New International Reader's Version

Acts 11:1-30

Peter Explains His Actions

1The apostles and the believers all through Judea heard that Gentiles had also received God’s word. 2Peter went up to Jerusalem. There the Jewish believers found fault with him. 3They said, “You went into the house of Gentiles. You ate with them.”

4Starting from the beginning, Peter told them the whole story. 5“I was in the city of Joppa praying,” he said. “There I had a vision. I saw something that looked like a large sheet. It was being let down from heaven by its four corners. It came down to where I was. 6I looked into it and saw four-footed animals of the earth. There were also wild animals, reptiles and birds. 7Then I heard a voice speaking to me. ‘Get up, Peter,’ the voice said. ‘Kill and eat.’

8“I replied, ‘No, Lord! I will not! Nothing that is not pure and “clean” has ever entered my mouth.’

9“A second time the voice spoke from heaven. The voice said, ‘Do not say anything is not pure that God has made “clean.” ’ 10This happened three times. Then the sheet was pulled up into heaven.

11“Just then three men stopped at the house where I was staying. They had been sent to me from Caesarea. 12The Holy Spirit told me not to let anything keep me from going with them. These six brothers here went with me. We entered the man’s house. 13He told us how he had seen an angel appear in his house. The angel said, ‘Send to Joppa for Simon Peter. 14He has a message to bring to you. You and your whole family will be saved through it.’

15“As I began to speak, the Holy Spirit came on them. He came just as he had come on us at the beginning. 16Then I remembered the Lord’s words. ‘John baptized with water,’ he had said. ‘But you will be baptized with the Holy Spirit.’ 17God gave them the same gift he gave those of us who believed in the Lord Jesus Christ. So who was I to think that I could stand in God’s way?”

18When they heard this, they didn’t object anymore. They praised God. They said, “So then, God has allowed even Gentiles to turn away from their sins. He did this so that they could live.”

The Believers in Antioch

19Some believers had been scattered by the suffering that unbelievers had caused them. They were scattered after Stephen was killed. Those believers traveled as far as Phoenicia, Cyprus and Antioch. But they spread the word only among Jews. 20Some believers from Cyprus and Cyrene went to Antioch. There they began to speak to Greeks also. They told them the good news about the Lord Jesus. 21The Lord’s power was with them. Large numbers of people believed and turned to the Lord.

22The church in Jerusalem heard about this. So they sent Barnabas to Antioch. 23When he arrived and saw what the grace of God had done, he was glad. He told them all to remain true to the Lord with all their hearts. 24Barnabas was a good man. He was full of the Holy Spirit and of faith. Large numbers of people came to know the Lord.

25Then Barnabas went to Tarsus to look for Saul. 26He found him there. Then he brought him to Antioch. For a whole year Barnabas and Saul met with the church. They taught large numbers of people. At Antioch the believers were called Christians for the first time.

27In those days some prophets came down from Jerusalem to Antioch. 28One of them was named Agabus. He stood up and spoke through the Spirit. He said there would not be nearly enough food anywhere in the Roman world. This happened while Claudius was the emperor. 29The believers decided to provide help for the brothers and sisters living in Judea. All of them helped as much as they could. 30They sent their gift to the elders through Barnabas and Saul.

Ang Pulong Sa Dios

Binuhatan 11:1-30

Misaysay si Pedro didto sa mga Tumutuo sa Jerusalem

1Unya, nadunggan sa mga apostoles ug sa mga magtutuo sa Judea nga ang mga dili Judio midawat usab sa pulong sa Dios. 2Busa pagbalik ni Pedro sa Jerusalem, gisaway siya sa mga magtutuong Judio nga mituo nga ang mga dili Judio kinahanglan magpatuli una sa dili pa moipon kanila. 3Miingon sila kang Pedro, “Ikaw usa ka Judio, nganong miadto ka sa balay sa mga dili Judio, mga tawo nga dili tinuli, ug mikaon uban kanila?” 4Busa gisaysay ni Pedro kanila ang tanan nga nahitabo kaniya gikan gayod sa sinugdanan.

5Miingon siya, “Samtang nagaampo ako didto sa siyudad sa Jopa may gipakita kanako ang Dios. Nakita ko ang sama sa lapad nga habol nga nagapaubos gikan sa langit. Ang upat ka eskina niini gihiktan, ug kini mihunong duol kanako. 6Gitutokan ko kini ug nakita ko nga ang sulod niini may nagkalain-lain nga matang sa mga mananap—ang mga mananap nga nagalakaw, lakip ang mga mabangis, mga mananap nga nagakamang, ug ang mga nagalupad. 7Ug nadungog ko ang tingog nga nagaingon kanako, ‘Tindog, Pedro! Pag-ihaw ug kaon!’ 8Apan mitubag ako, ‘Ginoo, dili kini mahimo tungod kay sukad kaniadto wala gayod ako makakaon sa mga mananap nga sama niini, nga sumala sa Kasugoan hugaw ug gidili nga kaonon.’ 9Unya misulti pag-usab ang tingog gikan sa langit, ‘Ayaw isipa nga hugaw ang bisan unsang butang nga gihinloan na sa Dios.’ 10Nahitabo kini sa makatulo, ug pagkahuman gibira kadto balik ngadto sa langit. 11Niadtong orasa usab may tulo ka tawo gikan sa Cesarea nga miabot didto sa balay nga akong gisak-an. Kadtong mga tawhana gisugo aron pangitaon ako. 12Ang Espiritu Santo miingon kanako nga dili ako magduhaduha sa pag-uban kanila. Kining unom nato ka mga igsoon kang Cristo nga taga-Jopa kauban ko sa pag-adto sa balay ni Cornelio sa Cesarea. 13Pag-abot namo didto gisultihan kami ni Cornelio nga may nakita siya nga anghel sulod sa iyang balay, ug miingon ang anghel kaniya, ‘Pagsugo ug mga tawo nga moadto sa Jopa aron sa pagkuha kang Simon nga gitawag ug Pedro. 14Isulti niya kanimo kon sa unsang pamaagi nga maluwas ka ug ang imong pamilya.’ 15Ug sa nagsugod na ako sa pagsulti, mikunsad ang Espiritu Santo kanila sama usab sa iyang pagkunsad kanato niadtong una. 16Ug nahinumdoman ko ang giingon ni Ginoong Jesus: ‘Nangbautismo si Juan sa tubig, apan kamo pagabautismohan diha sa Espiritu Santo.’ 17Busa kadtong maong panghitabo nagpamatuod nga ang gihatag sa Dios kanatong mga Judio sa dihang kita mituo kang Ginoong Jesu-Cristo gihatag usab niya sa mga dili Judio. Busa kon mao kini ang kabubut-on sa Dios, kinsa ako nga mosupak niini?” 18Sa pagkadungog niadto sa mga magtutuo nga Judio, wala na sila manaway kang Pedro ug midayeg hinuon sila sa Dios. Miingon sila, “Kon mao kana, gihatag usab sa Dios sa mga dili Judio ang kahigayonan nga maghinulsol aron makadawat usab sila sa kinabuhi nga walay kataposan.”

Ang mga Tumutuo sa Antioquia

19Sukad sa pagkamatay ni Esteban nagkatibulaag na ang mga magtutuo tungod sa paglutos kanila. Ang uban kanila nakaabot sa Fenicia, sa isla sa Cyprus, ug sa lungsod sa Antioquia. Gisugilon nila ang Maayong Balita bisan asa sila moadto, apan ngadto lamang sa mga Judio. 20Apan ang ubang mga magtutuo nga taga-Cyprus ug taga-Cyrene miadto usab sa Antioquia, ug bisan ang mga dili Judio gisuginlan usab nila sa Maayong Balita mahitungod kang Ginoong Jesus. 21Ang gahom sa Ginoo anaa kanila ug daghan gayod ang mituo ug nahimong magtutuo sa Ginoo.

22Kini nga mga panghitabo nadunggan sa mga magtutuo sa Jerusalem, busa gipadala nila si Barnabas didto sa Antioquia. 23Pag-abot niya didto nalipay siya tungod kay nakita niya ang mga panalangin sa Dios sa mga tawo didto. Ug gidasig niya sila nga magmatinumanon ug magmalig-on sa ilang pagtuo sa Ginoo. 24Kini si Barnabas maayo gayod nga tawo. Gigamhan siya sa Espiritu Santo, ug hugot gayod ang iyang pagtuo sa Dios. Busa daghan didto ang mituo sa Ginoo.

25Unya miadto si Barnabas sa Tarso aron sa pagpangita kang Saulo. 26Pagkakita niya kang Saulo gidala niya siya balik sa Antioquia. Tibuok tuig nilang nakauban ang mga magtutuo didto ug daghang mga tawo ang ilang gitudloan. Ang mga sumusunod ni Jesus sa Antioquia mao ang unang gitawag nga mga Kristohanon.

27Niadtong higayona may mga propeta sa Jerusalem nga miadto sa Antioquia. 28Ang usa kanila ginganlag Agabus. Mitindog siya ug pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo mitagna siya nga may usa ka dakong gutom nga moabot sa tibuok kalibotan. (Kini nahitabo sa panahon nga si Claudio mao ang Emperador sa Roma.) 29Busa ang mga sumusunod ni Jesus sa Antioquia nagkauyon nga ang tagsa-tagsa kanila magpadala sa ilang hinabang sa ilang mga kaigsoonan kang Cristo didto sa Judea sumala sa ilang makaya. 30Gipadala nila kini pinaagi kang Barnabas ug kang Saulo aron ihatag sa mga tigdumala sa mga magtutuo sa Jerusalem.