New International Reader's Version

2 Samuel 11:1-27

David and Bathsheba

1It was spring. It was the time when kings go off to war. So David sent Joab out with the king’s special troops and the whole army of Israel. They destroyed the Ammonites. They marched to the city of Rabbah. They surrounded it and got ready to attack it. But David remained in Jerusalem.

2One evening David got up from his bed. He walked around on the roof of his palace. From the roof he saw a woman taking a bath. She was very beautiful. 3David sent a messenger to find out who she was. The messenger returned and said, “She is Bathsheba. She’s the daughter of Eliam. She’s the wife of Uriah. He’s a Hittite.” 4Then David sent messengers to get her. She came to him. And he slept with her. Then she went back home. All of that took place after she had already made herself “clean” from her monthly period. 5Later, Bathsheba found out she was pregnant. She sent a message to David. She said, “I’m pregnant.”

6So David sent a message to Joab. David said, “Send me Uriah, the Hittite.” Joab sent him to David. 7Uriah came to David. David asked him how Joab and the soldiers were doing. He also asked him how the war was going. 8David said to Uriah, “Go home and enjoy some time with your wife.” So Uriah left the palace. Then the king sent him a gift. 9But Uriah didn’t go home. Instead, he slept at the entrance to the palace. He stayed there with all his master’s servants.

10David was told, “Uriah didn’t go home.” So he sent for Uriah. David said to him, “You have been away for a long time. Why didn’t you go home?”

11Uriah said to David, “The ark and the army of Israel and Judah are out there in tents. My commander Joab and your special troops are camped in the open country. How could I go to my house to eat and drink? How could I go there and sleep with my wife? I could never do a thing like that. And that’s just as sure as you are alive!”

12Then David said to him, “Stay here one more day. Tomorrow I’ll send you back to the battle.” So Uriah remained in Jerusalem that day and the next. 13David invited Uriah to eat and drink with him. David got him drunk. But Uriah still didn’t go home. In the evening he went out and slept on his mat. He stayed there among his master’s servants.

14The next morning David wrote a letter to Joab. He sent it along with Uriah. 15In it he wrote, “Put Uriah out in front. That’s where the fighting is the heaviest. Then pull your men back from him. When you do, the Ammonites will strike him down and kill him.”

16So Joab attacked the city. He put Uriah at a place where he knew the strongest enemy fighters were. 17The troops came out of the city. They fought against Joab. Some of the men in David’s army were killed. Uriah, the Hittite, also died.

18Joab sent David a full report of the battle. 19He told the messenger, “Tell the king everything that happened in the battle. When you are finished, 20his anger might explode. He might ask you, ‘Why did you go so close to the city to fight against it? Didn’t you know that the enemy soldiers would shoot arrows down from the wall? 21Don’t you remember how Abimelek, the son of Jerub-Besheth, was killed? A woman dropped a large millstone on him from the wall. That’s how he died in Thebez. So why did you go so close to the wall?’ If the king asks you that, tell him, ‘And your servant Uriah, the Hittite, is also dead.’ ”

22The messenger started out for Jerusalem. When he arrived there, he told David everything Joab had sent him to say. 23The messenger said to David, “The men in the city were more powerful than we were. They came out to fight against us in the open. But we drove them back to the entrance of the city gate. 24Then those who were armed with bows shot arrows at us from the wall. Some of your special troops were killed. Your servant Uriah, the Hittite, is also dead.”

25David told the messenger, “Tell Joab, ‘Don’t get upset over what happened. Swords kill one person as well as another. So keep on attacking the city. Destroy it.’ Tell that to Joab. It will cheer him up.”

26Uriah’s wife heard that her husband was dead. She mourned over him. 27When her time of sadness was over, David had her brought to his house. She became his wife. And she had a son by him. But the Lord wasn’t pleased with what David had done.

Ang Pulong Sa Dios

2 Samuel 11:1-27

Si David ug si Batsheba

1Sa bag-ong tuig diin ang mga hari molakaw sa pagpakiggira, wala mouban si David. Si Joab ug ang iyang mga opisyal lang ang iyang gipalakaw, ug ang tanang kasundalohan sa Israel. Gipildi nila ni Joab ang mga Amonihanon ug gilibotan ang Raba.

2Usa niana ka hapon, sa gasalop na ang adlaw, mibangon si David gikan sa iyang higdaanan ug naglakaw-lakaw didto sa patag nga atop sa palasyo. Samtang naglantaw-lantaw siya sa ubos, may nakita siyang usa ka matahom kaayo nga babaye nga naligo. 3Nagsugo si David ug tawo nga magpakisayod kon kinsa kadtong babayhana. Ug gisultihan siya nga ang babaye mao si Batsheba, nga anak ni Eliam ug asawa ni Uria nga Hitihanon. 4Unya gipakuha ni David si Batsheba. Ug sa pag-abot ni Batsheba kang David, nagdulog sila. (Bag-o lang niadto nahuman ni Batsheba ang tulumanon sa pagpanghinlo sa binulan nga pagregla.) Human niadto, mipauli si Batsheba.

5Unya namabdos si Batsheba. Busa nagpadala siya ug mensahe ngadto kang David nga mabdos siya. 6Nagpadala si David ug mensahe kang Joab nga paadtoon kaniya si Uria nga Hitihanon. Busa gipaadto ni Joab si Uria kang David. 7Pag-abot ni Uria, gipangutana siya ni David kon kumusta si Joab, ang mga sundalo, ug ang ilang pagpakiggira. 8Unya miingon si David kaniya, “Pauli sa imong balay, ug pahulay.11:8 pahulay: o, pakigdulog sa imong asawa. Sa literal, hugasi ang imong tiil.” Busa mibiya si Uria sa palasyo, ug gipasundan siya ni David ug mga regalo. 9Apan wala mopauli si Uria. Didto hinuon siya natulog sa pultahan sa palasyo uban sa mga sulugoon sa iyang agalon nga si David.

10Sa dihang nasayran ni David nga wala mopauli si Uria, gipatawag niya kini ug gipangutana, “Nganong wala ka mopauli? Di ba dugay ka nga wala sa inyo?” 11Miingon si Uria, “Ang Kahon sa Kasabotan ug ang mga sundalo sa Israel ug Juda atua sa mga kampo sa kapatagan, ug atua usab ang among komander nga si Joab ug ang iyang mga opisyal. Makaako ba ako sa pagpauli aron mokaon, moinom, ug makigdulog sa akong asawa? Ipanumpa ko kanimo nga dili ko gayod kana mahimo.”

12Miingon si David kaniya, “Pabilin una dinhi ug usa ka gabii, ug pabalikon ko ikaw sa kampo ugma.” Busa nagpabilin si Uria niadtong adlawa sa Jerusalem. Pagkasunod nga adlaw, 13giagda siya ni David nga mokaon ug moinom uban kaniya, ug gihubog siya ni David. Apan niadtong gabhiona wala gihapon siya mipauli ug didto gihapon siya natulog uban sa mga sulugoon ni David.

14Pagkabuntag, nagsulat si David kang Joab ug gipadala kini kang Uria. 15Mao kini ang sulod sa iyang sulat: “Iplastar si Uria sa atubangan diin grabe kaayo ang panag-away, unya atras kamo aron maigo siya ug mamatay.” 16Busa samtang gilibotan nila ni Joab ang Raba, gibutang niya si Uria sa dapit diin anaa ang lig-on nga mga sundalo sa mga kaaway. 17Midasdas ang mga kaaway kanila ni Joab, ug namatay si Uria uban sa pipila ka mga sundalo ni David.

18Nagpadala si Joab ug balita kang David bahin sa tanang nahitabo sa gira. 19Gisultihan niya ang mensahero, “Pagkahuman mo ug sulti sa hari mahitungod sa nahitabo sa gira, 20-21tingalig masuko siya ug pangutan-on ka niya, ‘Nganong nagpaduol man gayod kamo sa lungsod sa pagpakiggira? Wala ba diay kamo mahibalo nga mapana nila kamo gikan sa ilang mga paril? Wala ba kamo makahinumdom kon sa unsang paagi namatay si Abimelec nga anak ni Jerubeshet11:20-21 Jerubeshet: Mao kini ang usa sa mga ngalan ni Gideon. sa Tebez. Dili ba nga gihulogan lang siya ug galingan nga bato sa usa ka babaye gikan sa ibabaw sa paril, ug namatay siya? Nganong nagpaduol man gayod kamo sa paril?’ Kon mangutana siya niini, ingna dayon siya, ‘Namatay usab ang imong alagad nga si Uria nga Hitihanon.’ ”

22Milakaw ang mensahero, ug pag-abot niya didto kang David gisuginlan niya kini sa tanang gipasulti ni Joab. 23Miingon siya kang David, “Gisulong kami sa mga kaaway didto sa kapatagan, apan gigukod namo sila pabalik sa pultahan sa ilang lungsod. 24Unya gipana kami sa mga tigpana nga atua sa paril, ug namatay ang uban sa imong mga sundalo apil ang imong alagad nga si Uria nga Hitihanon.”

25Miingon si David sa mensahero, “Ingna si Joab nga dili siya angayng maguol tungod sa nahitabo, kay dili man gayod matagna kon kinsa ang mamatay sa gira. Ingna siya nga pangusgan pa gayod niya ang pagsulong sa lungsod hangtod nga malaglag kini.”

26Sa pagkasayod ni Batsheba nga namatay si Uria nga iyang bana, nagsubo siya. 27Human sa panahon sa pagsubo, gipakuha siya ni David ug gidala sa palasyo. Nahimo siyang asawa ni David, ug sa paglabay sa mga adlaw, nanganak siyag lalaki. Apan wala makapahimuot sa Ginoo ang gihimo ni David.