1 Kings 21 – NIRV & NEN

New International Reader’s Version

1 Kings 21:1-29

Naboth’s Vineyard

1Some time later King Ahab wanted a certain vineyard. It belonged to Naboth from Jezreel. The vineyard was in Jezreel. It was close to the palace of Ahab, the king of Samaria. 2Ahab said to Naboth, “Let me have your vineyard. It’s close to my palace. I want to use it for a vegetable garden. I’ll trade you a better vineyard for it. Or, if you prefer, I’ll pay you what it’s worth.”

3But Naboth replied, “May the Lord keep me from giving you the land my family handed down to me.”

4So Ahab went home. He was angry. He was in a bad mood because of what Naboth from Jezreel had said. He had told Ahab, “I won’t give you the land my family handed down to me.” So Ahab lay on his bed. He was in a very bad mood. He wouldn’t even eat anything.

5His wife Jezebel came in. She asked him, “Why are you in such a bad mood? Why won’t you eat anything?”

6He answered her, “Because I spoke to Naboth from Jezreel. I said, ‘Sell me your vineyard. Or, if you prefer, I’ll give you another vineyard in its place.’ But he said, ‘I won’t sell you my vineyard.’ ”

7His wife Jezebel said, “Is this how the king of Israel acts? Get up! Eat something! Cheer up. I’ll get you the vineyard of Naboth from Jezreel.”

8So she wrote some letters in Ahab’s name. She stamped them with his royal seal. Then she sent them to the elders and nobles who lived in the city where Naboth lived. 9In those letters she wrote,

“Announce a day when people are supposed to go without eating. Have Naboth sit in an important place among the people. 10But put two worthless and evil men in seats across from him. Have them bring charges that he has cursed God and the king. Then take him out of the city. Kill him by throwing stones at him.”

11So the elders and nobles who lived in that city did what Jezebel wanted. They did everything she directed in the letters she had written to them. 12They announced a day of fasting. They had Naboth sit in an important place among the people. 13Then two worthless and evil men came and sat across from him. They brought charges against Naboth in front of the people. The two men said, “Naboth has cursed God and the king.” So they took him outside the city. They killed him by throwing stones at him. 14Then they sent a message to Jezebel. They said, “Naboth is dead. We killed him by throwing stones at him.”

15Jezebel heard that Naboth had been killed. As soon as she heard it, she said to Ahab, “Get up. Take over the vineyard of Naboth from Jezreel. It’s the one he wouldn’t sell to you. He isn’t alive anymore. He’s dead.” 16Ahab heard that Naboth was dead. So Ahab got up and went down to take over Naboth’s vineyard.

17Then a message from the Lord came to Elijah, who was from Tishbe. The Lord said, 18“Go down to see Ahab, the king of Israel. He rules in Samaria. You will find him in Naboth’s vineyard. Ahab has gone there to take it over. 19Tell him, ‘The Lord says, “Haven’t you murdered a man? Haven’t you taken over his property?” ’ Then tell Ahab, ‘The Lord says, “Dogs licked up Naboth’s blood. In that same place dogs will lick up your blood. Yes, I said your blood!” ’ ”

20Ahab said to Elijah, “My enemy! You have found me!”

“I have found you,” he answered. “That’s because you gave yourself over to do evil things. You did what was evil in the sight of the Lord. 21So the Lord says, ‘I am going to bring horrible trouble on you. I will destroy your children after you. I will destroy every male in Israel who is related to you. It does not matter whether they are slaves or free. 22I will make your royal house like the house of Jeroboam, the son of Nebat. I will make it like the house of Baasha, the son of Ahijah. You have made me very angry. You have caused Israel to sin.’

23“The Lord also says, ‘Dogs will eat up Jezebel near the wall of Jezreel.’

24“Some of the people who belong to Ahab will die in the city. Dogs will eat them up. Others will die in the country. The birds will eat them.”

25There was never anyone like Ahab. He gave himself over to do what was evil in the sight of the Lord. His wife Jezebel talked him into it. 26He acted in the most evil way. He worshiped statues of gods. He was like the Amorites. The Lord drove them out to make room for Israel.

27When Ahab heard what Elijah had said, he tore his clothes. He put on the rough clothing people wear when they’re sad. He went without eating. He even slept in his clothes. He went around looking sad.

28Then a message from the Lord came to Elijah, who was from Tishbe. The Lord said, 29“Have you seen how Ahab has made himself humble in my sight? Because he has done that, I will not bring trouble on him while he lives. But I will bring it on his royal house when his son is king.”

Kiswahili Contemporary Version (Neno: Bibilia Takatifu)

1 Wafalme 21:1-29

Shamba La Mizabibu La Nabothi

121:1 2Fal 9:21; 1Sam 29:1Baada ya hayo, Nabothi, Myezreeli, alikuwa na shamba la mizabibu jirani na jumba la kifalme la Ahabu mfalme wa Samaria. 2Ahabu akamwambia Nabothi, “Nipe shamba lako la mizabibu nilitumie kwa bustani ya mboga, kwa kuwa liko karibu na jumba langu la kifalme. Badala yake, nitakupa shamba jingine la mizabibu zuri zaidi au, kama utapenda, nitakulipa kiasi chochote unachoona ni thamani yake.”

321:3 Law 25:23Lakini Nabothi akamjibu, “Bwana na apishe mbali kukupa wewe urithi wa baba zangu.”

421:4 1Fal 20:43; Isa 28:23Basi Ahabu akaenda nyumbani, mwenye huzuni na hasira kwa sababu ya yale ambayo Nabothi, Myezreeli, alikuwa amesema, “Sitakupa urithi wa baba zangu.” Akajinyoosha juu ya kitanda akisononeka, na akakataa kula.

5Yezebeli mke wake akaingia na akamuuliza, “Kwa nini unahuzunika hivi? Kwa nini huli chakula?”

6Akamjibu, “Kwa sababu nilimwambia Nabothi, Myezreeli, ‘Niuzie shamba lako la mizabibu, au kama ukipenda, nitakupa shamba jingine la mizabibu badala yake.’ Lakini akasema, ‘Sitakupa shamba langu la mizabibu.’ ”

721:7 1Sam 8:14Yezebeli mke wake akasema, “Hivi ndivyo unavyofanya, nawe ni mfalme katika Israeli yote? Inuka na ule! Changamka. Nitakupatia shamba la mizabibu la Nabothi, Myezreeli.”

821:8 Mwa 38:18Kwa hiyo akaandika barua kwa jina la Ahabu akaweka muhuri wake juu ya hizo barua, akazipeleka kwa wazee na kwa watu wenye cheo walioishi katika mji pamoja na Nabothi. 9Katika barua hizo aliandika:

“Tangazeni siku ya watu kufunga na mkamketishe Nabothi mahali pa wazi miongoni mwa watu. 1021:10 Kut 22:28; Law 24:15-16; Mdo 6:11Lakini waketisheni watu wawili wabaya kabisa mkabala naye, nao washuhudie kuwa yeye amemlaani Mungu na mfalme. Kisha mtoeni nje na kumpiga kwa mawe hadi afe.”

11Hivyo wazee na watu wenye cheo walioishi katika mji wa Nabothi wakafanya kama Yezebeli alivyoelekeza katika barua aliyowaandikia. 1221:12 Isa 58:4Wakatangaza mfungo na kumketisha Nabothi mahali pa wazi miongoni mwa watu. 1321:13 Law 24:16Kisha watu wawili wabaya kabisa wakaja wakaketi mkabala naye, nao wakaleta mashtaka dhidi ya Nabothi mbele ya watu, wakisema, “Nabothi amemlaani Mungu na mfalme.” Kwa hiyo wakamtoa nje na kumpiga kwa mawe hadi akafa. 14Kisha wakatuma ujumbe kwa Yezebeli, kusema, “Nabothi amepigwa mawe na amekufa.”

1521:15 1Sam 8:14Mara tu Yezebeli aliposikia kwamba Nabothi amepigwa mawe na amekufa, akamwambia Ahabu, “Amka na uchukue lile shamba la mizabibu la Nabothi, Myezreeli, ambalo alikataa kukuuzia. Hayuko hai tena, bali amekufa.” 16Ahabu aliposikia Nabothi amekufa, akainuka na kushuka ili kulichukua shamba la mizabibu la Nabothi.

17Kisha neno la Bwana likamjia Eliya, Mtishbi: 18“Shuka ukakutane na Ahabu mfalme wa Israeli, anayetawala Samaria. Sasa yuko katika shamba la mizabibu la Nabothi, ambapo amekwenda alimiliki. 1921:19 Ay 24:6; 1Fal 22:38Umwambie, ‘Hivi ndivyo Bwana asemavyo: Je, hujamuua mtu na kuitwaa mali yake?’ Kisha umwambie, ‘Hivi ndivyo asemavyo Bwana: Mahali ambapo mbwa waliramba damu ya Nabothi, mbwa watairamba damu yako, naam, yako wewe!’ ”

2021:20 1Fal 18:17; Rum 7:14Ahabu akamwambia Eliya, “Kwa hiyo umenipata, wewe adui yangu!”

Akajibu, “Ndiyo, nimekupata. Kwa sababu umejiuza mwenyewe kufanya uovu mbele ya macho ya Bwana. 21‘Nitaleta maafa juu yako. Nitaangamiza uzao wako na kukatilia mbali kutoka kwa Ahabu kila mzaliwa wa mwisho wa kiume katika Israeli, wa mtumwa au wa mtu huru. 2221:22 1Fal 16:3Nitaifanya nyumba yako kama ile ya Yeroboamu mwana wa Nebati na ile ya Baasha mwana wa Ahiya, kwa sababu umenighadhibisha kwa kuwa umesababisha Israeli kutenda dhambi.’

2321:23 2Fal 9:10, 34-36“Pia kwa habari ya Yezebeli Bwana anasema, ‘Mbwa watamla Yezebeli karibu na ukuta wa Yezreeli.’

2421:24 1Fal 14:11; Mwa 40:19“Mbwa watawala wale wa nyumba ya Ahabu watakaofia mjini, nao wale watakaofia mashambani wataliwa na ndege wa angani.”

25(Hapajapata kamwe kuwa na mtu kama Ahabu, aliyejiuza mwenyewe kutenda uovu machoni mwa Bwana, akiwa anachochewa na Yezebeli mkewe. 2621:26 Mwa 15:16Alitenda kwa uovu sana katika kuabudu sanamu, kama wale Waamori ambao Bwana aliowafukuza mbele ya Israeli.)

2721:27 Mwa 37:34; Yer 4:8; Isa 38:15Ahabu aliposikia maneno haya, akararua nguo zake, akavaa nguo za gunia na kufunga. Akalala na kujifunika nguo za gunia na kwenda kwa unyenyekevu.

28Ndipo neno la Bwana lilipomjia Eliya Mtishbi kusema, 2921:29 Kut 32:14; 2Fal 9:26“Umeona jinsi Ahabu alivyojinyenyekeza mbele zangu? Kwa kuwa amejishusha mwenyewe, sitaleta maafa haya wakati akiwa hai, lakini nitayaleta juu ya nyumba yake katika siku za mwanawe.”