New International Reader's Version

1 Kings 9

The Lord Appears to Solomon

1Solomon finished building the Lord’s temple and the royal palace. He had accomplished everything he had planned to do. The Lord appeared to him a second time. He had already appeared to him at Gibeon. The Lord said to him,

“I have heard you pray to me. I have heard you ask me to help you. You have built this temple. I have set it apart for myself. My Name will be there forever. My eyes and my heart will always be there.

“But you must walk faithfully with me, just as your father David did. Your heart must be honest. It must be without blame. Do everything I command you to do. Obey my rules and laws. Then I will set up your royal throne over Israel forever. I promised your father David I would do that. I said to him, ‘You will always have a son from your family line on the throne of Israel.’

“But suppose all of you turn away from me. Or your children turn away from me. You refuse to obey the commands and rules I have given you. And you go off to serve other gods and worship them. Then I will remove Israel from the land. It is the land I gave them. I will turn my back on this temple. I will do it even though I have set it apart for my Name to be there. Then Israel will be hated by all the nations. They will laugh and joke about Israel. This temple will become a pile of stones. All those who pass by it will be shocked. They will make fun of it. And they will say, ‘Why has the Lord done a thing like this to this land and temple?’ People will answer, ‘Because they have deserted the Lord their God. He brought out of Egypt their people of long ago. But they have been holding on to other gods. They’ve been worshiping them. They’ve been serving them. That’s why the Lord has brought all this horrible trouble on them.’ ”

Other Things Solomon Did

10 Solomon built the Lord’s temple and the royal palace. It took him 20 years to construct those two buildings. 11 King Solomon gave 20 towns in Galilee to Hiram, the king of Tyre. That’s because Hiram had provided him with all the cedar and juniper logs he wanted. He had also provided Solomon with all the gold he wanted. 12 Hiram went from Tyre to see the towns Solomon had given him. But he wasn’t pleased with them. 13 “My friend,” he asked, “what have you given me? What kind of towns are these?” So he called them the Land of Kabul. And that’s what they are still called to this day. 14 Hiram had sent four and a half tons of gold to Solomon.

15 King Solomon forced people to work hard for him. Here is a record of what they did. They built the Lord’s temple and Solomon’s palace. They filled in the low places. They rebuilt the wall of Jerusalem. They built up Hazor, Megiddo and Gezer. 16 Pharaoh, the king of Egypt, had attacked Gezer and captured it. He had set it on fire. He had killed the Canaanites who lived there. Then he had given Gezer as a wedding gift to his daughter. She was Solomon’s wife. 17 Solomon rebuilt Gezer. He built up Lower Beth Horon 18 and Baalath. He built up Tadmor in the desert. All those towns were in his land. 19 He built up all the cities where he could store things. He also built up the towns for his chariots and horses. He built anything he wanted to build in Jerusalem, Lebanon and all the territory he ruled over.

20 There were still many people left in the land who weren’t Israelites. They included Amorites, Hittites, Perizzites, Hivites and Jebusites. 21 They were children of the people who had lived in the land before the Israelites came. Those people had been set apart to the Lord in a special way to be destroyed. But the Israelites hadn’t been able to kill all of them. Solomon forced them to work very hard as his slaves. And they still work for Israel as slaves to this day. 22 But Solomon didn’t force any of the Israelites to work as his slaves. Instead, some were his fighting men. Others were his government officials, his officers and his captains. Others were commanders of his chariots and chariot drivers. 23 Still others were the chief officials in charge of Solomon’s projects. There were 550 officials in charge of those who did the work.

24 Pharaoh’s daughter moved from the City of David up to the palace Solomon had built for her. After that, he filled in the low places near the palace.

25 Three times a year Solomon sacrificed burnt offerings and friendship offerings. He sacrificed them on the altar he had built to honor the Lord. Along with the offerings, he burned incense to the Lord. So he carried out his duties for the temple.

26 King Solomon also built ships at Ezion Geber. It’s near Elath in Edom. It’s on the shore of the Red Sea. 27 Hiram sent his men to serve on the ships together with Solomon’s men. Hiram’s sailors knew the sea. 28 All of them sailed to Ophir. They brought back 16 tons of gold. They gave it to King Solomon.

Ang Pulong Sang Dios

1 Hari 9

Nagpakita ang Dios kay Solomon

1Natapos ni Solomon ang pagpatindog sang templo sang Ginoo kag sang iya palasyo, kag sang iban pa nga iya ginplano nga himuon. Dayon nagpakita liwat ang Ginoo sa iya pareho sang iya ginhimo sadto sa Gibeon. Nagsiling ang Ginoo sa iya, “Nabatian ko ang imo pangamuyo kag pangabay sa akon. Ining templo nga ginpatindog mo ginpili ko bilang lugar nga sa diin padunggan ako hasta san-o. Bantayan ko ini kag atipanon permi. Kag ikaw, kon magkabuhi ka nga masaligan kag matarong sa akon atubangan pareho sang imo amay nga si David, kag kon himuon mo ang tanan nga ginapahimo ko sa imo kag tumanon ang akon mga pagsulundan kag mga sugo, paharion ko sa Israel ang imo mga kaliwat hasta san-o. Ginpromisa ko ini sa imo amay nga si David sang ginsilingan ko siya, ‘Indi ka madulaan sang kaliwat nga magahari sa Israel.’ Pero kon magtalikod kamo ukon ang inyo mga kaliwat sa akon kag indi magtuman sang akon mga sugo kag mga pagsulundan nga ginhatag ko sa inyo, kag kon mag-alagad kamo kag magsimba sa iban nga mga dios, pahalinon ko kamo sa duta nga ginhatag ko sa inyo, kag sikwayon ko ining templo nga ginpili ko nga lugar nga sa diin padunggan ako. Dayon yagutaon kag kadlawan sang tanan nga tawo ang Israel. Kag bisan matahom kag bantog ining templo, gub-on ko ini. Makibot kag matingala gid ang tanan nga magaagi diri, kag magayaguta sila nga nagasiling, ‘Ngaa ginhimo ini sang Ginoo sa sini nga duta kag sa sini nga templo?’ Magasabat ang iban, ‘Tungod kay ginsikway nila ang Ginoo nga ila Dios nga nagpaguwa sang ila mga katigulangan sa Egipto, kag nag-alagad sila kag nagsimba sa iban nga mga dios. Amo ina nga ginpadal-an sila sang Ginoo sang sina nga mga kalalat-an.’ ”

Ang Iban pa nga Nahuman ni Solomon

10 Pagkatapos sang 20 ka tuig nga pagpatindog ni Solomon sang duha ka bilding—ang templo sang Ginoo kag ang palasyo, 11 ginhatag niya ang 20 ka banwa sa Galilea kay Haring Hiram sang Tyre. Ginhimo niya ini tungod kay ginsuplayan siya ni Hiram sang tanan nga kahoy nga sedro kag sipres, kag sang bulawan nga iya ginkinahanglan. 12 Pero sang nagkadto si Hiram sa Galilea halin sa Tyre sa pagtan-aw sang mga banwa nga ginhatag sa iya ni Solomon, wala siya malipay sini. 13 Gani nagsiling siya kay Solomon, “Utod ko, ano nga klase sang mga banwa ining ginhatag mo sa akon?” Gintawag ni Hiram ato nga mga duta nga Cabul,[a] kag amo man gihapon ang tawag sini hasta subong. 14 Nagpadala sadto si Hiram kay Solomon sing mga lima ka tonelada nga bulawan.

15 Amo ini ang estorya parte sa pagtipon ni Haring Solomon sang mga tawo nga iya ginpilit nga mag-obra sa pagpatindog sang templo sang Ginoo kag sang iya palasyo, sa pagtampok sang manubo nga parte sang banwa,[b] sa pagpalig-on sang pader sang Jerusalem, kag sa pagpatindog liwat sang mga banwa sang Hazor, Megido, kag Gezer. 16 (Ining Gezer ginsalakay kag gin-agaw sang Faraon nga hari sang Egipto. Ginsunog niya ini kag ginpamatay ang mga pumuluyo sini nga mga Canaanhon. Ginhatag niya ini nga banwa sa iya anak nga babayi bilang regalo sa iya kasal kay Solomon. 17 Kag ginpatindog liwat ni Solomon ining Gezer.) Ginpatindog man ni Solomon ang idalom nga bahin sang Bet Horon, 18 ang Baalat, ang Tamar[c] nga ara sa desierto nga sakop sang iya duta, 19 kag ang tanan nga banwa nga bulutangan sang iya mga bodega, mga karwahe, kag mga kabayo. Ginpatindog niya ang tanan nga luyag niya patindugon sa Jerusalem, sa Lebanon, kag sa tanan nga duta nga sakop niya.

20-21 May mga katawhan pa nga indi Israelinhon nga nabilin sa Israel. Sila amo ang mga kaliwat sang mga Amornon, Hithanon, Periznon, Hivhanon kag mga Jebusnon, nga wala malaglag sing bug-os sang mga Israelinhon sang pag-agaw nila sang duta sang Canaan. Ginhimo sila ni Solomon nga mga ulipon kag ginpilit nga mag-obra, kag nagpabilin sila nga ulipon hasta subong. 22 Pero wala paghimua ni Solomon nga ulipon ang bisan sin-o nga Israelinhon. Sa baylo, ginhimo niya sila nga iya mga soldado, mga opisyal, mga pangulo sang mga soldado, mga kumander sang iya mga karwahe, kag mga manugkabayo. 23 Ang 550 sa ila ginhimo ni Solomon nga mga opisyal nga nagadumala sang mga nagaobra sa iya mga proyekto.

24 Sang matapos na ang palasyo nga ginpahimo ni Solomon para sa iya asawa nga anak sang hari sang Egipto,[d] ginsaylo niya ang iya asawa didto halin sa Banwa ni David.[e] Pagkatapos ginpatampukan niya ang manubo nga parte sang banwa.[f]

25 Tatlo ka beses kada tuig, nagahalad si Solomon sang mga halad nga ginasunog kag mga halad nga para sa maayo nga relasyon didto sa halaran nga iya ginpahimo para sa Ginoo. Nagasunog man siya sang insenso sa presensya sang Ginoo.

Gani natapos ni Solomon ang pagpatindog sang templo.

26 Nagpahimo pa gid si Solomon sang mga barko sa Ezion Geber, malapit sa Elat[g] nga sakop sang Edom, sa baybayon sang Mapula nga Dagat. 27 Nagpadala si Hiram sang mga hanas nga mga marino sa pagpanakayon upod sa mga tinawo ni Solomon. 28 Nagbiyahe sila sa Ofir; kag sang pagbalik nila may dala sila nga mga 15 ka tonelada nga bulawan, kag gindala nila ini kay Haring Solomon.

Notas al pie

  1. 9:13 Cabul: Posible ang buot silingon sini sa Hebreo, wala sing pulos.
  2. 9:15 manubo nga parte sang banwa: sa Hebreo, Millo. Indi klaro ang buot silingon sini.
  3. 9:18 Tamar: ukon, Tadmor.
  4. 9:24 hari sang Egipto: sa Hebreo, Faraon.
  5. 9:24 Banwa ni David: Ini isa ka lugar nga parte sang Jerusalem. Tan-awa man sa 2 Sam. 5:7 kag 1 Har. 8:1.
  6. 9:24 manubo nga parte sang banwa: sa Hebreo, Millo. Indi klaro ang buot silingon sini.
  7. 9:26 Elat: ukon, Elot.