1 Chronicles 2 – NIRV & NEN

New International Reader’s Version

1 Chronicles 2:1-55

The Sons of Israel

1Here are the names of the sons of Israel. Reuben, Simeon, Levi, Judah, Issachar, Zebulun, 2Dan, Joseph, Benjamin, Naphtali, Gad, Asher.

The Family of Judah

The Family Line From Judah’s Sons to Hezron’s Sons

3The sons of Judah were

Er, Onan and Shelah. A woman from Canaan had these three sons by him. She was the daughter of Shua.

Er was Judah’s oldest son. He was evil in the Lord’s sight. So the Lord put him to death.

4Tamar was Judah’s daughter-in-law. She had Perez and Zerah by him.

The total number of Judah’s sons was five.

5The sons of Perez were

Hezron and Hamul.

6The sons of Zerah were

Zimri, Ethan, Heman, Kalkol and Darda. The total number of Zerah’s sons was five.

7The son of Karmi was Achar.

He brought trouble on Israel. Some things that had been set apart to the Lord in a special way to be destroyed. He took some of those things. When he did that, he disobeyed the Lord’s command.

8The son of Ethan was

Azariah.

9Hezron was the father of

Jerahmeel, Ram and Caleb.

The Family Line of Ram

10Ram was the father of Amminadab.

Amminadab was the father of Nahshon. Nahshon was the leader of the people of Judah.

11Nahshon was the father of Salmon.

Salmon was the father of Boaz.

12Boaz was the father of Obed.

And Obed was the father of Jesse.

13Jesse’s first son was

Eliab. His second son was Abinadab.

The third was Shimea. 14The fourth was Nethanel.

The fifth was Raddai. 15The sixth was Ozem.

And the seventh was David.

16Their sisters were Zeruiah and Abigail.

Zeruiah’s three sons were Abishai, Joab and Asahel.

17Abigail was the mother of Amasa. Amasa’s father was Jether. Jether belonged to the family line of Ishmael.

The Family Line of Caleb

18Caleb was the son of Hezron. Caleb’s wife Azubah had children by him. Jerioth also had children by him. Azubah’s sons were

Jesher, Shobab and Ardon.

19When Azubah died, Caleb married Ephrath. She had Hur by him.

20Hur was the father of Uri. And Uri was the father of Bezalel.

21When he was 60 years old, Hezron married the daughter of Makir. Makir was the father of Gilead. Hezron slept with his wife, and she had Segub by him.

22Segub was the father of Jair. Jair controlled 23 towns in Gilead.

23But Geshur and Aram captured Havvoth Jair. They also captured Kenath and the settlements around it. The total number of towns captured was 60.

Hezron, Segub and Jair belonged to the family line of Makir. Makir was the father of Gilead.

24Hezron died in Caleb Ephrathah. Abijah was Hezron’s wife. She had Ashhur by him. Ashhur was born after Hezron died. Ashhur was the father of Tekoa.

The Family Line of Jerahmeel

25Here are the sons of Jerahmeel. He was the oldest son of Hezron.

Ram was Jerahmeel’s oldest son. Then came Bunah, Oren, Ozem and Ahijah. 26Jerahmeel had another wife. Her name was Atarah. She was the mother of Onam.

27Here are the sons of Ram. He was the oldest son of Jerahmeel. The sons of Ram were

Maaz, Jamin and Eker.

28The sons of Onam were

Shammai and Jada.

The sons of Shammai were

Nadab and Abishur. 29Abishur’s wife was named Abihail. She had Ahban and Molid by him.

30The sons of Nadab were

Seled and Appaim. Seled died without having any children.

31The son of Appaim was

Ishi. Ishi was the father of Sheshan. Sheshan was the father of Ahlai.

32The sons of Jada were

Jether and Jonathan. Jada was Shammai’s brother. Jether died without having any children.

33The sons of Jonathan were

Peleth and Zaza.

They belonged to the family line of Jerahmeel.

34Sheshan didn’t have any sons. All he had was daughters.

He had a servant from Egypt named Jarha. 35Sheshan gave his daughter to be married to his servant Jarha. She had Attai by Jarha.

36Attai was the father of Nathan.

Nathan was the father of Zabad.

37Zabad was the father of Ephlal.

Ephlal was the father of Obed.

38Obed was the father of Jehu.

Jehu was the father of Azariah.

39Azariah was the father of Helez.

Helez was the father of Eleasah.

40Eleasah was the father of Sismai.

Sismai was the father of Shallum.

41Shallum was the father of Jekamiah.

And Jekamiah was the father of Elishama.

The Family Groups of Caleb

42Caleb was the brother of Jerahmeel.

Caleb’s oldest son was Mesha. Mesha was the father of Ziph.

Caleb had another son named Mareshah. Mareshah was the father of Hebron.

43The sons of Hebron were

Korah, Tappuah, Rekem and Shema.

44Shema was the father of Raham.

Raham was the father of Jorkeam.

Rekem was the father of Shammai.

45The son of Shammai was Maon.

Maon was the father of Beth Zur.

46Caleb had a concubine named Ephah.

She was the mother of Haran, Moza and Gazez.

Haran was the father of Gazez.

47The sons of Jahdai were

Regem, Jotham, Geshan, Pelet, Ephah and Shaaph.

48Caleb had a concubine named Maakah.

She was the mother of Sheber and Tirhanah.

49She was also the mother of Shaaph and Sheva. Shaaph was the father of Madmannah.

Sheva was the father of Makbenah and Gibea.

Caleb’s daughter was Aksah.

50All of them belonged to the family line of Caleb.

Hur was the oldest son of Ephrathah.

Hur was the brother of Shobal. Shobal was the father of Kiriath Jearim. 51Hur was the father of Salma. Salma was the father of Bethlehem. Hur was also the father of Hareph. Hareph was the father of Beth Gader.

52Here is the family line of Shobal, the father of Kiriath Jearim. It included

Haroeh and half of the people of Manahath. 53It also included the family groups of Kiriath Jearim. They were the Ithrites, Puthites, Shumathites and Mishraites. The people of Zorah and Eshtaol belonged to these family groups.

54Here is the family line of Salma. It included

Bethlehem, the people of Netophah, Atroth Beth Joab, half of the people of Manahath, and the Zorites. 55It also included the family groups of secretaries who lived at Jabez. They were the Tirathites, Shimeathites and Sucathites. They were the Kenites who belonged to the family line of Hammath. Hammath was the father of the family line of Rekab.

Kiswahili Contemporary Version (Neno: Bibilia Takatifu)

1 Nyakati 2:1-55

Wana Wa Israeli

12:1 Mwa 32:28; 35:10; Kut 32:13; Hes 1:5-15; 13:4-15; Mwa 29:32; 1Fal 18:31Hawa ndio waliokuwa wana wa Israeli:

Reubeni, Simeoni, Lawi, Yuda, Isakari, Zabuloni, 2Dani, Yosefu, Benyamini, Naftali, Gadi na Asheri.

Yuda

Hadi Wana Wa Hesroni

32:3 Mwa 29:35; 38:2; Hes 26:19Wana wa Yuda walikuwa:

Eri, Onani na Shela. Hawa watatu walizaliwa kwake na mkewe Mkanaani, binti wa Shua. Eri, mzaliwa wa kwanza wa Yuda, alikuwa mwovu machoni pa Bwana, kwa hiyo Bwana alimuua. 42:4 Mwa 38:11-30; 11:31; 38:29Tamari, mkwewe Yuda, alimzalia wana wawili: Peresi na Zera. Yuda alikuwa na jumla ya wana watano.

52:5 Mwa 46:12; Hes 26:21; Rut 4:18Wana wa Peresi walikuwa:

Hesroni na Hamuli.

62:6 1Fal 4:31Wana wa Zera walikuwa:

Zimri, Ethani, Hemani, Kalkoli na Dara. Jumla ya wana wa Zera walikuwa watano.

72:7 Yos 7:1; 6:18; 1Nya 4:1Mwana wa Karmi alikuwa:

Akari,2:7 Akari maana yake Taabisha; pia anaitwa Akani (Yos 6:1-26; 22:20). ambaye alileta taabu kwa Waisraeli kwa kukiuka onyo la kutokuchukua vitu vilivyokuwa vimewekwa wakfu.

8Mwana wa Ethani alikuwa:

Azariya.

92:9 Hes 26:21Wana wa Hesroni walikuwa:

Yerameeli, Ramu na Kalebu.

Kuanzia Ramu Mwana Wa Hesroni

102:10 Lk 3:32-33; Kut 6:23; Hes 1:7; Rut 4:19Ramu alimzaa

Aminadabu, na Aminadabu akamzaa Nashoni, kiongozi wa kabila la Yuda. 11Nashoni akamzaa Salmoni, Salmoni akamzaa Boazi, 122:12 Rut 2:1; 4:17Boazi akamzaa Obedi, Obedi akamzaa Yese.

132:13 Rut 4:17; Isa 16:6Yese akawazaa

Eliabu mwanawe wa kwanza; wa pili Abinadabu, wa tatu Shimea,2:13 Au: Shima, maana yake Sifa njema (pia 1Sam 16:9; 17:13). 14wa nne Nethaneli, wa tano Radai, 15wa sita Osemu, na wa saba Daudi. 162:16 1Sam 26:6; 2Sam 2:18; 2:13Dada zao walikuwa Seruya na Abigaili. Wana wa Seruya walikuwa watatu: Abishai, Yoabu na Asaheli. 172:17 2Sam 17:25Abigaili alikuwa mama yake Amasa, ambaye baba yake alikuwa Yetheri, Mwishmaeli.

Kalebu Mwana Wa Hesroni

18Kalebu mwana wa Hesroni akazaa wana na mkewe Azuba (na pia na Yeriothi). Hawa ndio wana Azuba aliomzalia Kalebu: Yesheri, Shobabu na Ardoni. 192:19 1Nya 2:42, 50Azuba alipofariki, Kalebu akamwoa Efrathi, ambaye alimzalia Huri. 202:20 Kut 32:2; 35:30; 2Nya 1:5Huri akamzaa Uri, Uri akamzaa Bezaleli.

212:21 Hes 21:1Hatimaye, Hesroni akakutana kimwili na binti wa Makiri babaye Gileadi (ambaye alimwoa alipokuwa na umri wa miaka sitini), naye akamzaa Segubu. 22Segubu akamzaa Yairi, ambaye alitawala miji ishirini na mitatu katika Gileadi. 232:23 Hes 32:41; 32:42; Yos 13:30; Kum 3:14(Lakini Geshuri na Aramu wakateka miji ya Hawoth-Yairi, pamoja na Kenathi na viunga vyake; jumla ilikuwa miji sitini.) Wote hawa walikuwa wazao wa Makiri babaye Gileadi.

242:24 1Nya 4:5; 2Nya 11:6; 20:20; 2Sam 14:2; Neh 3:5; Yer 6:1Baada ya Hesroni kufa huko Efrathi, Abiya mjane wa Hesroni akamzalia Ashuru, aliye baba wa Tekoa.

Yerameeli Mwana Wa Hesroni

25Wana wa Yerameeli mzaliwa wa kwanza wa Hesroni walikuwa:

Ramu mzaliwa wake wa kwanza, Buna, Oreni, Osemu na Ahiya. 26Yerameeli alikuwa na mke mwingine, aliyeitwa Atara, aliyekuwa mama yake Onamu.

27Wana wa Ramu mzaliwa wa kwanza wa Yerameeli walikuwa:

Maasi, Yamini na Ekeri.

28Wana wa Onamu walikuwa:

Shamai na Yada.

Wana wa Shamai walikuwa:

Nadabu na Abishuri.

29Mke wa Abishuri aliitwa Abihaili, ambaye alimzalia Abani na Molidi.

30Wana wa Nadabu walikuwa

Seledi na Apaimu, lakini Seledi alikufa bila kuzaa watoto.

31Apaimu akamzaa:

Ishi ambaye alikuwa baba wa Sheshani.

Sheshani akamzaa Alai.

32Wana wa Yada, nduguye Shamai walikuwa:

Yetheri na Yonathani. Yetheri alikufa bila kuzaa watoto.

33Wana wa Yonathani walikuwa:

Pelethi na Zaza.

Hawa ndio waliokuwa wazao wa Yerameeli.

34Sheshani hakuwa na watoto wa kiume, ila wasichana tu.

Alikuwa na mtumishi Mmisri aliyeitwa Yarha. 35Sheshani akamwoza huyu mtumishi wake Yarha binti yake, akamzalia mwana jina lake Atai.

362:36 1Nya 11:41Atai akamzaa Nathani,

Nathani akamzaa Zabadi,

37Zabadi akamzaa Eflali,

Eflali akamzaa Obedi,

38Obedi akamzaa Yehu,

Yehu akamzaa Azaria,

39Azaria akamzaa Helesi,

Helesi akamzaa Eleasa,

40Eleasa akamzaa Sismai,

Sismai akamzaa Shalumu,

41Shalumu akamzaa Yekamia,

naye Yekamia akamzaa Elishama.

Koo Za Kalebu

42Wana wa Kalebu nduguye Yerameeli walikuwa:

Mesha mzaliwa wake wa kwanza alimzaa Zifu, naye mwanawe Maresha akamzaa Hebroni.

43Hebroni alikuwa na wana wanne:

Kora, Tapua, Rekemu na Shema. 44Shema alikuwa baba yake Rahamu na Rahamu alikuwa baba wa Yorkeamu na Rekemu alikuwa baba wa Shamai. 452:45 Yos 15:55; 15:58Shamai akamzaa Maoni na Maoni akamzaa Beth-Suri.

46Efa, suria wa Kalebu alikuwa mamaye Harani, Mosa na Gazezi. Harani alikuwa baba wa Gazezi.

47Wana wa Yadai walikuwa:

Regemu, Yothamu, Geshani, Peleti, Efa na Shaafu.

48Maaka suria wa Kalebu alikuwa mamaye Sheberi na Tirhana. 492:49 Yos 15:31; 15:16Pia Maaka akamzaa Shaafu babaye Madmana, na Sheva babaye Makbena na Gibea. Kalebu alikuwa na binti jina lake Aksa. 502:50 1Nya 4:4; 2:19Hawa ndio waliokuwa wazao wa Kalebu.

Wana wa Huri, mzaliwa mkuu wao wa Efrathi, walikuwa:

Shobali akamzaa Kiriath-Yearimu, 51Salma akamzaa Bethlehemu, naye Harefu akamzaa Beth-Gaderi.

52Wazao wa Shobali, baba yake Kiriath-Yearimu, walikuwa:

Haroe, nusu ya wakazi wa mji wa Menuhothi, 532:53 2Sam 23:38pamoja na koo za Kiriath-Yearimu ambazo ni: Waithiri, Waputhi, Washumathi na Wamishrai. Kutokana na watu hawa walizaliwa Wasorathi na Waeshtaoli.

542:54 Ezr 2:22; Neh 12:28Wazao wa Salma walikuwa:

Bethlehemu, Wanetofathi, Atroth-Beth-Yoabu, nusu ya Wamanahathi, Wasori, 552:55 Mwa 15:19; Amu 1:16; Yos 19:35; 2Fal 10:15, 23; Yer 35:2-19; Amu 4:11; Hes 24:21-22pamoja na koo za waandishi zilizoishi katika mji wa Yabesi: yaani Watirathi, Washimeathi na Wasukathi. Hawa ndio Wakeni waliotokana na Hamathi, baba wa nyumba ya Rekabu.