Kiswahili Contemporary Version (Neno: Bibilia Takatifu)

Kutoka 30:1-38

Madhabahu Ya Kufukizia Uvumba

(Kutoka 37:25-28)

130:1 Kut 40:5, 26; Hes 4:11; 1Fal 6:20; Eze 41:22; Kut 25:6; 37:29; Lk 1:11; Ebr 9:4; Ufu 8:3“Tengeneza madhabahu kwa mbao za mshita kwa ajili ya kufukizia uvumba. 230:2 Kut 27:2; Ufu 9:13Madhabahu hayo yawe mraba, urefu na upana wake dhiraa moja,30:2 Dhiraa moja ni sawa na sentimita 45. na kimo cha dhiraa mbili,30:2 Dhiraa mbili ni sawa na sentimita 90. nazo pembe zake zitakuwa kitu kimoja nayo. 330:3 Kut 25:11Funika hayo madhabahu juu na pande zote na pia pembe zake kwa dhahabu safi, na uifanyizie ukingo wa dhahabu kuizunguka. 430:4 Kut 25:12Tengeneza pete mbili za dhahabu kwa ajili ya madhabahu chini ya huo ukingo, ziwe mbili kila upande, za kushikilia hiyo mipiko itumikayo kuibebea madhabahu. 530:5 Kut 25:13Tengeneza mipiko kwa miti ya mshita na uifunike kwa dhahabu. 630:6 Kut 25:22; 26:34Weka hayo madhabahu mbele ya lile pazia lililo mbele ya Sanduku la Ushuhuda, lililo mbele ya kiti cha rehema kilicho juu ya Sanduku la Ushuhuda, mahali ambapo nitakutana nawe.

730:7 Kut 26:6; 40:27; Hes 3:10; Kum 33:10; 1Sam 2:28; 1Nya 6:49; 2Nya 2:4; 26:18“Itampasa Aroni kufukiza uvumba wenye harufu nzuri juu ya madhabahu kila siku asubuhi wakati anapowasha zile taa. 830:8 Kut 25:37; 29:42Itampasa afukize uvumba tena wakati anapowasha taa wakati wa machweo ili uvumba ufukizwe daima mbele za Bwana kwa vizazi vijavyo. 930:9 Law 10:1; Hes 16:7, 40Usifukize uvumba mwingine wowote juu ya madhabahu haya au sadaka nyingine yoyote ya kuteketezwa wala sadaka ya nafaka, wala usimimine sadaka ya kinywaji juu yake. 1030:10 Law 16:2; 9:7; 16:18-19; 23:27-28; 25:9; Kut 29:14; Law 4:3; 6:25; 7:7; 8:2; 14; Hes 6:11; Kut 29:42Mara moja kwa mwaka Aroni atafanya upatanisho juu ya pembe za hayo madhabahu. Upatanisho huu wa mwaka lazima ufanywe kwa damu ya sadaka ya upatanisho kwa ajili ya dhambi kwa vizazi vijavyo. Ni takatifu sana kwa Bwana.”

Fedha Ya Upatanisho

11Naye Bwana akamwambia Mose, 1230:12 Kut 38:25; Hes 1:2, 49; 4:2, 29; 14:29; 14:29; 26:2; 31:26; 2Sam 24:1; 2Fal 12:4; Kut 38:26; Hes 31:50; Mt 20:28; Hes 14:12; Kum 28:58-61; 2Sam 24:13; 1Fal 8:37“Utakapowahesabu Waisraeli, kila mmoja lazima alipe kwa Bwana fidia kwa ajili ya nafsi yake wakati wa kuhesabiwa kwake. Ndipo hakutakuwa na pigo juu yao unapowahesabu. 1330:13 Kut 38:24-26; Law 15:15; 27:3; Hes 3:47; 7:13; 18:16; Eze 4:10; 45:12; Mt 17:24Kila mmoja anayekwenda upande wa wale waliokwisha hesabiwa atatoa nusu shekeli,30:13 Nusu shekeli ni sawa na gramu 6. kulingana na shekeli ya mahali patakatifu, ambayo ina uzito wa gera ishirini.30:13 Gera 20 ni sawa na shekeli moja au gramu 12. Hii nusu shekeli ni sadaka kwa Bwana. 1430:14 Kut 38:26; Hes 14:29; 26:2; 32:11; 2Nya 25:5Wote wale wanaovuka, wenye umri wa miaka ishirini au zaidi, watatoa sadaka kwa Bwana. 1530:15 Mit 22:2; Efe 6:9Matajiri hawatalipa zaidi ya nusu shekeli, nao maskini hawatatoa pungufu wakati mnatoa sadaka kwa Bwana kwa kufanya upatanisho wa nafsi zenu. 1630:16 Kut 38:25-28; 2Nya 24:5; Hes 31:54Utapokea fedha ya upatanisho kutoka kwa Waisraeli na uzitumie kwa ajili ya huduma ya Hema la Kukutania. Itakuwa ni ukumbusho kwa Waisraeli mbele za Bwana kufanya upatanisho kwa ajili ya nafsi zenu.”

Sinia La Kunawia

17Kisha Bwana akamwambia Mose, 1830:18 Kut 31:9; 35:16; 38:8; 39:39; 40:7, 30; 1Fal 7:38; 2Nya 4:6“Tengeneza sinia la shaba lenye kitako cha shaba kwa ajili ya kunawia. Liweke kati ya Hema la Kukutania na madhabahu, kisha uweke maji ndani yake. 1930:19 Kut 40:31-32; Yn 13:10; Kut 29:4; 40:12; Law 8:6; Za 26:6; Ebr 10:22Aroni na wanawe watanawa mikono na miguu yao kwa maji yatokayo katika hilo sinia. 2030:20 Kut 28:43Wakati wowote wanapoingia katika Hema la Kukutania, watanawa kwa maji ili kwamba wasije wakafa. Pia, wanapokaribia madhabahu ili kuhudumu kwa kuleta sadaka zilizotolewa kwa Bwana kwa moto, 2130:21 Kut 27:21; 28:43; 29:42watanawa mikono na miguu yao ili kwamba wasije wakafa. Hii itakuwa ni amri ya kudumu kwa ajili ya Aroni na wazao wake kwa vizazi vijavyo.”

Mafuta Ya Upako

2230:22 Mwa 43:11; 37:25; Mit 7:17; Wim 4:14; Isa 43:24; Yer 6:20Kisha Bwana akamwambia Mose, 2330:23 Wim 4:14; Eze 27:22; Za 45:8; Yer 6:20“Chukua vikolezi bora vifuatavyo: shekeli 50030:23 Shekeli 500 ni sawa na kilo 6. za manemane ya maji, shekeli 25030:23 Shekeli 250 ni sawa na kilo 3. za mdalasini wenye harufu nzuri, shekeli 250 za miwa yenye harufu nzuri, 2430:24 Za 45:8; Eze 27:19; Kut 29:40shekeli 500 za aina nyingine ya mdalasini, vyote kulingana na shekeli ya mahali patakatifu, pia hini30:24 Hini moja ni sawa na lita 4. ya mafuta ya zeituni. 2530:25 1Nya 9:30; Kut 37:29; 29:7; 1Sam 9:16; Hes 35:25; Za 133:2Vitengeneze vikolezi hivi kuwa mafuta matakatifu ya upako yenye harufu nzuri, kazi ya mtengeneza manukato. Yatakuwa mafuta matakatifu ya upako. 2630:26 Kut 40:9; Law 8:10; Hes 7:1Kisha yatumie kupaka hilo Hema la Kukutania, Sanduku la Ushuhuda, 27meza na vifaa vyake vyote, kinara cha taa na vifaa vyake vyote, madhabahu ya kufukizia uvumba, 28madhabahu ya sadaka ya kuteketezwa na vyombo vyake vyote na sinia pamoja na kitako chake. 2930:29 Law 8:10-11; 6:18, 27; Kut 29:37; Mt 23:17Utaviweka wakfu ili viwe vitakatifu sana na kila kitakachoigusa kitakuwa kitakatifu.

3030:30 Kut 29:7; Law 8:2, 12, 30; 10:7; 16:32; 21:10-12; 1Nya 15:12; Za 133:2; Kut 28:41“Mtie Aroni na wanawe mafuta na uwaweke wakfu ili waweze kunitumikia katika kazi ya ukuhani. 3130:31 Kut 29:7, 42Waambie Waisraeli, ‘Haya yatakuwa mafuta matakatifu yangu ya upako kwa vizazi vijavyo. 32Usiyamimine juu ya miili ya wanadamu wala usitengeneze mafuta ya aina nyingine kwa utaratibu huu. Ni mafuta matakatifu na ni lazima myaone kuwa ni matakatifu. 3330:33 Mwa 17:14; Law 7:20, 21Mtu yeyote atakayetengeneza manukato kama hayo na yeyote atakayeyamimina juu ya mtu yeyote ambaye si kuhani atakatiliwa mbali na watu wake.’ ”

Uvumba

3430:34 Wim 3:6; Kut 25:6; 37:29Kisha Bwana akamwambia Mose, “Chukua vikolezi vyenye harufu nzuri vifuatavyo: natafi, shekelethi, kelbena na uvumba safi vyote vikiwa na vipimo sawa, 3530:35 Kut 25:6pia tengeneza mchanganyiko wa uvumba wenye harufu nzuri, kazi ya mtengeneza manukato. Utiwe chumvi ili upate kuwa safi na mtakatifu. 3630:36 Kut 29:37; Law 2:3Saga baadhi yake kuwa unga na uweke mbele ya Sanduku la Ushuhuda ndani ya Hema la Kukutania, mahali ambapo nitakutana nawe. Itakuwa takatifu sana kwenu. 37Msitengeneze uvumba mwingine wowote wa namna hii kwa ajili yenu wenyewe; uoneni kuwa ni mtakatifu kwa Bwana. 38Yeyote atakayetengeneza uvumba kama huu ili kufurahia harufu yake nzuri lazima akatiliwe mbali na watu wake.”

Nueva Versión Internacional

Éxodo 30:1-38

El altar del incienso

30:1-5Éx 37:25-28

1»Haz un altar de madera de acacia para quemar incienso. 2Hazlo cuadrado, de cuarenta y cinco centímetros de largo por cuarenta y cinco centímetros de ancho y noventa centímetros de alto.30:2 cuarenta y cinco … de alto. Lit. un codo de largo por un codo de ancho y dos codos de alto. Sus cuernos deben formar una pieza con el altar. 3Recubre de oro puro su parte superior, sus cuatro costados y los cuernos, y ponle una moldura de oro alrededor. 4Ponle también dos anillos de oro en cada uno de sus costados, debajo de la moldura, para que pasen por ellos las varas para transportarlo. 5Prepara las varas de madera de acacia, y recúbrelas de oro. 6Pon el altar frente a la cortina que está ante el arca del pacto, es decir, ante el propiciatorio que está sobre el arca, que es donde me reuniré contigo.

7»Cada mañana, cuando Aarón prepare las lámparas, quemará incienso aromático sobre el altar, 8y también al caer la tarde, cuando las encienda. Las generaciones futuras deberán quemar siempre incienso ante el Señor. 9No ofrezcas sobre ese altar ningún otro incienso, ni holocausto ni ofrenda de grano, ni derrames sobre él libación alguna. 10Cada año Aarón hará expiación por el pecado a lo largo de todas las generaciones. Lo hará poniendo la sangre de la ofrenda de expiación sobre los cuernos del altar. Este altar estará completamente consagrado al Señor».

Dinero para la expiación

11El Señor habló con Moisés y le dijo: 12«Cuando hagas el censo y cuentes a los israelitas, cada uno deberá pagar al Señor rescate por su vida, para que no le sobrevenga ninguna plaga durante el censo. 13Cada uno de los censados deberá pagar como ofrenda al Señor seis gramos30:13 seis gramos. Lit. medio siclo; también en v. 15. de plata, que es la mitad de la tasación oficial del santuario.30:13 que es la mitad de la tasación oficial del santuario. Lit. según el siclo del santuario, que es de veinte guerás. 14Todos los censados mayores de veinte años deberán entregar esta ofrenda al Señor. 15Al entregar la ofrenda alzada para el Señor, ni el rico dará más de seis gramos, ni el pobre dará menos. 16Tú mismo recibirás esta plata de manos de los israelitas, y la entregarás para el servicio de la Tienda de reunión. De esta manera el Señor tendrá presente que los israelitas pagaron su rescate».

El lavamanos

17El Señor habló con Moisés y le dijo: 18«Haz un lavamanos de bronce, con un pedestal también de bronce, y colócalo entre la Tienda de reunión y el altar. Échale agua, 19pues con ella deben lavarse Aarón y sus hijos las manos y los pies. 20Siempre que entren en la Tienda de reunión, o cuando se acerquen al altar y presenten al Señor alguna ofrenda por fuego, deberán lavarse con agua 21las manos y los pies para que no mueran. Esta será una ley perpetua para Aarón y sus descendientes por todas las generaciones».

El aceite de la unción

22El Señor habló con Moisés y le dijo: 23«Toma las siguientes especias finas: seis kilos de mirra líquida, tres kilos de canela aromática, tres kilos de caña aromática, 24seis kilos30:23-24 seis kilos … tres kilos … tres kilos … seis kilos. Lit. quinientos siclos … doscientos cincuenta siclos … doscientos cincuenta siclos … quinientos siclos. de casia, y cuatro litros30:24 cuatro litros. Lit. un hin. de aceite de oliva, según la tasación oficial30:24 la tasación oficial. Lit. el siclo. del santuario. 25Con estos ingredientes harás un aceite, es decir, una mezcla aromática como las de los fabricantes de perfumes. Este será el aceite de la unción sagrada. 26Con él deberás ungir la Tienda de reunión, el arca del pacto, 27la mesa y todos sus utensilios, el candelabro y sus accesorios, el altar del incienso, 28el altar de los holocaustos y todos sus utensilios, y el lavamanos con su pedestal. 29De este modo los consagrarás, y serán objetos santísimos; cualquier cosa que toque esos objetos quedará también consagrada.

30»Unge a Aarón y a sus hijos, y conságralos para que me sirvan como sacerdotes. 31A los israelitas les darás las siguientes instrucciones: “De aquí en adelante, este será mi aceite de la unción sagrada. 32No lo derramen sobre el cuerpo de cualquier hombre, ni preparen otro aceite con la misma fórmula. Es un aceite sagrado, y así deberán considerarlo. 33Cualquiera que haga un perfume como este, y cualquiera que unja con él a alguien que no sea sacerdote, será eliminado de su pueblo”».

El incienso

34El Señor le dijo a Moisés: «Toma una misma cantidad de resina, ámbar, gálbano e incienso puro, 35y mezcla todo esto para hacer un incienso aromático, como lo hacen los fabricantes de perfumes. Agrégale sal a la mezcla, para que sea un incienso puro y sagrado. 36Muele parte de la mezcla hasta hacerla polvo, y colócala en la Tienda de reunión, frente al arca del pacto, donde yo me reuniré contigo. Este incienso será para ustedes algo muy sagrado, 37y no deberá hacerse ningún otro incienso con la misma fórmula, pues le pertenece al Señor. Ustedes deberán considerarlo como algo sagrado. 38Quien haga otro incienso parecido para disfrutar de su fragancia será eliminado de su pueblo».