New International Reader's Version

2 Samuel 24:1-25

David Counts His Fighting Men

1The Lord was very angry with Israel. He stirred up David against them. He said, “Go! Count the men of Israel and Judah.”

2So the king spoke to Joab and the army commanders with him. He said, “Go all through the territories of the tribes of Israel. Go from the town of Dan all the way to Beersheba. Count the fighting men. Then I’ll know how many there are.”

3Joab replied to the king. He said, “King David, you are my master. May the Lord your God multiply the troops 100 times. And may you live to see it. But why would you want me to count the fighting men?”

4The king’s word had more authority than the word of Joab and the army commanders. That was true in spite of what Joab had said. So they left the king and went out to count the fighting men of Israel.

5They went across the Jordan River. They camped south of the town in the middle of the Arnon River valley near Aroer. Then they went through Gad and continued on to Jazer. 6They went to Gilead and the area of Tahtim Hodshi. They continued to Dan Jaan and on around toward Sidon. 7Then they went toward the fort of Tyre. They went to all the towns of the Hivites and Canaanites. Finally, they went on to Beersheba. It was in the Negev Desert of Judah.

8They finished going through the entire land. Then they came back to Jerusalem. They had been gone for nine months and 20 days.

9Joab reported to the king how many fighting men he had counted. In Israel there were 800,000 men who were able to handle a sword. In Judah there were 500,000.

10David felt sorry that he had counted the fighting men. So he said to the Lord, “I committed a great sin when I counted Judah and Israel’s men. Lord, I beg you to take away my guilt. I’ve done a very foolish thing.”

11Before David got up the next morning, a message from the Lord came to Gad the prophet. He was David’s seer. The message said, 12“Go and tell David, ‘The Lord says, “I could punish you in three different ways. Choose one of them for me to use against you.” ’ ”

13So Gad went to David. He said to him, “Take your choice. Do you want three years when there won’t be enough food in your land? Or do you want three months when you will run away from your enemies while they chase you? Or do you want three days when there will be a plague in your land? Think it over. Then take your pick. Tell me how to answer the one who sent me.”

14David said to Gad, “I’m suffering terribly. Let us fall into the hands of the Lord. His mercy is great. But don’t let me fall into human hands.”

15So the Lord sent a plague on Israel. It lasted from that morning until he decided to end it. From Dan all the way to Beersheba 70,000 people died. 16The angel reached his hand out to destroy Jerusalem. But the Lord stopped sending the plague. So he spoke to the angel who was making the people suffer. He said, “That is enough! Do not kill any more people.” The angel of the Lord was at Araunah’s threshing floor. Araunah was from the city of Jebus.

17David saw the angel who was striking down the people. David said to the Lord, “I’m the one who has sinned. I’m the one who has done what is wrong. I’m like a shepherd for these people. These people are like sheep. What have they done? Let your judgment be on me and my family.”

David Builds an Altar

18On that day Gad went to David. Gad said to him, “Go up to the threshing floor of Araunah, the Jebusite. Build an altar there to honor the Lord.” 19So David went up and did it. He did what the Lord had commanded through Gad. 20Araunah looked and saw the king and his officials coming toward him. So he went out to welcome them. He bowed down to the king with his face toward the ground.

21Araunah said, “King David, you are my master. Why have you come to see me?”

“To buy your threshing floor,” David answered. “I want to build an altar there to honor the Lord. When I do, the plague on the people will be stopped.”

22Araunah said to David, “Take anything you wish. Offer it up. Here are oxen for the burnt offering. Here are threshing sleds. And here are wooden collars from the necks of the oxen. Use all the wood to burn the offering. 23Your Majesty, I’ll give all of it to you.” Araunah continued, “And may the Lord your God accept you.”

24But the king replied to Araunah, “No. I want to pay you for it. I won’t sacrifice to the Lord my God burnt offerings that haven’t cost me anything.”

So David bought the threshing floor and the oxen. He paid 20 ounces of silver for them. 25David built an altar there to honor the Lord. He sacrificed burnt offerings and friendship offerings. Then the Lord answered David’s prayer and blessed the land. The plague on Israel was stopped.

Ang Pulong Sa Dios

2 Samuel 24:1-25

Giihap ni David ang Iyang mga Sundalo

(1 Cro. 21:1-27)

1Nasuko na usab ang Ginoo sa mga Israelinhon, ug gisugyatan niya si David sa pagsilot kanila pinaagi sa pagbutang sa hunahuna niini sa plano sa pag-ihap sa katawhan sa Israel ug sa Juda. 2Busa miingon si Haring David kang Joab ug sa mga komander sa mga sundalo, “Lakaw kamo sa tanang tribo sa Israel, gikan sa Dan hangtod sa Beersheba,24:2 gikan sa Dan hangtod sa Beersheba: Ang buot ipasabot, sa tibuok nasod sa Israel. ug ihapa ninyo ang mga tawo, aron mahibaloan ko kon pila silang tanan.” 3Apan mitubag si Joab sa hari, “Hinaut pa nga padaghanon sa Ginoo nga imong Dios ang imong katawhan sa 100 ka pilo, ug hinaut nga makita mo kini. Apan Mahal nga Hari, nganong gusto man nimong buhaton kining butanga?” 4Apan namugos gayod si David, busa milakaw si Joab ug ang mga opisyal sa mga sundalo aron sa pag-ihap sa katawhan sa Israel. 5Mitabok sila sa Suba sa Jordan ug nagkampo24:5 nagkampo: Mao kini sa Hebreo; apan sa ubang Griego nga teksto, nagsugod sa pag-ihap. didto sa Aroer, sa habagatang bahin sa lungsod taliwala sa lugut. Gikan didto miadto sila sa Gad ug unya sa Jazer. 6Miadto usab sila sa Gilead, sa Tatim Hodshi, sa Dan Jaan, ug milibot sila paingon sa Sidon. 7Unya miadto sila sa pinarilan nga lungsod sa Tyre, ug sa tanang lungsod sa mga Hibihanon ug mga Canaanhon. Ug sa kataposan, miadto sila sa Beersheba, sa habagatang24:7 habagatang: sa Hebreo, Negev. bahin sa Juda. 8Nalibot nila ang tibuok nasod sulod sa 9 ka bulan ug 20 ka adlaw, ug pagkahuman mibalik sila sa Jerusalem.

9Gisulti ni Joab ngadto kang Haring David ang kinatibuk-ang gidaghanon sa mga lalaki nga makahimo sa pagpakiggira: 800,000 sa Israel ug 500,000 sa Juda. 10Nakonsensya si David human niya ipaihap ang mga tawo. Busa miingon siya sa Ginoo, “Nakasala gayod ako sa akong gihimo. Busa nagapakilooy ako kanimo, Ginoo, nga pasayloa ako nga imong alagad sa akong sala, kay kinabuang gayod ang akong gihimo.”

11Sa wala pa makabangon si David sa sunod nga buntag, miingon ang Ginoo kang Gad nga propeta ni David, 12“Adto kang David ug ingna siya nga mao kini ang akong giingon: ‘Aduna akoy tulo ka silot nga papilian kanimo. Pagpili ug usa kay buhaton ko kini.’ ”

13Busa miadto si Gad kang David ug miingon kaniya, “Hain niining tulo ang gusto mong isilot sa Ginoo kanimo? Tulo ka tuig24:13 Tulo ka tuig: Mao kini sa ubang mga kopya sa Septuagint. (Tan-awa usab sa 1 Cro. 21:12.) Sa Hebreo, pito. nga gutom sa imong nasod, tulo ka bulan nga pagkalagiw gikan sa inyong mga kaaway, o tulo ka adlaw nga katalagman sa imong nasod? Hunahunaa kana ug maayo, ug pahibaloa ako kon unsa ang itubag ko sa Ginoo nga nagpadala kanako.”

14Miingon si David kang Gad, “Naglisod ako sa pagpili! Maayo pa nga ang Ginoo ang mosilot kanamo kay maloloy-on kaayo siya kaysa itugyan ako sa kamot sa mga tawo.”

15Busa nagpadala ang Ginoo ug katalagman sa Israel gikan niadtong buntaga hangtod sa panahon nga iyang gitakda. Ug 70,000 ka tawo ang namatay gikan sa Dan hangtod sa Beersheba. 16Sa dihang laglagon na sa anghel ang Jerusalem, nausab ang hunahuna sa Ginoo. Busa miingon siya sa anghel nga misilot sa mga tawo, “Husto na! Ayaw na silag siloti.” Niadtong tungora didto ang anghel sa Ginoo sa may giokanan ni Arauna nga Jebusihanon.

Naghimo si David ug Halaran

17Sa dihang nakita ni David ang anghel nga mipatay sa mga tawo, miingon siya sa Ginoo, “Ako ang nakasala. Kining mga tawhana inosente sama sa mga karnero. Wala silay nahimong sala. Ako na lang ug ang akong pamilya ang siloti.”

18Niadtong adlawa miadto si Gad kang David ug miingon kaniya, “Tungas ngadto sa giokanan ni Arauna nga Jebusihanon ug paghimo didto ug halaran alang sa Ginoo.” 19Busa mitungas si David sumala sa gisugo sa Ginoo pinaagi kang Gad. 20Sa dihang nakita ni Arauna nga nagapadulong si David ug ang iyang mga tawo, migawas siya ug miluhod atubangan ni David agig pagtahod kaniya. 21Miingon si Arauna, “Mahal nga Hari, nganong mianhi ka?” Mitubag si David, “Ania ako aron sa pagpalit sa imong giokanan, kay maghimo akog halaran alang sa Ginoo, aron maundang na ang katalagman.” 22Miingon si Arauna, “Kuhaa ug ihalad sa Dios ang bisan unsa nga imong gusto, Mahal nga Hari. Aniay mga baka alang sa halad nga sinunog, ug mga yugo ug mga tabla sa giokanan nga magamit ingon nga sugnod. 23Mahal nga Hari, ihatag ko kining tanan kanimo, ug hinaut nga dawaton sa Ginoo nga imong Dios ang imong halad.”

24Apan mitubag si David kaniya, “Dili mahimo. Paliton ko gayod kini kanimo. Dili ako maghalad ngadto sa Ginoo nga akong Dios sa mga halad nga sinunog nga walay bili.” Busa gipalit ni David ang giokanan ug ang mga baka sa kantidad nga 50 ka buok nga salapi. 25Unya naghimo siya didto ug halaran alang sa Ginoo. Naghalad siyag mga halad nga sinunog ug halad alang sa pakigda-it. Gitubag sa Ginoo ang pag-ampo ni David alang sa Israel, ug naundang ang katalagman.