2 Kings 25 – NIRV & NEN

New International Reader’s Version

2 Kings 25:1-30

1Nebuchadnezzar was king of Babylon. He marched out against Jerusalem. His whole army went with him. It was in the ninth year of the rule of Zedekiah. It was on the tenth day of the tenth month. Nebuchadnezzar set up camp outside the city. He brought in war machines all around it. 2It was surrounded until the 11th year of King Zedekiah’s rule.

3By the ninth day of the fourth month, there wasn’t any food left in the city. So the people didn’t have anything to eat. 4Then the Babylonians broke through the city wall. Judah’s whole army ran away at night. They went out through the gate between the two walls near the king’s garden. They escaped even though the Babylonians surrounded the city. Judah’s army ran toward the Arabah Valley. 5But the Babylonian army chased King Zedekiah. They caught up with him in the plains near Jericho. All his soldiers were separated from him. They had scattered in every direction. 6The king was captured.

He was taken to the king of Babylon at Riblah. That’s where Nebuchadnezzar decided how he would be punished. 7Nebuchadnezzar’s men killed the sons of Zedekiah. They forced him to watch it with his own eyes. Then they poked out his eyes. They put him in bronze chains. And they took him to Babylon.

8Nebuzaradan was an official of the king of Babylon. In fact, he was commander of the royal guard. He came to Jerusalem. It was in the 19th year that Nebuchadnezzar was king of Babylon. It was on the seventh day of the fifth month. 9Nebuzaradan set the Lord’s temple on fire. He also set fire to the royal palace and all the houses in Jerusalem. He burned down every important building. 10The whole Babylonian army broke down the walls around Jerusalem. That’s what the commander told them to do. 11Some people still remained in the city. But Nebuzaradan the commander took them away as prisoners. He also took the rest of the people of the land. That included those who had joined the king of Babylon. 12But the commander left behind some of the poorest people of the land. He told them to work in the vineyards and fields.

13The Babylonian army destroyed the Lord’s temple. They broke the bronze pillars into pieces. They broke up the bronze stands that could be moved around. And they broke up the huge bronze bowl. Then they carried the bronze away to Babylon. 14They also took away the pots, shovels, wick cutters and dishes. They took away all the bronze objects used for any purpose in the temple. 15The commander of the royal guard took away the shallow cups for burning incense. He took away the sprinkling bowls. So he took away everything made out of pure gold or silver.

16The bronze was more than anyone could weigh. It included the bronze from the two pillars, the huge bowl and the stands. Solomon had made all those things for the Lord’s temple. 17Each pillar was 27 feet high. The bronze top of one pillar was four and a half feet high. It was decorated with a set of bronze chains and pomegranates all around it. The other pillar was just like it. It also had a set of chains.

18The commander of the guard took some prisoners. They included Seraiah the chief priest and Zephaniah the priest who was next in rank. They also included the three men who guarded the temple doors. 19Some people were still left in the city. The commander took as a prisoner the officer who was in charge of the fighting men. He took the five men who gave advice to the king. He also took the secretary. He was the chief officer in charge of getting the people of the land to serve in the army. And he took 60 of those people serving in the army who were still in the city. 20Nebuzaradan the commander took all of them away. He brought them to the king of Babylon at Riblah. 21There the king had them put to death. Riblah was in the land of Hamath.

So the people of Judah were taken as prisoners. They were taken far away from their own land.

22Nebuchadnezzar, the king of Babylon, had left some people behind in Judah. He appointed Gedaliah to govern them. Gedaliah was the son of Ahikam. Ahikam was the son of Shaphan. 23All of Judah’s army officers and their men heard about what had happened. They heard that the king had appointed Gedaliah as governor. So they came to Gedaliah at Mizpah. Ishmael, the son of Nethaniah, came. So did Johanan, the son of Kareah. Seraiah, the son of Tanhumeth, also came. And so did Jaazaniah, the son of the Maakathite. All their men came too. Seraiah was from Netophah. 24Gedaliah promised to help them and their men. He spoke in a kind way to them. He said, “Don’t be afraid of the Babylonian officials. Make your homes in the land of Judah. Serve the king of Babylon. Then things will go well with you.”

25But in the seventh month Ishmael, the son of Nethaniah, came with ten men. He killed Gedaliah. He also killed the people of Judah and the Babylonians who were with Gedaliah at Mizpah. Nethaniah was the son of Elishama. Ishmael was a member of the royal family. 26After he had killed Gedaliah, all the people ran away to Egypt. Everyone from the least important of them to the most important ran away. The army officers went with them. All of them went to Egypt because they were afraid of the Babylonians.

Jehoiachin Is Set Free

27Awel-Marduk set Jehoiachin, the king of Judah, free from prison. It was in the 37th year after Jehoiachin had been taken away to Babylon. It was also the year Awel-Marduk became king of Babylon. It was on the 27th day of the 12th month. 28Awel-Marduk spoke kindly to Jehoiachin. He gave him a place of honor. Other kings were with Jehoiachin in Babylon. But his place was more important than theirs. 29So Jehoiachin put his prison clothes away. For the rest of Jehoiachin’s life the king provided what he needed. 30The king did that for Jehoiachin day by day as long as he lived.

Kiswahili Contemporary Version (Neno: Bibilia Takatifu)

2 Wafalme 25:1-30

Kuanguka Kwa Yerusalemu

(2 Nyakati 36:13-21; Yeremia 52:3-30)

125:1 Yer 21:2; Eze 21:22Hivyo katika mwaka wa tisa wa utawala wa Sedekia, katika siku ya kumi ya mwezi wa kumi, Nebukadneza mfalme wa Babeli, akiwa na jeshi lake lote, alifanya vita dhidi ya Yerusalemu. Akapiga kambi nje ya mji na kuuzunguka mji pande zote. 2Mji ulizungukwa na jeshi mpaka mwaka wa kumi na moja wa utawala wa Mfalme Sedekia. 325:3 Law 26:26; Mao 2:20Ilipowadia siku ya tisa ya mwezi wa nne, njaa ikazidi kuwa kali sana ndani ya mji, hadi hapakuwa na chakula kwa ajili ya watu. 425:4 Ay 30:14; Eze 33:21Kisha ukuta wa mji ukavunjwa, na jeshi lote likakimbia. Wakaondoka mjini usiku kupitia lango lililokuwa kati ya kuta mbili karibu na bustani ya mfalme, ingawa Wakaldayo walikuwa wameuzunguka mji. Wakakimbia kuelekea Araba. 525:5 Law 26:36; Eze 12:14Lakini jeshi la Wakaldayo likamfuatia mfalme na kumpata katika sehemu tambarare za Yeriko. Askari wake wote wakatengwa naye na kutawanyika, 625:6 Isa 22:3; Hes 34:11naye akakamatwa. Akapelekwa kwa mfalme wa Babeli huko Ribla, mahali ambapo hukumu yake ilitangazwa. 725:7 Kum 28:36; Eze 40:1Wakawaua wana wa Sedekia mbele ya macho yake. Kisha wakayangʼoa macho yake, wakamfunga kwa pingu za shaba na kumpeleka Babeli.

8Mnamo siku ya saba ya mwezi wa tano, katika mwaka wa kumi na tisa wa utawala wa Nebukadneza mfalme wa Babeli, Nebuzaradani jemadari wa askari walinzi wa mfalme, afisa wa mfalme wa Babeli, alikuja Yerusalemu. 925:9 Za 74:3-8; Amo 2:5Alichoma moto Hekalu la Bwana, jumba la kifalme, na nyumba zote za Yerusalemu. Aliteketeza kila jengo muhimu. 1025:10 Yer 50:15Jeshi lote la Wakaldayo, chini ya jemadari wa askari walinzi wa mfalme, walivunja kuta zilizoizunguka Yerusalemu. 1125:11 Law 26:44; 2Fal 24:14Nebuzaradani jemadari wa askari walinzi akawapeleka uhamishoni watu waliokuwa wamebaki katika mji, pamoja na mabaki ya watu wa kawaida, na wale waliojisalimisha kwa mfalme wa Babeli. 1225:12 2Fal 24:14Lakini yule jemadari wa askari walinzi akawaacha baadhi ya wale watu maskini kabisa ili watunze mashamba ya mizabibu na mashamba mengine.

13Wakaldayo walivunja vipande zile nguzo za shaba, vile vishikilio vya shaba vilivyohamishika, na ile Bahari ya shaba, ambavyo vyote vilikuwa katika Hekalu la Bwana. Hivyo wakaichukua hiyo shaba na kuipeleka Babeli. 1425:14 Hes 7:14; Ezr 1:7Wakachukua pia vyungu, masepetu, mikasi ya kusawazishia tambi, sahani na vyombo vyote vya shaba vilivyotumika katika huduma ya Hekalu. 1525:15 2Fal 24:13; Yer 15:13Jemadari wa askari walinzi wa mfalme akachukua vile vyetezo na yale mabakuli ya kunyunyizia, vitu vyote vile vilivyokuwa vimetengenezwa kwa dhahabu safi au fedha.

16Shaba iliyotokana na zile nguzo mbili, ile Bahari na vile vishikilio vilivyohamishika, ambavyo Solomoni alikuwa ametengeneza kwa ajili ya Hekalu la Bwana, ilikuwa na uzito usioweza kupimika. 1725:17 1Fal 7:15-22Kila nguzo ilikuwa na urefu wa dhiraa kumi na nane.25:17 Dhiraa 18 ni sawa na mita 8.2. Sehemu ya shaba juu ya nguzo moja ilikuwa na urefu wa dhiraa tatu25:17 Dhiraa 3 ni sawa na mita 1.35. na ilikuwa imepambwa kwa wavu na makomamanga ya shaba kuizunguka kote. Ile nguzo nyingine pamoja na wavu wake ilifanana na hiyo ya kwanza.

1825:18 1Nya 6:14; Yer 21:1Yule jemadari wa askari walinzi akawachukua kama wafungwa Seraya kuhani mkuu, kuhani Sefania aliyefuata kwa cheo, na mabawabu watatu. 19Miongoni mwa wale watu waliokuwa wamesalia katika mji, alimchukua afisa kiongozi wa wapiganaji, na washauri watano wa mfalme. Akamchukua pia mwandishi aliyesimamia uandikishaji wa watu wa nchi, pamoja na watu wake sitini waliopatikana ndani ya mji. 20Nebuzaradani jemadari akawachukua hao wote na kuwapeleka kwa mfalme wa Babeli huko Ribla. 2125:21 Hes 34:11Huko Ribla, katika nchi ya Hamathi, mfalme wa Babeli akaamuru wanyongwe.

Hivyo Yuda wakaenda utumwani, mbali na nchi yao.

2225:22 Yer 40:5, 7; 2Fal 22:12Nebukadneza mfalme wa Babeli akamteua Gedalia mwana wa Ahikamu, mwana wa Shafani, awe msimamizi wa watu aliowaacha Yuda. 23Maafisa wote wa jeshi na watu wao waliposikia kwamba mfalme wa Babeli amemteua Gedalia kuwa mtawala, wakamjia Gedalia huko Mispa. Hawa walikuwa Ishmaeli mwana wa Nethania, Yohanani mwana wa Karea, Seraya mwana wa Tanhumethi Mnetofathi, na Yezania mwana wa Mmaaka, pamoja na watu wao. 24Gedalia akaapa ili kuwatia moyo wao na watu wao. Akasema, “Msiwaogope maafisa wa Kikaldayo. Kaeni katika nchi na kumtumikia mfalme wa Babeli, na itakuwa vyema kwenu.”

2525:25 2Fal 12:20; Zek 7:5Hata hivyo, katika mwezi wa saba Ishmaeli mwana wa Nethania mwana wa Elishama, aliyekuwa wa uzao wa mfalme, akaja pamoja na watu kumi, nao wakamuua Gedalia, na pia watu wa Yuda, pamoja na Wakaldayo waliokuwa naye huko Mispa. 2625:26 Isa 30:2; Yer 43:7Baada ya haya, watu wote kuanzia aliye mdogo sana hadi aliye mkubwa kabisa, pamoja na maafisa wa jeshi, wakakimbilia Misri kwa kuwaogopa Wakaldayo.

Yehoyakini Anaachiwa

(Yeremia 52:31-34)

2725:27 2Fal 24:12Katika mwaka wa thelathini na saba tangu Yehoyakini mfalme wa Yuda apelekwe uhamishoni, katika mwaka ule ambao Evil-Merodaki25:27 Pia aliitwa Ameli-Mariduki. alifanyika mfalme wa Babeli, alimwacha huru Yehoyakini kutoka gerezani siku ya ishirini na saba ya mwezi wa kumi na mbili. 2825:28 Ezr 5:5; Dan 2:48Alizungumza naye kwa upole na kumpa kiti cha heshima zaidi kuliko wale wafalme wengine aliokuwa nao huko Babeli. 2925:29 2Sam 9:7Hivyo Yehoyakini akayavua mavazi yake ya mfungwa, na siku zote za maisha yake zilizobaki alikula mezani mwa mfalme. 3025:30 Mwa 43:34; Es 9:22Siku kwa siku mfalme alimpa Yehoyakini posho siku zote za maisha yake.