New International Reader's Version

2 Timothy 4:1-22

1I give you a command in the sight of God and Christ Jesus. Christ will judge the living and the dead. Because he and his kingdom are coming, here is the command I give you. 2Preach the word. Be ready to serve God in good times and bad. Correct people’s mistakes. Warn them. Encourage them with words of hope. Be very patient as you do these things. Teach them carefully. 3The time will come when people won’t put up with true teaching. Instead, they will try to satisfy their own desires. They will gather a large number of teachers around them. The teachers will say what the people want to hear. 4The people will turn their ears away from the truth. They will turn to stories that aren’t true. 5But I want you to keep your head no matter what happens. Don’t give up when times are hard. Work to spread the good news. Do everything God has given you to do.

6I am already being poured out like a drink offering. The time when I will leave is near. 7I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. 8Now there is a crown waiting for me. It is given to those who are right with God. The Lord, who judges fairly, will give it to me on the day he returns. He will not give it only to me. He will also give it to all those who are longing for him to return.

Personal Words

9Do your best to come to me quickly. 10Demas has deserted me. He has gone to Thessalonica. He left me because he loved this world. Crescens has gone to Galatia. Titus has gone to Dalmatia. 11Only Luke is with me. Get Mark and bring him with you. He helps me in my work for the Lord. 12I sent Tychicus to Ephesus. 13When you come, bring my coat. I left it with Carpus at Troas. Also bring my books. Most of all, bring the ones made out of animal skins.

14Remember Alexander, the one who works with metal. He did me a great deal of harm. The Lord will pay him back for what he has done. 15You too should watch out for him. He strongly opposed our message.

16The first time I was put on trial, no one came to help me. Everyone deserted me. I hope they will be forgiven for it. 17The Lord stood at my side. He gave me the strength to preach the whole message. Then all the Gentiles heard it. I was saved from the lion’s mouth. 18The Lord will save me from every evil attack. He will bring me safely to his heavenly kingdom. Give him glory for ever and ever. Amen.

Final Greetings

19Greet Priscilla and Aquila. Greet those who live in the house of Onesiphorus.

20Erastus stayed in Corinth. I left Trophimus sick in Miletus. 21Do your best to get here before winter.

Eubulus greets you. So do Pudens, Linus, Claudia and all the brothers and sisters.

22May the Lord be with your spirit. May God’s grace be with you all.

Swedish Contemporary Bible

2 Timotheosbrevet 4:1-22

1Jag befaller dig inför Gud och Kristus Jesus, som ska döma levande och döda, och inför hans uppenbarelse och hans rike: 2förkunna budskapet. Träd fram i tid och otid, bestraffa, tillrättavisa och uppmuntra, med stort tålamod och vägledning.

3Det kommer en tid då människor inte längre ska acceptera den sunda läran. I stället ska de samla människor omkring sig som bara undervisar sådant de vill höra och som kliar dem i öronen. 4De ska vägra att lyssna till sanningen och vända sig till myter.

5Men var lugn och sansad i alla lägen, var beredd att lida, sprid evangeliet. Gör allt det som du har fått i uppdrag att göra.

6Själv håller jag redan på att offras som ett drickoffer för Gud, det är dags för mig att bryta upp. 7Jag har kämpat min kamp väl, jag har sprungit klart mitt lopp, och jag har bevarat tron. 8Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans, som Herren, den rättvise domaren, ska ge mig på den dagen, och inte bara mig utan alla som längtar efter att han ska komma tillbaka.

Personliga anvisningar

9Försök att komma hit så snart du kan. 10Demas har av kärlek till den här världen övergett mig och rest till Thessalonike. Crescens har rest till Galatien och Titus till Dalmatien. 11Det är bara Lukas som är kvar hos mig. Ta med dig Markus, för han är till stor hjälp i mitt arbete. 12Tychikos har jag skickat till Efesos. 13När du kommer, ta med dig manteln som jag lämnade hos Karpos i Troas. Ta också med dig böckerna och framför allt pergamentrullarna.

14Smeden Alexandros har orsakat mig mycket ont, men Herren ska straffa honom för vad han har gjort. 15Akta dig för honom, för han har gått till hård attack mot vårt budskap. 16När jag försvarade mig för första gången, var det ingen som kom till min hjälp, utan alla övergav mig. Jag hoppas att de inte ska bli straffade för det. 17Men Herren var med mig och gav mig kraft, för att evangeliet genom mig skulle nå till alla folk. Och jag räddades ur lejonets gap. 18Herren ska rädda mig från allt ont och föra mig till sitt himmelska rike. Hans är äran i all evighet, amen.

Sluthälsning

19Hälsa Prisca och Aquila och alla som tillhör Onesiforos hus. 20Erastos stannade i Korinth, och Trofimos lämnade jag i Miletos, eftersom han var sjuk.

21Försök att komma hit före vintern. Euboulos, Pudens, Linos, Claudia och alla de troende hälsar till dig.

22Herren är med din ande.

Nåd åt er alla.