New International Reader’s Version

Ephesians 1:1-23

1I, Paul, am writing this letter. I am an apostle of Christ Jesus just as God planned.

I am sending this letter to you, God’s holy people in Ephesus. Because you belong to Christ Jesus, you are faithful.

2May God our Father and the Lord Jesus Christ give you grace and peace.

Praise God for His Spiritual Blessings in Christ

3Give praise to the God and Father of our Lord Jesus Christ. He has blessed us with every spiritual blessing. Those blessings come from the heavenly world. They belong to us because we belong to Christ. 4God chose us to belong to Christ before the world was created. He chose us to be holy and without blame in his eyes. He loved us. 5So he decided long ago to adopt us. He adopted us as his children with all the rights children have. He did it because of what Jesus Christ has done. It pleased God to do it. 6All those things bring praise to his glorious grace. God freely gave us his grace because of the One he loves. 7We have been set free because of what Christ has done. Because he bled and died our sins have been forgiven. We have been set free because God’s grace is so rich. 8He poured his grace on us. By giving us great wisdom and understanding, 9he showed us the mystery of his plan. It was in keeping with what he wanted to do. It was what he had planned through Christ. 10It will all come about when history has been completed. God will then bring together all things in heaven and on earth under Christ.

11We were also chosen to belong to him. God decided to choose us long ago in keeping with his plan. He works out everything to fit his plan and purpose. 12We were the first to put our hope in Christ. We were chosen to bring praise to his glory. 13You also became believers in Christ. That happened when you heard the message of truth. It was the good news about how you could be saved. When you believed, he stamped you with an official mark. That official mark is the Holy Spirit that he promised. 14The Spirit marks us as God’s own. We can now be sure that someday we will receive all that God has promised. That will happen after God sets all his people completely free. All these things will bring praise to his glory.

Paul Prays and Gives Thanks

15I have heard about your faith in the Lord Jesus. I have also heard about your love for all God’s people. That is why 16I have not stopped thanking God for you. I always remember you in my prayers. 17I pray to the God of our Lord Jesus Christ. God is the glorious Father. I keep asking him to give you the wisdom and understanding that come from the Holy Spirit. I want you to know God better. 18I pray that you may understand more clearly. Then you will know the hope God has chosen you to receive. You will know that what God will give his holy people is rich and glorious. 19And you will know God’s great power. It can’t be compared with anything else. His power works for us who believe. It is the same mighty strength 20God showed. He showed this when he raised Christ from the dead. God seated him at his right hand in his heavenly kingdom. 21There Christ sits far above all who rule and have authority. He also sits far above all powers and kings. He is above every name that is appealed to in this world and in the world to come. 22God placed all things under Christ’s rule. He appointed him to be ruler over everything for the church. 23The church is Christ’s body and is filled by Christ. He fills everything in every way.

Vietnamese Contemporary Bible

Ê-phê-sô 1:1-23

Lời Chào Thăm của Phao-lô

1Đây là thư của Phao-lô, người được Đức Chúa Trời chọn làm sứ đồ của Chúa Cứu Thế Giê-xu.

Kính gửi anh chị em tín hữu thánh thiện tại thành phố Ê-phê-sô, là môn đệ trung tín của Chúa Cứu Thế Giê-xu.

2Cầu xin Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và Chúa Cứu Thế Giê-xu ban ơn phước và bình an cho anh chị em.

Hạnh Phúc trong Chúa

3Chúng tôi ca ngợi Đức Chúa Trời, Cha của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta; Ngài đã ban cho chúng ta đủ mọi phước lành thuộc linh từ trời vì chúng ta tin cậy Chúa Cứu Thế. 4Trước khi sáng tạo trời đất, Đức Chúa Trời đã yêu và chọn chúng ta trong Chúa Cứu Thế để thánh hóa chúng ta đến mức toàn hảo trước mặt Ngài. 5Do tình yêu thương, Đức Chúa Trời đã hoạch định chương trình cho Chúa Cứu Thế Giê-xu để nhận chúng ta làm con cái Ngài, theo hảo tâm, thiện ý của Ngài. 6Chúng ta nên ca ngợi Đức Chúa Trời về ơn phước Ngài ban cho chúng ta, vì chúng ta thuộc về Con yêu dấu của Ngài. 7Nhờ ơn phước dồi dào đó, chúng ta được cứu chuộc và tha tội do máu Chúa Cứu Thế. 8Đức Chúa Trời khôn ngoan sáng suốt đã ban ơn phước vô cùng dư dật cho chúng ta.

9Ngài tiết lộ cho chúng ta biết chương trình huyền nhiệm mà Ngài đã vui lòng hoạch định từ trước. 10Đến cuối các thời đại, Ngài sẽ thống nhất tất cả vạn vật, dù ở trên trời hay dưới đất, và đặt dưới quyền lãnh đạo của Chúa Cứu Thế. 11Mọi việc đều diễn tiến đúng theo chương trình Đức Chúa Trời đã ấn định. Theo chương trình đó, Ngài đã lựa chọn chúng tôi làm cơ nghiệp Ngài.

12Mục đích của Đức Chúa Trời là để chúng ta, những người đầu tiên đặt niềm hy vọng trong Chúa Cứu Thế ca ngợi và tôn vinh Đức Chúa Trời. 13Và bây giờ, anh chị em cũng thế, sau khi nghe lời chân lý—là Phúc Âm cứu rỗi—anh chị em tin nhận Chúa Cứu Thế, nên được Đức Chúa Trời ban Chúa Thánh Linh vào lòng chứng thực anh chị em là con cái Ngài. 14Chúa Thánh Linh hiện diện trong chúng ta bảo đảm rằng Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta mọi điều Ngài hứa; Chúa Thánh Linh cũng là một bằng chứng Đức Chúa Trời sẽ hoàn thành sự cứu chuộc, cho chúng ta thừa hưởng cơ nghiệp, để ca ngợi và tôn vinh Ngài.

Lời Cầu Nguyện

15Vì lẽ đó, khi nghe nói về đức tin anh chị em trong Chúa Cứu Thế và tình yêu thương anh chị em đối với các tín hữu khắp nơi, 16tôi không ngớt cảm tạ Đức Chúa Trời và cầu thay cho anh chị em, 17xin Đức Chúa Trời của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta, là Cha vinh quang, ban cho anh chị em tâm linh khôn ngoan để biết rõ Chúa Cứu Thế qua những điều Ngài tiết lộ. 18Cũng xin Đức Chúa Trời cho tâm trí anh chị em sáng suốt để hiểu biết niềm hy vọng của người Chúa đã lựa chọn và cơ nghiệp vinh quang phong phú Ngài dành cho con cái Ngài.

19Cầu xin Đức Chúa Trời cho anh chị em biết được quyền năng vô cùng lớn lao của Ngài đang tác động trong chúng ta, là người tin nhận Ngài. Do quyền năng phi thường ấy 20Chúa Cứu Thế đã sống lại từ cõi chết và hiện nay ngồi bên phải ngai Đức Chúa Trời trên trời. 21Địa vị Chúa Cứu Thế cao cả hơn địa vị mọi thể chế, mọi thẩm quyền, mọi sức mạnh, mọi lãnh đạo, hay bất cứ quyền lực nào. Uy danh Ngài lừng lẫy hơn tất cả các uy danh trong thế giới hiện tại và tương lai. 22Đức Chúa Trời đã đặt vạn vật dưới chân Chúa Cứu Thế, lập Ngài làm thủ lãnh tối cao của Hội thánh. 23Hội Thánh là thân thể Ngài, Hội Thánh được đầy dẫy Chúa Cứu Thế, và Chúa Cứu Thế đầy dẫy khắp vạn vật.