New International Reader's Version

1 Thessalonians 5

The Day of the Lord Is Coming

1Brothers and sisters, we don’t have to write to you about times and dates. You know very well how the day of the Lord will come. It will come like a thief in the night. People will be saying that everything is peaceful and safe. Then suddenly they will be destroyed. It will happen like birth pains coming on a pregnant woman. None of the people will escape.

Brothers and sisters, you are not in darkness. So that day should not surprise you as a thief would. All of you are children of the light. You are children of the day. We don’t belong to the night. We don’t belong to the darkness. So let us not be like the others. They are asleep. Instead, let us be wide awake and in full control of ourselves. Those who sleep, sleep at night. Those who get drunk, get drunk at night. But we belong to the day. So let us control ourselves. Let us put on our chest the armor of faith and love. Let us put on the hope of salvation like a helmet. God didn’t choose us to receive his anger. He chose us to receive salvation because of what our Lord Jesus Christ has done. 10 Jesus died for us. Some will be alive when he comes. Others will be dead. Either way, we will live together with him. 11 So encourage one another with the hope you have. Build each other up. In fact, that’s what you are doing.

Final Teachings

12 Brothers and sisters, we ask you to accept the godly leaders who work hard among you. They care for you in the Lord. They correct you. 13 Have a lot of respect for them. Love them because of what they do. Live in peace with one another. 14 Brothers and sisters, we are asking you to warn certain people. These people don’t want to work. Instead, they make trouble. We are also asking you to encourage those who have lost hope. Help those who are weak. Be patient with everyone. 15 Make sure that no one pays back one wrong act with another. Instead, always try to do what is good for each other and for everyone else.

16 Always be joyful. 17 Never stop praying. 18 Give thanks no matter what happens. God wants you to thank him because you believe in Christ Jesus.

19 Don’t try to stop what the Holy Spirit is doing. 20 Don’t treat prophecies as if they weren’t important. 21 But test all prophecies. Hold on to what is good. 22 Say no to every kind of evil.

23 God is the God who gives peace. May he make you holy through and through. May your whole spirit, soul and body be kept free from blame. May you be without blame from now until our Lord Jesus Christ comes. 24 The God who has chosen you is faithful. He will do all these things.

25 Brothers and sisters, pray for us.

26 Greet all God’s people with a holy kiss.

27 While the Lord is watching, here is what I command you. Have this letter read to all the brothers and sisters.

28 May the grace of our Lord Jesus Christ be with you.

Ang Pulong Sang Dios

1 Tesalonica 5

Magpreparar Kamo sa Pagbalik sang Ginoo

1Mga utod, indi na kinahanglan nga sulatan ko pa kamo parte sa kon san-o matabo ang mga tagna nga ini. Kay nahibaluan na ninyo nga ang pag-abot sang Ginoo mangin pareho sa pag-abot sang makawat sa kagab-ihon tungod nga wala sing may makahibalo kon san-o. Matabo ini samtang ang mga tawo nga wala nagatuo nagasiling, “Malinong ang tanan kag wala sing katalagman.” Pareho sa pagpasakit sang babayi nga manugbata, hinali lang nga magaabot sa ila ang kalaglagan, kag wala gid sing may makapalagyo sa ila. Pero kamo mga utod, wala nadulman ang inyo mga hunahuna sa mga butang nga ini. Gani kon mag-abot ang Ginoo indi kamo makibot pareho sang pag-abot sang makawat. Kay kita tanan nasanagan na parte sa kamatuoran. Wala na kita sa kadudulman. Gani indi kita dapat magpareho sa iban nga nagakatulog,[a] kundi magbantay kita kag magpugong sang aton kaugalingon. Kay ang mga tawo nga nadulman pareho sang tawo nga tulog nga wala nagabantay ukon pareho sang tawo nga hubog nga wala nagapugong sang iya kaugalingon.[b] Pero tungod nga nasanagan na kita, dapat magpugong kita sang aton kaugalingon. Gamiton naton bilang panagang sa dughan ang aton pagtuo sa Dios kag ang aton paghigugma sa iban. Kag gamiton naton bilang helmet ang aton paglaom nga luwason kita sang Dios. Kay wala kita pagpilia sang Dios para silutan kundi agod maluwas sa silot paagi sa aton Ginoong Jesu-Cristo. 10 Napatay siya para sa aton, agod bisan kita patay na ukon buhi pa sa iya pag-abot, magakabuhi kita upod sa iya. 11 Gani magpadayon kamo sa paglinipayay kag pagpalig-unanay sa isa kag isa, pareho sang inyo ginahimo subong.

Katapusan nga mga Laygay kag mga Pagpangamusta

12 Karon, mga utod, nagapakitluoy kami sa inyo nga tahuron ninyo ang mga nagapangabudlay sa inyo. Ginpili sila sang Ginoo nga magtuytoy kag magtudlo sa inyo. 13 Gani tahuron gid ninyo sila kag higugmaon tungod sa ila obra. Magkabuhi kamo nga may maayo nga relasyon sa isa kag isa.

14 Nagapangabay man kami sa inyo nga paandaman ninyo ang mga matamad. Palig-una ninyo ang mga mahinadlukon kag buligan ang mga maluya sa ila pagtuo. Kag magmapinasensyahon kamo sa tanan. 15 Siguruhon gid ninyo nga indi kamo magbalos sing malain sa naghimo sa inyo sing malain, kundi tinguhai permi ang paghimo sang maayo sa isa kag isa kag sa tanan nga tawo. 16-18 Tungod nga kamo ara kay Cristo Jesus, gusto sang Dios nga magkalipay kamo permi, magpangamuyo sa tanan nga tion, kag magpasalamat bisan ano ang inyo kahimtangan.

19 Indi ninyo pagpunggi ang ginapahimo sang Espiritu Santo; 20 kag indi ninyo pagtamaya ang iya ginapahambal. 21 Pero dapat usisaon ninyo ang tanan kon matuod nga halin sa Dios ukon indi. Tipigi ninyo ang maayo, 22 kag likawi ang tanan nga malain.

23 Kabay pa nga ang Dios nga naghatag sa aton sang kalinong magtinlo gid sang inyo kabuhi agod nga wala sing may makita nga sala sa inyo, kag kabay pa nga tipigan niya kamo nga wala sing dagta sa inyo bug-os nga pagkatawo—sa inyo espiritu, kalag, kag lawas—agod sa pag-abot sang aton Ginoong Jesu-Cristo wala sing kasawayan sa inyo. 24 Ang Dios nga nagtawag sa aton nga magtuo sa iya masaligan, gani nahibaluan namon nga himuon gid niya ang amon ginasiling nga ini.

25 Mga utod, pangamuyui man ninyo kami.

26 Bilang mag-ulutod kay Cristo, kamustaha ninyo ang tanan nga utod dira.[c]

27 Nagasugo ako sa inyo, suno sa awtoridad nga ginhatag sa akon sang Ginoo, nga basahon gid ninyo ini nga sulat sa tanan nga utod dira.

28 Kabay pa nga pakamaayuhon kamo sang aton Ginoong Jesu-Cristo.

Notas al pie

  1. 5:6 nagakatulog: siguro ang buot silingon, nagapatumbaya sa paghimo sang maayo; ukon, wala nagabantay sa pagbalik sang Ginoo.
  2. 5:7 Sa literal, Kay ang nagakatulog, tulog kon gab-i; kag ang nagapahubog, hubog kon gab-i.
  3. 5:26 Sa literal, Kamustaha ninyo ang tanan nga utod nga may balaan nga halok.