New International Reader's Version

Acts 3:1-26

Peter Heals a Beggar Who Can’t Walk

1One day Peter and John were going up to the temple. It was three o’clock in the afternoon. It was the time for prayer. 2A man unable to walk was being carried to the temple gate called Beautiful. He had been that way since he was born. Every day someone put him near the gate. There he would beg from people going into the temple courtyards. 3He saw that Peter and John were about to enter. So he asked them for money. 4Peter looked straight at him, and so did John. Then Peter said, “Look at us!” 5So the man watched them closely. He expected to get something from them.

6Peter said, “I don’t have any silver or gold. But I’ll give you what I do have. In the name of Jesus Christ of Nazareth, get up and walk.” 7Then Peter took him by the right hand and helped him up. At once the man’s feet and ankles became strong. 8He jumped to his feet and began to walk. He went with Peter and John into the temple courtyards. He walked and jumped and praised God. 9All the people saw him walking and praising God. 10They recognized him as the same man who used to sit and beg at the temple gate called Beautiful. They were filled with wonder. They were amazed at what had happened to him.

Peter Speaks to the People at the Temple

11The man was holding on to Peter and John. All the people were amazed. They came running to them at the place called Solomon’s Porch. 12When Peter saw this, he said, “Fellow Israelites, why does this surprise you? Why do you stare at us? It’s not as if we’ve made this man walk by our own power or godliness. 13The God of our fathers, Abraham, Isaac and Jacob, has done this. God has brought glory to Jesus, who serves him. But you handed Jesus over to be killed. Pilate had decided to let him go. But you spoke against Jesus when he was in Pilate’s court. 14You spoke against the Holy and Blameless One. You asked for a murderer to be set free instead. 15You killed the one who gives life. But God raised him from the dead. We are witnesses of this. 16This man whom you see and know was made strong because of faith in Jesus’ name. Faith in Jesus has healed him completely. You can see it with your own eyes.

17“My fellow Israelites, I know you didn’t realize what you were doing. Neither did your leaders. 18But God had given a promise through all the prophets. And this is how he has made his promise come true. He said that his Messiah would suffer. 19So turn away from your sins. Turn to God. Then your sins will be wiped away. The time will come when the Lord will make everything new. 20He will send the Messiah. Jesus has been appointed as the Messiah for you. 21Heaven must receive him until the time when God makes everything new. He promised this long ago through his holy prophets. 22Moses said, ‘The Lord your God will raise up for you a prophet like me. He will be one of your own people. You must listen to everything he tells you. 23Anyone who does not listen to him will be completely cut off from their people.’ (Deuteronomy 18:15,18,19)

24“Beginning with Samuel, all the prophets spoke about this. They said these days would come. 25What the prophets said was meant for you. The covenant God made with your people long ago is yours also. He said to Abraham, ‘All nations on earth will be blessed through your children.’ (Genesis 22:18; 26:4) 26God raised up Jesus, who serves him. God sent him first to you. He did it to bless you. He wanted to turn each of you from your evil ways.”

Kiswahili Contemporary Version (Neno: Bibilia Takatifu)

Matendo 3:1-26

Petro Amponya Mlemavu Kwa Jina La Yesu

13:1 Lk 22:8; Mdo 2:46; Za 55:17; Mdo 10:30Siku moja Petro na Yohana walikuwa wanapanda kwenda Hekaluni kusali yapata saa tisa alasiri. 23:2 Mdo 14:8; Lk 16:20; Yn 9:8Basi palikuwa na mtu mmoja aliyekuwa kiwete tangu kuzaliwa. Alichukuliwa na kuwekwa kwenye lango la Hekalu liitwalo Zuri, kila siku ili aombe msaada kwa watu wanaoingia Hekaluni. 3Huyu mtu alipowaona Petro na Yohana wakikaribia kuingia Hekaluni, akawaomba wampe sadaka. 43:4 Mdo 14:9Wakamkazia macho, kisha Petro akamwambia, “Tutazame sisi.” 5Hivyo yule mtu akawatazama, akitazamia kupata kitu kutoka kwao.

63:6 Mk 1:24; Mdo 14:10Ndipo Petro akamwambia, “Sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho ndicho nikupacho. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, tembea!” 7Petro akamshika yule mtu kwa mkono wa kuume akamwinua, mara nyayo zake na vifundo vya miguu yake vikapata nguvu. 83:8 Isa 35:6; Mdo 14:10Akaruka juu na kusimama, akaanza kutembea. Kisha akaingia Hekaluni pamoja na Petro na Yohana, huku akitembea na kurukaruka na kumsifu Mungu. 93:9 Mdo 4:16, 21Watu wote walipomwona akitembea na kumsifu Mungu, 103:10 Mdo 3:2; Yn 9:8wakamtambua kuwa ni yule mtu aliyekuwa akiketi nje ya Hekalu penye lango liitwalo Zuri akiomba msaada, nao wakajawa na mshangao, wakastaajabu juu ya yale yaliyomtukia.

Petro Anashuhudia Kuwa Yesu Anaponya

113:11 Lk 22:8; Yn 10:23; Mdo 5:12Aliyeponywa alipokuwa akiambatana na Petro na Yohana, watu wote walishangaa mno, wakaja wakiwakimbilia pale ukumbi wa Solomoni. 12Petro alipoona watu wamekusanyika akawaambia, “Enyi Waisraeli, kwa nini mnastaajabu kuhusu jambo hili? Mbona mnatukazia macho kwa mshangao kana kwamba ni kwa uwezo wetu au utakatifu wetu tumemfanya mtu huyu kutembea? 133:13 Mdo 7:32; 22:14; Mt 27; 2; Lk 23:4Mungu wa Abrahamu na Isaki na Yakobo, Mungu wa baba zetu amemtukuza Mwanawe Yesu, ambaye ninyi mlimtoa ahukumiwe kifo na mkamkana mbele ya Pilato, ingawa yeye alikuwa ameamua kumwachia aende zake. 143:14 Mdo 4:27; 7:52; Mk 15:11; Lk 23:18-25Ninyi mlimkataa huyo Mtakatifu na Mwenye Haki mkaomba mpewe yule muuaji. 153:15 Mdo 2:24; 2:32Hivyo mkamuua aliye chanzo cha uzima, lakini Mungu akamfufua kutoka kwa wafu. Sisi tu mashahidi wa mambo haya. 163:16 Mt 9:22; Mdo 4:10; 14:9Kwa imani katika jina la Yesu, huyu mtu mnayemwona na kumfahamu ametiwa nguvu. Ni kwa jina la Yesu na imani itokayo kwake ambayo imemponya kabisa huyu mtu, kama ninyi wote mnavyoona.

173:17 Lk 23:34; Mdo 13:27“Sasa ndugu zangu, najua ya kuwa ninyi mlitenda bila kujua, kama walivyofanya viongozi wenu. 183:18 Mdo 17:2-3; Lk 24:27; Mdo 26:22-27Lakini kwa njia hii Mungu alitimiza kile ambacho alikuwa ametabiri kwa vinywa vya manabii wake wote, kwamba Kristo3:18 Kristo maana yake ni Masiya, yaani Aliyetiwa mafuta. atateswa. 193:19 Za 5:11; Mdo 2:38Tubuni basi mkamgeukie Mungu, dhambi zenu zifutwe, ili zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwepo kwake Bwana, 203:20 Lk 2:11naye apate kumtuma Kristo, ambaye ameteuliwa kwa ajili yenu, yaani Yesu. 213:21 Mdo 1:11; Mt 17:11; Lk 1:70Ilimpasa mbingu zimpokee mpaka wakati wa kufanywa upya kila kitu, kama Mungu alivyoahidi zamani kupitia kwa vinywa vya manabii wake watakatifu. 223:22 Kum 18:15-18; Mdo 7:37Kwa maana Mose alisema, ‘Bwana Mungu wenu atawainulia nabii kama mimi kutoka miongoni mwa ndugu zenu. Itawapasa kumtii huyo kwa kila jambo atakalowaambia. 233:23 Kum 18:19; Law 23:29Mtu yeyote ambaye hatamsikiliza huyo nabii, atatupiliwa mbali kabisa na watu wake.’

243:24 Lk 24:27“Naam, manabii wote tangu Samweli na waliokuja baada yake, wote walitabiri kuhusu siku hizi. 253:25 Mdo 2:39; Rum 9:4-5; Mwa 22:18; 28:14Ninyi ndio wana wa manabii na wa Agano ambalo Mungu alifanya na baba zenu, akimwambia Abrahamu, ‘Kupitia kwa uzao wako, watu wote wa ulimwengu watabarikiwa.’ 263:26 Mdo 2:24; 13:46; Rum 1:16Mungu alipomfufua Yesu Mwanawe, alimtuma kwenu kwanza, ili awabariki kwa kumgeuza kila mmoja wenu kutoka njia yake mbaya.”