New International Reader's Version

2 Samuel 16:1-23

David and Ziba

1David went just beyond the top of the Mount of Olives. Ziba was waiting there to meet him. He was Mephibosheth’s manager. He had several donkeys with saddles on them. They were carrying 200 loaves of bread and 100 raisin cakes. They were also carrying 100 fig cakes and a bottle of wine. The bottle was made out of animal skin.

2The king asked Ziba, “Why have you brought all these things?”

Ziba answered, “The donkeys are for the king’s family to ride on. The bread and fruit are for the people to eat. The wine will make those who get tired in the desert feel like new again.”

3Then the king asked, “Where is your master’s grandson Mephibosheth?”

Ziba said to him, “He’s staying in Jerusalem. He thinks, ‘Today the Israelites will cause me to rule once again over my grandfather Saul’s kingdom.’ ”

4Then the king said to Ziba, “Everything that belonged to Mephibosheth belongs to you now.”

“You are my king and master,” Ziba said. “I make myself humble in front of you. I bow down to you. May you be pleased with me.”

Shimei Curses David

5King David approached Bahurim. As he did, a man came out toward him. The man was from the same family group that Saul was from. His name was Shimei. He was the son of Gera. As he came out of the town, he cursed David. 6He threw stones at David and all his officials. He did it even though all the troops and the special guard were there. They were to the right and left of David. 7As Shimei cursed, he said, “Get out! Get out, you murderer! You are a worthless and evil man! 8You spilled the blood of a lot of people in Saul’s family. You took over his kingdom. Now the Lord is paying you back. He has handed the kingdom over to your son Absalom. You have been destroyed because you are a murderer!”

9Then Abishai, the son of Zeruiah, spoke to the king. He said, “King David, why should we let this dead dog curse you? Let me go over there. I’ll cut off his head.”

10But the king said, “You and Joab are sons of Zeruiah. What does this have to do with you? Maybe the Lord said to him, ‘Curse David.’ If he did, who can ask him, ‘Why are you doing this?’ ”

11Then David spoke to Abishai and all his officials. He said, “My very own son Absalom is trying to kill me. How much more should this man from Benjamin want to kill me! Leave him alone. Let him curse. The Lord has told him to do it. 12Maybe the Lord will see how much I’m suffering. Maybe he’ll bring back to me his covenant blessing instead of his curse I’m hearing today.”

13So David and his men kept going along the road. At the same time, Shimei was going along the hillside across from him. He was cursing David as he went. He was throwing stones at David. He was showering him with dirt. 14The king and all the people with him came to the place they had planned to go to. They were very tired. So David rested there.

Ahithophel and Hushai Give Advice to Absalom

15During that time, Absalom and all the men of Israel came to Jerusalem. Ahithophel was with him. 16Then Hushai, the Arkite, went to Absalom. He said to him, “May the king live a long time! May the king live a long time!” Hushai was David’s trusted friend.

17Absalom said to Hushai, “So this is the way you show love to your friend? If he’s your friend, why didn’t you go with him?”

18Hushai said to Absalom, “Why should I? You are the one the Lord has chosen. These people and all the men of Israel have also chosen you. I want to be on your side. I want to stay with you. 19After all, who else should I serve? Shouldn’t I serve the king’s son? I will serve you, just as I served your father.”

20Absalom said to Ahithophel, “Give us your advice. What should we do?”

21Ahithophel answered, “Your father left some concubines behind to take care of the palace. Go and sleep with them. Then all the Israelites will hear about it. They will hear that you have made your father hate you. Everyone with you will be encouraged to give you more support.” 22So they set up a tent for Absalom on the roof of the palace. He went in and slept with his father’s concubines. Everyone in Israel saw it.

23In those days the advice Ahithophel gave was as good as advice from someone who asks God for guidance. That’s what David and Absalom thought about all of Ahithophel’s advice.

Ang Pulong Sang Dios

2 Samuel 16:1-23

Si David kag si Ziba

1Sang makalampuwas lang si David sa ibabaw sang bukid, ginsugata siya ni Ziba nga suluguon ni Mefiboshet. May duha siya ka asno nga may karga nga 200 ka tinapay, 100 ka hakop sang pasas, 100 ka luto nga prutas,16:1 prutas: Siguro prutas nga higos ukon pomegranata. kag bino nga nasulod sa suludlan nga panit. 2Ginpamangkot ni David si Ziba, “Ngaa nagdala ka sina?” Nagsabat si Ziba, “Ang mga asno para sakyan sang imo pamilya, ang mga tinapay kag mga prutas para kaunon ninyo sang imo mga kaupod, kag ang bino imnon ninyo kon kapuyon kamo sa kamingawan.”

3Nagpamangkot si David, “Diin na si Mefiboshet, ang apo sang imo agalon nga si Saul?” Nagsabat si Ziba, “Nagpabilin siya sa Jerusalem, tungod nagahunahuna siya nga paharion siya sang katawhan sang Israel sa sini nga tion sa ginharian sang iya lolo.” 4Nagsiling si David, “Kon amo sina, ginahatag ko sa imo subong ang tanan nga ginapanag-iyahan ni Mefiboshet.” Nagsiling si Ziba, “Mahal nga Hari, handa ako sa pag-alagad sa imo. Kabay pa nga malipay ka sa akon.”

Ginpakamalaot ni Shimei si David

5Sang nagahinampot si Haring David sa Bahurim, may tawo nga nagguwa sa sina nga banwa kag ginapakamalaot niya si David. Ini nga tawo amo si Shimei nga anak ni Gera kag paryente ni Saul. 6Ginbato niya si David kag ang iya mga opisyal bisan pa nga ginalibutan si David sang iya mga tinawo kag mga badigard. 7Amo ini ang iya pakamalaot kay David: “Indi ka magsulod sa amon banwa, ikaw nga manugpatay kag malaot nga tawo! 8Ginabalusan ka sang Ginoo sa imo pagpatay kay Saul kag sa iya panimalay. Gin-agaw mo ang iya ginharian, pero karon ginhatag ini sang Ginoo sa imo anak nga si Absalom. Nalaglag ka tungod sa imo pagpamatay.”

9Nagsiling sa hari si Abishai nga anak ni Zeruya, “Mahal nga Hari, ngaa bala nga ginapabay-an mo lang nga pakamalauton ka sang sina nga tawo nga pareho man lang sa patay nga ido? Tuguti ako nga utdan siya sang ulo.” 10Pero nagsiling ang hari, “Kamo nga mga anak ni Zeruya, ano ang inyo labot? Kon ginsugo siya sang Ginoo nga pakamalauton ako, sin-o ako nga magpugong sa iya?” 11Nagsiling dayon si David kay Abishai kag sa tanan niya nga opisyal, “Kon ang anak ko mismo nagatinguha sa pagpatay sa akon, ano pa gid ayhan ining paryente ni Saul?16:11 paryente ni Saul: sa Hebreo, Benjaminhon. Pabay-i lang ninyo siya kay ang Ginoo ang nagsugo sa iya. 12Basi pa lang makita sang Ginoo ang akon kalisod, kag balusan niya ako sang pagpakamaayo sa baylo sang pagpakamalaot nga nabaton ko subong.”

13Gani nagpadayon si David kag ang iya mga tinawo sa paglakat. Sige man ang sunod ni Shimei sa ila, pero sa kilid lang siya sang bukid nag-agi. Samtang nagalakat siya ginapakamalaot niya si David kag ginahabuyan sang bato kag duta. 14Kinapoy gid si David kag ang tanan niya nga tinawo, gani nagpahuway-huway sila pag-abot nila sa Suba sang Jordan.16:14 sa Suba sang Jordan: Wala ini sa Hebreo, pero makita sa isa ka Griego nga teksto.

Nagpakigkita si Hushai kay Absalom

15Sa pihak nga bahin, nag-abot sa Jerusalem si Absalom, si Ahitofel, kag ang iban pa nga mga Israelinhon. 16Nag-abot man didto si Hushai nga Arkhanon, nga amigo ni David, kag nagkadto siya kay Absalom kag nagsiling sa iya, “Mabuhay ang hari! Mabuhay ang hari!” 17Ginpamangkot ni Absalom si Hushai, “Diin na ang imo pag-unong sa imo amigo nga si David? Ngaa wala ka mag-upod sa iya?” 18Nagsabat si Hushai, “Indi puwede! Sa imo ako maupod kay ikaw ang ginpili sang Ginoo kag sang bug-os nga katawhan sang Israel nga mangin hari. 19Luwas sina, sin-o pa abi ang alagaran ko kundi ikaw nga anak ni David? Subong nga nag-alagad ako sa imo amay, magaalagad man ako sa imo.”

Ang Laygay ni Ahitofel kay Absalom

20Karon, nagsiling si Absalom kay Ahitofel, “Sugiri ako kon ano ang himuon ta.” 21Nagsabat si Ahitofel, “Maghulid ka sa mga asawa sang imo amay nga iya ginbilin sa pag-atipan sang palasyo. Dayon mahibaluan sang tanan nga Israelinhon nga ginpaakig mo gid ang imo amay, kag tungod sini mangisog pa gid ang imo mga tinawo.” 22Gani nagpatindog sila sang tolda para kay Absalom sa atop sang palasyo, kag makita sang bug-os nga Israel nga nagasulod siya didto sa paghulid sa mga asawa sang iya amay.

23Sadto nga panahon nagasunod gid si Absalom sa mga laygay ni Ahitofel, subong sang ginhimo ni David. Kay ang pagkabig nila sa laygay ni Ahitofel pareho nga naghalin sa Dios.