New International Reader's Version

2 Samuel 4:1-12

Ish-Bosheth Is Murdered

1Ish-Bosheth, the son of Saul, heard that Abner had died in Hebron. Then he wasn’t so brave anymore. And all the Israelites became alarmed. 2Two men in Ish-Bosheth’s army led small fighting groups that attacked their enemies. The names of the men were Baanah and Rekab. They were sons of Rimmon from the town of Beeroth. Rimmon was from the tribe of Benjamin. Beeroth is considered to be part of Benjamin. 3That’s because the people who used to live in Beeroth had run away to Gittaim. They have lived there as outsiders to this day.

4Jonathan, the son of Saul, had a son named Mephibosheth. Both of Mephibosheth’s feet were hurt. He was five years old when the news that Saul and Jonathan had died came from Jezreel. His nurse picked him up and ran. But as she hurried to get away, he fell down. That’s how his feet were hurt.

5Rekab and Baanah started out for the house of Ish-Bosheth. They were the sons of Rimmon from Beeroth. They arrived there during the hottest time of the day. Ish-Bosheth was taking his early afternoon nap. 6Rekab and his brother Baanah went into the inside part of the house. They acted as if they were going to get some wheat. Instead, they stabbed Ish-Bosheth in the stomach. Then they slipped away.

7They had gone into the house while Ish-Bosheth was lying on his bed in his bedroom. They stabbed him and killed him. Then they cut off his head and took it with them. They traveled all night through the Arabah Valley. 8They brought the head of Ish-Bosheth to King David at Hebron. They said to him, “Here’s the head of Ish-Bosheth, the son of Saul. Saul was your enemy. He often tried to kill you. Today the Lord has paid back Saul and his family. He has let you get even with them. You are our king and master.”

9David gave an answer to Rekab and his brother Baanah. They were the sons of Rimmon from Beeroth. David said, “The Lord has saved me from every trouble. 10Someone once told me, ‘Saul is dead.’ He thought he was bringing me good news. But I grabbed him. I had him put to death in Ziklag. That’s the reward I gave him for his news! And that’s just as sure as the Lord is alive. 11Now you evil men have killed a man in his own house. He hadn’t done anything wrong. You killed him while he was lying on his own bed. You spilled his blood. So shouldn’t I spill your blood? Shouldn’t I wipe you off the face of the earth?”

12Then David gave an order to his men. They killed Rekab and Baanah. They cut off their hands and feet. They hung their bodies by the pool in Hebron. But they buried the head of Ish-Bosheth in Abner’s tomb at Hebron.

Ang Pulong Sa Dios

2 Samuel 4:1-12

Gipatay si Ishboshet

1Sa pagkadungog ni Ishboshet, nga anak ni Saul, nga gipatay si Abner sa Hebron, nahadlok siya pag-ayo apil ang tanang katawhan sa Israel. 2May duha ka tawo si Ishboshet nga mga pangulo sa mga grupo nga gapanulong ug gapangilog sa mga kabtangan sa ilang mga kaaway. Sila mao si Baana ug si Recab. Mga anak sila sa taga-Beerot nga si Rimon nga sakop sa tribo ni Benjamin. Kining Beerot sakop karon sa Benjamin, 3tungod kay ang mga naunang mga lumulupyo niini nangikyas didto sa Gitaim, ug hangtod karon nagpuyo sila didto ingon nga mga dumuduong.

4(Ang anak ni Saul nga si Jonatan may anak nga bakol. Ang iyang ngalan si Mefiboshet. Nagaedad si Mefiboshet ug lima ka tuig sa dihang namatay si Saul ug si Jonatan didto sa Jezreel. Sa dihang nabalitaan sa yaya ni Mefiboshet nga namatay si Saul ug si Jonatan, gisakwat niya ang bata ug giikyas. Apan tungod sa pagdali-dali sa yaya nga makaikyas, nabuhian niya ang bata nga maoy hinungdan nga nabakol kini.)

5Usa ka adlaw, miadto sa balay ni Ishboshet si Recab ug si Baana nga mga anak ni Rimon nga taga-Beerot. Miabot sila didto udtong tutok, samtang nagpahulay si Ishboshet. 6-7Misulod sila sa balay aron kunohay sa pagkuhag trigo. Unya misulod sila sa kuwarto ni Ishboshet diin kini naghigda sa iyang katre, ug gidunggab nila kini sa tiyan. Pagkahuman gipunggotan nilag ulo ug gidala kini pag-ikyas. Nagbaktas sila sa Kapatagan sa Jordan4:6-7 Kapatagan sa Jordan: sa Hebreo, Araba. tibuok gabii.

8Pag-abot nila sa Hebron, gidala nila ang ulo ni Ishboshet kang David ug miingon sila kaniya, “Ania ang ulo ni Ishboshet nga anak sa imong kaaway nga si Saul nga nagtinguha sa pagpatay kanimo. Karong adlawa nanimalos ang Ginoo alang kanimo batok kang Saul ug sa iyang mga kaliwat.” 9Mitubag si David kanila, “Isulti ko kaninyo ang tinuod atubangan sa buhi nga Ginoo nga nagluwas kanako sa tanan nga katalagman. 10Kaniadto may tawo nga miadto kanako sa Ziklag ug miingon nga patay na si Saul. Naghunahuna siya nga nagdala siyag maayong balita kanako. Apan, gipadakop ko hinuon siya ug gipapatay. Mao kadto ang akong ganti kaniya sa iyang gibalita. 11Karon, unsa may akong iganti sa mga tawong daotan nga mipatay sa usa ka tawo nga walay sala, nga natulog sa iyang katre diha sa iyang balay? Paninglon ko kamo sa inyong pagpatay kaniya aron mangahanaw na kamo niining kalibotana.”

12Busa nagmando si David sa iyang mga tawo nga patyon si Recab ug si Baana, ug gituman nila kini. Giputol nila ang mga kamot ug mga tiil niini ug gituhog ang mga lawas sa may pundohanan ug tubig sa Hebron. Gikuha nila ang ulo ni Ishboshet ug gilubong sa gilubngan kang Abner sa Hebron.