New International Reader's Version

Deuteronomy 2

Israel Wanders in the Desert

1We turned back and started out toward the desert. We went along the road that leads to the Red Sea. That’s how the Lord had directed me. For a long time we made our way around the hill country of Seir.

Then the Lord spoke to me. He said, “You have made your way around this hill country long enough. So now turn north. Here are the orders I want you to give the people. Tell them, ‘You are about to pass through the territory of your relatives. They are from the family line of Esau. They live in Seir. They will be afraid of you. But be very careful. Do not make them angry. If you do, they will go to war against you. I will not give you any of their land. You will not have even enough to put your foot on. I have given Esau’s people the hill country of Seir as their own. Pay them with silver for the food you eat and the water you drink.’ ”

The Lord your God has blessed you in everything your hands have done. He watched over you when you traveled through that huge desert. For these 40 years the Lord your God has been with you. So you have had everything you need.

We went on past our relatives. They are from the family line of Esau. They live in Seir. We turned away from the Arabah Valley road. It comes up from Elath and Ezion Geber. We traveled along the desert road of Moab.

Then the Lord said to me, “Do not attack the Moabites. Do not even make them angry. If you do, they will go to war against you. I will not give you any part of their land. I have given Moab to the people in the family line of Lot. I have given it to them as their own.”

10 The Emites used to live there. They were strong people. There were large numbers of them. They were as tall as the Anakites. 11 Like the Anakites, they too were thought of as Rephaites. But the Moabites called them Emites. 12 The Horites used to live in Seir. But the people of Esau drove them out. They destroyed the Horites to make room for themselves. Then they settled in their territory. They did just as Israel has done in the land the Lord gave them as their own.

13 The Lord said, “Now get up. Go across the Zered Valley.” So we went across it.

14 Between the time we left Kadesh Barnea and the time we went across the Zered Valley, 38 years had passed. By then, all the fighting men who had been in our camp from the beginning had died. The Lord had warned them that it would happen. 15 He used his power against them until he had gotten rid of all of them. Not one was left in the camp.

16 Finally, the last of the fighting men among the people died. 17 Then the Lord said to me, 18 “Today you must pass near the border of Moab. Moab is also called Ar. 19 When you come to the Ammonites, do not attack them. Do not make them angry. If you do, they will go to war against you. I will not give you any of their land as your own. I have given it to the people in the family line of Lot. I have given it to them as their own.”

20 That land was also thought of as a land of the Rephaites. They used to live there. But the Ammonites called them Zamzummites. 21 The Rephaites were strong people. There were large numbers of them. They were as tall as the Anakites. The Lord destroyed the Rephaites to make room for the Ammonites. So the Ammonites drove them out. Then they settled in the territory of the Rephaites. 22 The Lord had done the same thing for the people of Esau. They lived in Seir. The Lord destroyed the Horites to make room for Esau’s people. They drove the Horites out. So the people of Esau have lived in Seir in the territory of the Horites to this very day. 23 The Avvites lived in villages as far away as Gaza. But people came from Crete and destroyed the Avvites. Then the people of Crete made their home in the territory of the Avvites.

Israel Wins the Battle Over Sihon

24 The Lord said, “Start out and go across the valley of the Arnon River. I have handed Sihon over to you. He is the Amorite king of Heshbon. I have also given you his country. Begin to take it as your own. Go to war against him. 25 This very day I will bring fear and terror on all the nations because of you. They will hear about you. They will tremble with fear. Pain and suffering will grip them because of you.”

26 I sent messengers from the Desert of Kedemoth. I told them to go to Sihon, the king of Heshbon. They offered him peace. They said, 27 “Let us pass through your country. We’ll stay on the main road. We won’t turn off it to one side or the other. 28 We’ll pay you the right amount of silver for food to eat and water to drink. Just let us walk through your country. 29 The people of Esau, who live in Seir, allowed us to do that. The people of Moab, who live in Ar, also allowed us to do it. So let us walk through until we go across the Jordan River. Then we’ll be able to go into the land the Lord our God is giving us.” 30 But Sihon, the king of Heshbon, refused to let us walk through. The Lord your God had made him stubborn in his heart and spirit. The Lord wanted to hand him over to you. And that’s exactly what he has done.

31 The Lord said to me, “I have begun to hand Sihon and his country over to you. So begin the battle to take his land as your own.”

32 Sihon and his whole army came out to fight against us at Jahaz. 33 But the Lord our God handed him over to us. We struck him down together with his sons and his whole army. 34 At that time we took all his towns. We completely destroyed them. We killed all the men, women and children. We didn’t leave any of them alive. 35 But we took for ourselves the livestock and everything else from the towns we had captured. 36 Not a single town was too strong for us. That includes all the towns from Aroer on the rim of the Arnon River valley all the way to Gilead. It also includes the town in the valley. The Lord our God gave us all of them. 37 And you obeyed the Lord’s command. You didn’t go near any part of the land of the Ammonites. That includes the land along the Jabbok River. It also includes the land around the towns in the hills.

Het Boek

Deuteronomium 2

God leidt het volk

1‘Vervolgens gingen wij via de woestijn terug in de richting van de Rietzee, want dat had de Here mij opgedragen. Wij zwierven een lange tijd rond in de omgeving van de berg Seïr. Eindelijk zei de Here: “U bent hier nu lang genoeg geweest. Trek in noordelijke richting. 4,5 Breng het volk ervan op de hoogte dat het door het land zal trekken dat aan zijn broeders, de Edomieten, de afstammelingen van Esau, die in Seïr wonen, behoort. De Edomieten zullen bang voor u worden, maar u mag geen vijandelijkheden uitlokken! Ik heb hun het land rond de berg Seïr in bezit gegeven. Betaal hun voor het water en voedsel dat u gebruikt. De Here, uw God, heeft u gezegend en beschermd gedurende de veertig jaar die u in de woestijn rondzwierf, Hij hielp u en in al die tijd bent u niets tekort gekomen.”

Zo trokken wij door Edom waar onze broeders woonden, kruisten de Arabah-weg, die naar Elat en Esjon-Geber in het zuiden voert, en trokken verder in noordelijke richting naar de woestijn Moab. Toen waarschuwde de Here ons: “Val de Moabieten niet aan, want ook van hun land krijgt u niets. Ik heb dat land aan de nakomelingen van Lot gegeven.” 10 De Emieten woonden vroeger in dat gebied. Het was een erg grote stam en de leden ervan waren net zo groot als de Enakieten. 11 De Emieten en de Enakieten werden vaak Refaïeten genoemd, maar de Moabieten noemden hen Emieten. 12 Vroeger woonden de Chorieten in Seïr, maar de Edomieten, nakomelingen van Esau, hadden hen verdreven en uitgeroeid en hebben zich daar gevestigd, net zoals de Israëlieten gedaan hebben in het land dat de Here hun had toegewezen. 13 “Steek nu de beek Zered over,” zei de Here. Dat deden wij. 14,15 Zo kostte het ons achtendertig jaar om vanuit Kades-Barnea de beek Zered over te steken! Want de Here had bepaald dat wij niet konden oversteken voordat alle mannen die achtendertig jaar geleden oud genoeg waren om in het leger te dienen, dood waren. Ja, de hand van de Here was tegen hen tot zij allen waren gestorven. 16 Toen deze mannen gestorven waren, 17 zei de Here tegen mij: 18 “Vandaag zal Israël de grens van Moab bij Ar overschrijden 19 en het land van de Ammonieten binnentrekken. Val hen echter niet aan, want Ik zal u niets van hun land geven. Ik heb het aan de nakomelingen van Lot gegeven.” 20 Ook dat gebied werd vroeger bewoond door de reuzen. De Ammonieten noemden hen Zamzummieten. 21 Zij waren een groot en sterk volk en de mannen waren even lang als de Enakieten. De Here vernietigde hen echter toen de Ammonieten binnentrokken en die namen hun gebied in. 22 De Here hielp de nakomelingen van Esau die bij de berg Seïr woonden, op dezelfde manier door de Chorieten die daar woonden, voor hen te vernietigen. 23 Hetzelfde gebeurde toen de Kaftorieten een inval deden in het gebied van de Awwieten, die in de dorpen leefden die op het platteland verspreid lagen tot bij Gaza. De stam van de Awwieten werd toen ook vernietigd. 24 Toen zei de Here: “Steek de rivier de Arnon over en trek het land binnen van de Amoriet Sichon, die koning van Chesbon is. Verover zijn gebied en trek tegen hem ten strijde. 25 Vanaf vandaag zullen de volken over de hele aarde beven van schrik wanneer over u wordt gesproken. Zij zullen angst hebben voor uw komst.” 26 Vanuit de woestijn Kedemoth stuurde ik boodschappers met een vreedzaam voorstel naar koning Sichon van Chesbon. 27 “Laat ons door uw land trekken,” zeiden wij. “Wij zullen op de hoofdweg blijven en de velden aan weerszijden van de weg niet betreden. 28 Wij zullen alles betalen wat wij eten en drinken. Het enige dat wij willen, is dat u ons door uw land laat trekken. 29 De Edomieten in Seïr en de Moabieten, die Ar als hoofdstad hebben, gaven ons ook toestemming door hun gebied te trekken. Wij zijn op weg naar het land aan de overkant van de Jordaan. Dat land heeft de Here, onze God, ons gegeven.”

30 Maar koning Sichon weigerde, omdat de Here hem koppig maakte, zodat Hij Sichon aan Israël kon uitleveren. Dat is ook gebeurd. 31 Toen zei de Here tegen mij: “Ik ben begonnen u het land van koning Sichon te geven, neem het in bezit.” 32 Koning Sichon verklaarde ons toen de oorlog en trok zijn troepen samen bij Jahas. 33,34 Maar de Here, onze God, leverde hem aan ons uit. Wij veroverden alle steden en lieten niemand in leven, ook de vrouwen en kinderen niet. 35,36 Het vee namen wij als buit mee en ook de goederen die wij buitmaakten bij de plundering van de veroverde steden. Wij veroverden alles van Aroër tot Gilead, aan de rand van het dal van de Arnon en alle steden in het dal. Geen stad kon tegen ons standhouden, want de Here, onze God, gaf ze ons in handen. 37 We bleven echter uit de buurt van de Ammonieten, de rivier de Jabbok en de steden in het bergland. Dat waren de plaatsen waarvan de Here, onze God, ons had verboden die binnen te trekken.’