New International Reader's Version

1 Chronicles 1

A List of Names From Adam to Abraham

A List of Names From Adam to the Sons of Noah

1Adam, Seth, Enosh,

Kenan, Mahalalel, Jared,

Enoch, Methuselah, Lamech,

Noah.

The sons of Noah were Shem, Ham and Japheth.

The Sons of Japheth

The sons of Japheth were

Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshek and Tiras.

The sons of Gomer were

Ashkenaz, Riphath and Togarmah.

The sons of Javan were

Elishah, Tarshish, the Kittites and the Rodanites.

The Sons of Ham

The sons of Ham were

Cush, Egypt, Put and Canaan.

The sons of Cush were

Seba, Havilah, Sabta, Raamah and Sabteka.

The sons of Raamah were

Sheba and Dedan.

10 Cush was the father of

Nimrod. Nimrod became a mighty hero on the earth.

11 Egypt was the father of

the Ludites, Anamites, Lehabites and Naphtuhites. 12 He was also the father of the Pathrusites, Kasluhites and Caphtorites. The Philistines came from the family line of the Kasluhites.

13 Canaan was the father of Sidon. Sidon was his oldest son.

Canaan was also the father of the Hittites, 14 Jebusites, Amorites and Girgashites. 15 And he was the father of the Hivites, Arkites, Sinites, 16 Arvadites, Zemarites and Hamathites.

The Sons of Shem

17 The sons of Shem were

Elam, Ashur, Arphaxad, Lud and Aram.

The sons of Aram were

Uz, Hul, Gether and Meshek.

18 Arphaxad was the father of Shelah.

Shelah was the father of Eber.

19 Eber was the father of two sons.

One was named Peleg. That’s because the earth was divided up in his time. His brother was named Joktan.

20 Joktan was the father of

Almodad, Sheleph, Hazarmaveth and Jerah. 21 He was also the father of Hadoram, Uzal, Diklah, 22 Obal, Abimael, Sheba, 23 Ophir, Havilah and Jobab. All of them were sons of Joktan.

24 Shem, Arphaxad, Shelah,

25 Eber, Peleg, Reu,

26 Serug, Nahor, Terah,

27 Abram. Abram was also called Abraham.

The Family of Abraham

28 The sons of Abraham were Isaac and Ishmael.

The Family Line of Hagar

29 Here are the members of the family line of Hagar.

Nebaioth was Ishmael’s oldest son. Then came Kedar, Adbeel, Mibsam, 30 Mishma, Dumah, Massa, Hadad, Tema, 31 Jetur, Naphish and Kedemah.

All of them were Ishmael’s sons.

The Family Line of Keturah

32 Here are the sons born to Abraham’s concubine Keturah.

They were Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak and Shuah.

The sons of Jokshan were

Sheba and Dedan.

33 The sons of Midian were

Ephah, Epher, Hanok, Abida and Eldaah.

All of them were from the family line of Keturah.

The Family Line of Sarah

34 Abraham was the father of Isaac.

The sons of Isaac were

Esau and Israel.

The Sons of Esau

35 The sons of Esau were

Eliphaz, Reuel, Jeush, Jalam and Korah.

36 The sons of Eliphaz were

Teman, Omar, Zepho, Gatam and Kenaz.

Timna had Amalek by Eliphaz.

37 The sons of Reuel were

Nahath, Zerah, Shammah and Mizzah.

The People of Seir in Edom

38 The sons of Seir were

Lotan, Shobal, Zibeon, Anah, Dishon, Ezer and Dishan.

39 The sons of Lotan were

Hori and Homam. Timna was Lotan’s sister.

40 The sons of Shobal were

Alvan, Manahath, Ebal, Shepho and Onam.

The sons of Zibeon were

Aiah and Anah.

41 The son of Anah was

Dishon.

The sons of Dishon were

Hemdan, Eshban, Ithran and Keran.

42 The sons of Ezer were

Bilhan, Zaavan and Akan.

The sons of Dishan were

Uz and Aran.

The Rulers of Edom

43 Before Israel had a king, there were kings who ruled in Edom.

Bela was the son of Beor. Bela’s city was called Dinhabah.

44 When Bela died, Jobab became the next king. Jobab was the son of Zerah from Bozrah.

45 When Jobab died, Husham became the next king. Husham was from the land of the people of Teman.

46 When Husham died, Hadad became the next king. Hadad was the son of Bedad. Hadad had won the battle over Midian in the country of Moab. Hadad’s city was called Avith.

47 When Hadad died, Samlah became the next king. Samlah was from Masrekah.

48 When Samlah died, Shaul became the next king. Shaul was from the town of Rehoboth. It was by a river.

49 When Shaul died, Baal-Hanan became the next king. Baal-Hanan was the son of Akbor.

50 When Baal-Hanan died, Hadad became the next king. Hadad’s city was called Pau. His wife’s name was Mehetabel. She was the daughter of Matred. Matred was the daughter of Me-Zahab. 51 Hadad also died.

The chiefs of Edom were

Timna, Alvah, Jetheth, 52 Oholibamah, Elah, Pinon, 53 Kenaz, Teman, Mibzar, 54 Magdiel and Iram.

They were the chiefs of Edom.

Nouă Traducere În Limba Română

1 Cronici 1

Părinţii omenirii

1Adam, Set, Enoş,

Chenan, Mahalalel, Iared,

Enoh, Metuşelah, Lameh,

Noe[a], Sem, Ham şi Iafet.

Urmaşii lui Iafet

Fiii[b] lui Iafet au fost: Gomer, Magog, Madai, Iavan, Tubal, Meşek şi Tiras.

Fiii lui Gomer au fost: Aşchenaz, Rifat[c] şi Togarma.

Fiii lui Iavan au fost: Elişa, Tarşiş, Chitim şi Rodanim.

O selecţie a urmaşilor lui Ham

Fiii lui Ham au fost: Cuş, Miţrayim[d], Put şi Canaan.

Fiii lui Cuş au fost: Seba, Havila, Sabta, Rama şi Sabteca.

Fiii lui Rama au fost: Şeba şi Dedan.

10 Lui Cuş i s-a născut Nimrod. Acesta a ajuns un om puternic pe pământ.

11 Din Miţrayim provin ludiţii, anamiţii, lehabiţii, naftuhiţii, 12 patrusiţii, casluhiţii şi caftoriţii; din casluhiţi provin filistenii.

13 Lui Canaan i s-a născut Sidon, întâiul său născut, şi Het;

14 din el provin şi iebusiţii, amoriţii, ghirgasiţii, 15 hiviţii, archiţii, siniţii, 16 arvadiţii, ţemariţii şi hamatiţii.

Urmaşii lui Sem

17 Fiii lui Sem au fost: Elam, Asur, Arpahşad, Lud,

iar urmaşii lui Aram[e]: Uţ, Hul, Gheter şi Meşek.

18 Lui Arpahşad i s-a născut Şelah,

iar lui Şelah i s-a născut Eber.

19 Lui Eber i s-au născut doi fii: numele unuia era Peleg[f], pentru că în timpul vieţii lui a fost împărţit pământul, iar numele fratelui său era Ioktan.

20 Lui Ioktan i s-au născut Almodad, Şelef, Haţar-Mavet, Iarah, 21 Hadoram, Uzal, Dikla, 22 Eval[g], Abimael, Şeba, 23 Ofir, Havila şi Iobab. Toţi aceştia au fost fiii lui Ioktan.

Genealogia lui Avraam

24 Sem, Arpahşad[h], Şelah,

25 Eber, Peleg, Reu,

26 Serug, Nahor, Terah şi

27 Avram sau Avraam[i].

Urmaşii lui Avraam

28 Fiii lui Avraam au fost Isaac şi Ismael.

29 Iată care sunt genealogiile lor:

Nebaiot, întâiul născut al lui Ismael,

Chedar, Adbeel, Mibsam,

30 Mişma, Duma, Masa, Hadad, Tema,

31 Ietur, Nafiş şi Chedma. Aceştia au fost fiii lui Ismael.

32 Fiii pe care i-a născut Chetura, ţiitoarea lui Avraam, au fost: Zimran, Iokşan, Medan, Midian, Işbak şi Şuah.

Lui Iokşan i s-au născut Şeba şi Dedan.

33 Fiii lui Midian au fost: Efa, Efer, Hanoh, Abida şi Eldaa.

Toţi aceştia au fost urmaşii Cheturei.

34 Lui Avraam i s-a născut Isaac.

Fiii lui Isaac au fost Esau şi Israel.

Urmaşii lui Esau

35 Fiii lui Esau au fost: Elifaz, Reuel, Ieuş, Ialam şi Korah.

36 Fiii lui Elifaz au fost: Teman, Omar, Ţefo[j], Gatam, Chenaz;

din Timna s-a născut Amalek[k].

37 Fiii lui Reuel au fost: Nahat, Zerah, Şama şi Miza.

Urmaşii lui Seir

38 Fiii lui Seir au fost: Lotan, Şobal, Ţivon, Ana, Dişon, Eţer şi Dişan.

39 Fiii lui Lotan au fost Hori şi Homam[l]. Sora lui Lotan a fost Timna.

40 Fiii lui Şobal au fost: Alvan[m], Manahat, Ebal, Şefo şi Onam.

Fiii lui Ţivon au fost: Aia şi Ana.

41 Fiul lui Ana a fost Dişon.

Fiii lui Dişon au fost: Hemdan[n], Eşban, Itran şi Cheran.

42 Fiii lui Eţer au fost: Bilhan, Zaavan şi Iaakan[o].

Fiii lui Dişan[p] au fost Uţ şi Aran.

Dinastia edomită

43 Regii care au domnit în Edom, înainte ca vreun rege să domnească peste Israel[q], au fost:

Bela, fiul lui Beor; numele cetăţii sale era Dinhaba.

44 Când Bela a murit, Iobab, fiul lui Zerah, din Boţra, a domnit în locul

lui.

45 Când Iobab a murit, Huşam, din ţara temaniţilor, a domnit în locul lui.

46 Când Huşam a murit, Hadad, fiul lui Bedad, cel care i-a învins pe

midianiţi la Moab, a domnit în locul lui; numele cetăţii sale era Avit.

47 Când Hadad a murit, Samla, din Masreka, a domnit în locul lui.

48 Când Samla a murit, Saul din Rehobotul de lângă râu[r] a domnit în locul lui.

49 Când Saul a murit, Baal-Hanan, fiul lui Acbor, a domnit în locul lui.

50 Când Baal-Hanan a murit, Hadad a domnit în locul lui; numele

cetăţii sale era Pau[s]. Numele soţiei sale era Mehetabeel, fiica lui Matred, fiica lui Me-Zahab.

51 Hadad însă a murit şi el.

Căpeteniile Edomului au fost:

căpetenia Timna, căpetenia Alva, căpetenia Ietet,

52 căpetenia Oholibama, căpetenia Ela, căpetenia Pinon,

53 căpetenia Chenaz, căpetenia Teman, căpetenia Mibţar,

54 căpetenia Magdiel şi căpetenia Iram. Acestea au fost căpeteniile Edomului.

Notas al pie

 1. 1 Cronici 1:4 TM; LXX adaugă: Fii lui Noe:
 2. 1 Cronici 1:5 Termenul fiii poate însemna şi urmaşii; şi în vs. 6-10, 17, 20
 3. 1 Cronici 1:6 Multe mss TM, LXX, VUL (vezi şi Gen. 10:3); cele mai multe mss TM: Difat
 4. 1 Cronici 1:8 Egipt; şi în v. 11
 5. 1 Cronici 1:17 Un mss TM, câteva mss LXX (vezi şi Gen. 10:23); cele mai multe mss TM nu conţin urmaşii lui Aram
 6. 1 Cronici 1:19 Peleg înseamnă împărţire
 7. 1 Cronici 1:22 Cele mai multe mss TM; câteva mss TM, Siriacă (vezi şi Gen. 10:28): Obal
 8. 1 Cronici 1:24 TM; câteva mss LXX: Arpahşad, Cainan, Şelah (vezi notele de la Gen. 10:24; 11:12-13)
 9. 1 Cronici 1:27 Vezi Gen. 17:4-6
 10. 1 Cronici 1:36 Multe mss TM, câteva mss LXX (vezi şi Gen. 36:11); cele mai multe mss TM: Ţefi
 11. 1 Cronici 1:36 Câteva mss LXX (vezi şi Gen. 36:12); TM: Gatam, Chenaz, Timna şi Amalek
 12. 1 Cronici 1:39 TM; Gen. 36:22 conţine Hemam
 13. 1 Cronici 1:40 Multe mss TM, câteva mss LXX (vezi şi Gen. 36:23), cele mai multe mss TM: Alian
 14. 1 Cronici 1:41 Multe mss LXX, câteva mss LXX (vezi şi Gen. 36:26); cele mai multe mss TM: Hamran
 15. 1 Cronici 1:42 Cele mai multe mss TM; multe mss ale TM şi ale LXX (vezi şi Gen. 36:27): Akan
 16. 1 Cronici 1:42 TM: Dişon, o variantă a lui Dişan
 17. 1 Cronici 1:43 Sau: înainte ca vreun rege israelit să domnească peste ei
 18. 1 Cronici 1:48 Probabil fluviul Eufrat
 19. 1 Cronici 1:50 Unele mss TM; unele mss LXX, Siriacă, VUL (vezi şi Gen. 36:39); cele mai multe mss TM: Pai