brandofferaltaar dichtbij de ingang en verbrandde er een brandoffer en een spijsoffer op, precies zoals de Here had bevolen.

30Daarna plaatste hij het wasvat tussen de tent en het altaar en vulde het met water, zodat de priesters het konden gebruiken om zich te wassen. 31Mozes, Aäron en diens zonen wasten daar hun handen en voeten. 32Elke keer wanneer zij het altaar passeerden op weg naar de tabernakel, stopten zij bij het wasvat om zich te wassen. Ook dat was volgens de opdrachten die de Here Mozes had gegeven.

33Toen zette hij de voorhof op rondom de tabernakel en het altaar en hing het gordijn op voor de ingang van de voorhof. Zo legde Mozes de laatste hand aan het werk.

34Toen bedekte de wolk de tent van de ontmoeting en de heerlijkheid van de Here vulde de tabernakel. 35Mozes kon er niet binnengaan, want de wolk versperde hem de weg en de tabernakel was vervuld van de heerlijkheid van de Here. 36Wanneer de wolk opsteeg van de tabernakel, braken de Israëlieten op en trokken verder, achter de wolk aan. 37Maar als de wolk op de tabernakel bleef, bleven ook de Israëlieten waar zij waren. 38Overdag rustte de wolk op de tabernakel en ʼs nachts brandde er vuur in de wolk, zodat alle Israëlieten het konden zien. Dit ging zo door, al de tijd dat zij onderweg waren.