New International Reader's Version

1 Chronicles 1

A List of Names From Adam to Abraham

A List of Names From Adam to the Sons of Noah

1Adam, Seth, Enosh,

Kenan, Mahalalel, Jared,

Enoch, Methuselah, Lamech,

Noah.

The sons of Noah were Shem, Ham and Japheth.

The Sons of Japheth

The sons of Japheth were

Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshek and Tiras.

The sons of Gomer were

Ashkenaz, Riphath and Togarmah.

The sons of Javan were

Elishah, Tarshish, the Kittites and the Rodanites.

The Sons of Ham

The sons of Ham were

Cush, Egypt, Put and Canaan.

The sons of Cush were

Seba, Havilah, Sabta, Raamah and Sabteka.

The sons of Raamah were

Sheba and Dedan.

10 Cush was the father of

Nimrod. Nimrod became a mighty hero on the earth.

11 Egypt was the father of

the Ludites, Anamites, Lehabites and Naphtuhites. 12 He was also the father of the Pathrusites, Kasluhites and Caphtorites. The Philistines came from the family line of the Kasluhites.

13 Canaan was the father of Sidon. Sidon was his oldest son.

Canaan was also the father of the Hittites, 14 Jebusites, Amorites and Girgashites. 15 And he was the father of the Hivites, Arkites, Sinites, 16 Arvadites, Zemarites and Hamathites.

The Sons of Shem

17 The sons of Shem were

Elam, Ashur, Arphaxad, Lud and Aram.

The sons of Aram were

Uz, Hul, Gether and Meshek.

18 Arphaxad was the father of Shelah.

Shelah was the father of Eber.

19 Eber was the father of two sons.

One was named Peleg. That’s because the earth was divided up in his time. His brother was named Joktan.

20 Joktan was the father of

Almodad, Sheleph, Hazarmaveth and Jerah. 21 He was also the father of Hadoram, Uzal, Diklah, 22 Obal, Abimael, Sheba, 23 Ophir, Havilah and Jobab. All of them were sons of Joktan.

24 Shem, Arphaxad, Shelah,

25 Eber, Peleg, Reu,

26 Serug, Nahor, Terah,

27 Abram. Abram was also called Abraham.

The Family of Abraham

28 The sons of Abraham were Isaac and Ishmael.

The Family Line of Hagar

29 Here are the members of the family line of Hagar.

Nebaioth was Ishmael’s oldest son. Then came Kedar, Adbeel, Mibsam, 30 Mishma, Dumah, Massa, Hadad, Tema, 31 Jetur, Naphish and Kedemah.

All of them were Ishmael’s sons.

The Family Line of Keturah

32 Here are the sons born to Abraham’s concubine Keturah.

They were Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak and Shuah.

The sons of Jokshan were

Sheba and Dedan.

33 The sons of Midian were

Ephah, Epher, Hanok, Abida and Eldaah.

All of them were from the family line of Keturah.

The Family Line of Sarah

34 Abraham was the father of Isaac.

The sons of Isaac were

Esau and Israel.

The Sons of Esau

35 The sons of Esau were

Eliphaz, Reuel, Jeush, Jalam and Korah.

36 The sons of Eliphaz were

Teman, Omar, Zepho, Gatam and Kenaz.

Timna had Amalek by Eliphaz.

37 The sons of Reuel were

Nahath, Zerah, Shammah and Mizzah.

The People of Seir in Edom

38 The sons of Seir were

Lotan, Shobal, Zibeon, Anah, Dishon, Ezer and Dishan.

39 The sons of Lotan were

Hori and Homam. Timna was Lotan’s sister.

40 The sons of Shobal were

Alvan, Manahath, Ebal, Shepho and Onam.

The sons of Zibeon were

Aiah and Anah.

41 The son of Anah was

Dishon.

The sons of Dishon were

Hemdan, Eshban, Ithran and Keran.

42 The sons of Ezer were

Bilhan, Zaavan and Akan.

The sons of Dishan were

Uz and Aran.

The Rulers of Edom

43 Before Israel had a king, there were kings who ruled in Edom.

Bela was the son of Beor. Bela’s city was called Dinhabah.

44 When Bela died, Jobab became the next king. Jobab was the son of Zerah from Bozrah.

45 When Jobab died, Husham became the next king. Husham was from the land of the people of Teman.

46 When Husham died, Hadad became the next king. Hadad was the son of Bedad. Hadad had won the battle over Midian in the country of Moab. Hadad’s city was called Avith.

47 When Hadad died, Samlah became the next king. Samlah was from Masrekah.

48 When Samlah died, Shaul became the next king. Shaul was from the town of Rehoboth. It was by a river.

49 When Shaul died, Baal-Hanan became the next king. Baal-Hanan was the son of Akbor.

50 When Baal-Hanan died, Hadad became the next king. Hadad’s city was called Pau. His wife’s name was Mehetabel. She was the daughter of Matred. Matred was the daughter of Me-Zahab. 51 Hadad also died.

The chiefs of Edom were

Timna, Alvah, Jetheth, 52 Oholibamah, Elah, Pinon, 53 Kenaz, Teman, Mibzar, 54 Magdiel and Iram.

They were the chiefs of Edom.

Het Boek

1 Kronieken 1

Historisch overzicht

1Dit zijn de vroegste generaties van de mensheid: Adam, Seth, Enos, Kenan, Mahalaleël, Jered, Henoch, Metuselach, Lamech, Noach, Sem, Cham en Jafet. De zonen van Jafet waren Gomer, Magog, Madai, Jawan, Tubal, Mesech en Tiras. De zonen van Gomer waren Askenaz, Difath en Togarma. De zonen van Jawan waren Elisa, Tarsisa, de Kittieten en de Rodanieten. De zonen van Cham waren Kus, Misraïm, Put en Kanaän. De zonen van Kus waren Seba, Chawila, Sabta, Rama en Sabtecha. De zonen van Rama waren Seba en Dedan. 10 Nimrod, die later een beroemde held werd, was ook een zoon van Kus. 11 De families die naar de zonen van Misraïm werden genoemd, waren de Ludieten, de Anamieten, de Lehabieten, 12 de Naftuhieten, de Pathrusieten, de Kashluhieten, de voorvaders van de Filistijnen, en de Kaftorieten. 13 Onder Kanaäns zonen bevonden zich ook zijn oudste zoon Sidon 14 en Heth. Kanaän was tevens de voorvader van de Jebusieten, de Amorieten, de Girgasieten, 15 de Chiwwieten, de Arkieten, 16 de Sinieten, de Arwadieten, de Semarieten en de Hamatieten. 17 De zonen van Sem waren Elam, Assur, Arfachsad, Lud, Aram, Uz, Hul, Gether en Mesech. 18 Arfachsads zoon was Selach en Selachs zoon was Eber. 19 Eber had twee zonen: Peleg, die zo heette omdat tijdens zijn leven de aarde werd verdeeld, en zijn broer Joktan. 20 De zonen van Joktan waren Almodad, 21 Selef, Chasarmawet, Jerah, Hadoram, 22 Uzal, Dikla, Ebal, Abimaël, 23 Seba, Ofir, Chawila en Jobab. 24 De zoon van Sem was Arfachsad, de zoon van Arfachsad was Selach, 25 de zoon van Selach was Eber, 26 de zoon van Eber was Peleg, de zoon van Peleg was Reü, de zoon van Reü was Serug, de zoon van Serug was Nachor, 27 de zoon van Nachor was Terach, de zoon van Terach was Abram, die later Abraham werd genoemd.

28 Abrahams zonen waren Isaak en Ismael. 29 De zonen van Ismaël waren Nebajot, de oudste, Kedar, 30 Adbeël, Mibsam, Misma, Duma, Massa, Hadad, Tema, 31 Jetur, Nafis en Kedema. 32 Abraham kreeg ook zonen van zijn bijvrouw Ketura. Dat waren achtereenvolgens Zimran, Joksan, Medan, Midjan, Jisbak en Suach. Joksans zonen waren Seba en Dedan. 33 De zonen van Midjan waren Efa, Efer, Henoch, Abida en Eldaä. Dit waren de nakomelingen die Abrahams bijvrouw Ketura hem gaf.

34 Abrahams zoon Isaak had twee zonen: Esau en Israël. 35 De zonen van Esau waren Elifaz, Reüel, Jeüs, Jalam en Korach. 36 De zonen van Elifaz waren Teman, Omar, Zefi, Gaëtam, Kenaz, Timna en Amalek. 37 De zonen van Reüel waren Nahat, Zerach, Samma en Mizza. 38 Tot de zonen van Esau behoorden tevens Lotan, Sobal, Sibon, Ana, Dison, Ezer en Disan. Lotans zonen waren: Chori en Homam. 39 Lotan had ook nog een zuster, die Timna heette. 40 De zonen van Sobal waren Aljan, Manahath, Ebal, Sefi en Onam. Sibons zonen waren Ajja en Ana. 41 De zoon van Ana was Dison en deze Dison had de volgende zonen: Hamran, Esban, Jitran en Keran. 42 De zonen van Ezer waren Bilhan, Zaäwan en Jaäkan. Disan had twee zonen: Uz en Aran.

43 Hier volgen de namen van de koningen van Edom, die regeerden voordat een koning over Israël regeerde: Bela, de zoon van Beor, die in de stad Dinhaba woonde. 44 Na de dood van Bela werd Jobab, de zoon van Zerach uit Bosra, de nieuwe koning. 45 Toen Jobab stierf, volgde Husam uit de streek van de Temanieten, hem op. 46 Na diens dood werd Hadad, de zoon van Bedad, koning. Hij regeerde vanuit de stad Awit. Hij was het die het leger van Midjan in de velden van Moab versloeg. 47 Na de dood van Hadad, besteeg Samla uit Masreka de troon. 48 Na Samlaʼs overlijden kwam Saul uit de aan de rivier gelegen stad Rechobot aan de macht. 49 Toen Saul stierf, stond Baäl-Hanan, de zoon van Achbor, klaar om hem op te volgen. 50 Na de dood van Baäl-Hanan werd Hadad koning en regeerde vanuit de stad Pahi. Zijn vrouw heette Mehetabel, zij was een dochter van Matred en een kleindochter van Me-Zahab. 51-54 Na Hadads dood waren de volgende mannen de stamhoofden van Edom: Timna, Alja, Jetet, Oholibama, Ela, Pinon, Kenaz, Teman, Mibzar, Magdiël en Iram.