New International Reader's Version

1 John 1:1-10

The Word of Life Became a Human Being

1Here is what we announce to everyone about the Word of life. The Word was already here from the beginning. We have heard him. We have seen him with our eyes. We have looked at him. Our hands have touched him. 2This life has appeared. We have seen him. We are witnesses about him. And we announce to you this same eternal life. He was already with the Father. He has appeared to us. 3We announce to you what we have seen and heard. We do it so you can share life together with us. And we share life with the Father and with his Son, Jesus Christ. 4We are writing this to make our joy complete.

Walking in the Light

5Here is the message we have heard from him and announce to you. God is light. There is no darkness in him at all. 6Suppose we say that we share life with God but still walk in the darkness. Then we are lying. We are not living out the truth. 7But suppose we walk in the light, just as he is in the light. Then we share life with one another. And the blood of Jesus, his Son, makes us pure from all sin.

8Suppose we claim we are without sin. Then we are fooling ourselves. The truth is not in us. 9But God is faithful and fair. If we confess our sins, he will forgive our sins. He will forgive every wrong thing we have done. He will make us pure. 10If we claim we have not sinned, we are calling God a liar. His word is not in us.

Vietnamese Contemporary Bible

1 Giăng 1:1-10

Đấng Sống từ Ban Đầu

1Chúa Cứu Thế đã có từ ban đầu, từ trước khi sáng tạo vũ trụ, thế mà chính mắt chúng tôi đã được hân hạnh thấy Chúa, chính tai chúng tôi đã nghe Chúa dạy và tay tôi đã rờ Chúa. Chúa là Lời Hằng Sống của Đức Chúa Trời. 2Sự Sống đã đến trần gian và chúng tôi xin xác quyết chúng tôi đã thấy Sự Sống ấy: Chúng tôi nói về Chúa Cứu Thế, Nguồn Sống vĩnh cửu! Ngài ở với Chúa Cha và đã xuống đời, sống với chúng tôi. 3Một lần nữa, tôi xin nhắc lại, chúng tôi đang kể cho anh chị em những điều mắt thấy tai nghe tường tận, để anh chị em có thể cùng chúng tôi vui hưởng mối tương giao với Chúa Cha và Con Ngài là Chúa Cứu Thế. 4Chúng tôi viết cho anh chị em những điều ấy để niềm vui chung của chúng ta được hoàn toàn.

Sống trong Ánh Sáng

5Đây là thông điệp Đức Chúa Trời giao cho chúng tôi để truyền bá cho anh chị em: Đức Chúa Trời là ánh sáng, trong Ngài không có chút bóng tối nào. 6Vậy nếu ai nói mình thân thiết với Ngài, mà lại sống trong bóng tối là người nói dối và không làm theo chân lý. 7Nếu chúng ta sống trong ánh sáng như Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ tương giao với nhau, và máu Chúa Giê-xu, Con Ngài tẩy sạch tất cả tội lỗi chúng ta.

8Nếu chúng ta chối tội là chúng ta tự lừa dối và không chịu nhìn nhận sự thật. 9Nhưng nếu chúng ta xưng tội với Chúa, Ngài sẽ giữ lời hứa tha thứ chúng ta và tẩy sạch tất cả lỗi lầm chúng ta, đúng theo bản tính công chính của Ngài. 10Nếu chúng ta bảo mình vô tội, là cho Đức Chúa Trời nói dối, và lời Ngài không ở trong chúng ta.