Kiswahili Contemporary Version (Neno: Bibilia Takatifu)

Kutoka 15:1-27

Wimbo Wa Mose Na Miriamu

115:1 Hes 21:17; Amu 5:3; 2Sam 22:1; 1Nya 16:9; Ay 36:24; Za 59:16; 105:2; Ufu 15:3; Za 13:6; 21:13; 27:6; 61:8; 104:33; 106:12; Isa 12:5-6; 42:10; 44:23; Kum 11:4; Za 76:6; Yer 51:21; Kut 14:27; Yn 2:11Ndipo Mose na Waisraeli wakamwimbia Bwana wimbo huu:

“Nitamwimbia Bwana,

kwa kuwa ametukuzwa sana.

Farasi na mpanda farasi

amewatosa baharini.

215:2 Za 18:1; 59:17; Mwa 45:7; Kut 14:13; Za 18:2, 46; 25:5; 62:2; 118:14; Isa 12:2; 33:2; Yn 2:9; Hab 3:18; Mwa 28:21; Kum 10:21; 2Sam 22:47; Za 22:3; 34:3; 35:27; 99:5; 103:19; 107:32; 108:5; 118:28; 145:11; 148:14; Isa 24:15; Yer 17:14; Dan 4:37Bwana ni nguvu zangu na wimbo wangu;

amekuwa wokovu wangu.

Yeye ni Mungu wangu, nami nitamsifu,

Mungu wa baba yangu, nami nitamtukuza.

315:3 Kut 14:14; 3:15; Ufu 19:11Bwana ni shujaa wa vita;

Bwana ndilo jina lake.

415:4 Kut 14:6-7; Yer 51:21Magari ya vita ya Farao na jeshi lake

amewatosa baharini.

Maafisa wa Farao walio bora sana

wamezamishwa katika Bahari ya Shamu.

515:5 Kut 14:28; Neh 9:11Maji yenye kina yamewafunika,

wamezama mpaka vilindini kama jiwe.

615:6 Za 16:11; 17:7; 21:8; 63:8; 74:11; 77:10; 89:13; 118:15; 138:7; Kut 3:20; Ay 40:14; Hes 24:8; 1Sam 2:10; Za 2:9“Mkono wako wa kuume, Ee Bwana

ulitukuka kwa uweza.

Mkono wako wa kuume, Ee Bwana,

ukamponda adui.

715:7 Kum 33:26; Za 150:2; 2:5; 78:49-50; Yer 12:13; 25:38; Kut 24:17; Kum 4:24; 9:3; Za 18:8; 59:13; Ebr 12:29Katika ukuu wa utukufu wako,

ukawaangusha chini wale waliokupinga.

Uliachia hasira yako kali,

ikawateketeza kama kapi.

815:8 Kut 14:21; Za 18:15; Yos 3:13; Za 78:13; Isa 43:16; Kut 14:22; Za 46:2Kwa pumzi ya pua zako

maji yalijilundika.

Mawimbi ya maji yakasimama imara kama ukuta,

vilindi vikagandamana ndani ya moyo wa bahari.

915:9 Kut 14:5-9; Kum 28:45; Za 7:5; Mao 1:3; Amu 5:30; Isa 9:3; 53:12; Lk 11:22“Adui alijivuna,

‘Nitawafuatia, nitawapata.

Nitagawanya nyara;

nitajishibisha kwa wao.

Nitafuta upanga wangu

na mkono wangu utawaangamiza.’

1015:10 Neh 9:11; Za 32:6; Ay 4:9; 15:30; Isa 11:4; 30:33; 40:7; Za 29:3Lakini ulipuliza kwa pumzi yako,

bahari ikawafunika.

Wakazama kama risasi

kwenye maji makuu.

1115:11 Kut 8:10; Za 77:13; 99:3; 110:3; 4:2; 26:8; Isa 46:5; 35:2; 40:5; Law 19:2; 1Sam 2:2; 1Nya 16:29; Isa 6:3; Ufu 4:8; Kut 3:20“Ni nani miongoni mwa miungu aliye kama wewe, Ee Bwana?

Ni nani kama Wewe:

uliyetukuka katika utakatifu,

utishaye katika utukufu,

ukitenda maajabu?

1215:12 Kut 7:5; Hes 16:32; 26:10; Kum 11:6; Za 106:17Uliunyoosha mkono wako wa kuume

na nchi ikawameza.

1315:13 Neh 9:12; Za 77:20; Kut 6:6; Ay 33:28; Za 71:23; 106:10; Isa 1:27; 41:14; 43:14; 44:22-24; 51:10; 63:9; Tit 2:14; Za 68:16; 76:2; 78:54“Katika upendo wako usiokoma utawaongoza

watu uliowakomboa.

Katika nguvu zako utawaongoza

mpaka makao yako matakatifu.

1415:14 Kut 23:27; Kum 2:25; Yos 2:9; 9:24; 1Sam 4:7; Es 8:17; Za 48:6; 96:9; 99:1; 114:7; Eze 38:20; Isa 13:8; Za 83:7Mataifa watasikia na kutetemeka,

uchungu utawakamata watu wa Ufilisti.

1515:15 Mwa 36:15; Kum 2:4; Hes 22:3; Za 114:7; Yos 2:9, 24Wakuu wa Edomu wataogopa,

viongozi wa Moabu watatetemeka kwa hofu,

watu wa Kanaani watayeyuka,

1615:16 Mwa 35:5; 1Sam 25:37; Za 74:2; 2Pet 2:1-2; Kum 2:4; Yos 2:9vitisho na hofu vitawaangukia.

Kwa nguvu ya mkono wako

watatulia kama jiwe,

mpaka watu wako waishe kupita, Ee Bwana,

mpaka watu uliowanunua wapite.

1715:17 Kut 23:20; 32:34; 33:12; 2Sam 7:10; Za 44:2; 80:8; Isa 5:2; 60:21; Yer 2:21; 11:17; 24:6; Amo 9:15; Kum 33:19; Za 2:6; 3:4; 78:54-68; 133:3; Dan 9:16; Yoe 2:1; Oba 1:16; Sef 3:11; Za 132:13-14; 78:69; 114:2Utawaingiza na kuwapandikiza

juu ya mlima wa urithi wako:

hapo mahali, Ee Bwana, ulipopafanya kuwa makao yako,

mahali patakatifu, Ee Bwana, ulipopajenga kwa mikono yako.

1815:18 Mwa 21:33; Za 9:7; 29:10; 55:19; 66:7; 80:1; 102:12; 145:13; Mao 5:19Bwana atatawala

milele na milele.”

1915:19 Kut 14:28; 14:22Farasi wa Farao, magari yake ya vita na wapanda farasi wake walipoingia baharini, Bwana aliyarudisha maji ya bahari yakawafunika, lakini wana wa Israeli walipita baharini mahali pakavu. 2015:20 Kut 2:4; Hes 12:1; 20:1; 26:59; 1Nya 4:17; 6:3; Amu 4:4; 2Fal 22:14; 2Nya 34:22; Neh 6:14; Isa 8:3; Eze 13:17; Mwa 31:27; 1Sam 18:6; Za 81:2; Isa 30:32; Mwa 4:21; Amu 11:34; 21:21; 2Sam 6:8-16; Za 30:11; 149:3; Wim 6:13; Yer 31:4, 13Kisha Miriamu yule nabii mke, ndugu yake Aroni, akachukua matari mkononi mwake na wanawake wote wakamfuata na matari yao wakicheza. 2115:21 1Sam 18:17; Amo 2:15; Hag 2:22; Kut 14:27; 15:1Miriamu akawaimbia:

“Mwimbieni Bwana,

kwa maana ametukuka sana.

Farasi na mpanda farasi

amewatosa baharini.”

Maji Ya Mara Na Elimu

2215:22 Za 78:52; Mwa 16:7; Kut 17:1-3; Hes 20:2-5; 33:14; Za 107:5Kisha Mose akawaongoza Israeli kutoka Bahari ya Shamu na kuingia katika Jangwa la Shuri. Kwa siku tatu walisafiri jangwani bila kupata maji. 2315:23 Hes 33:8; Rut 1:20Walipofika Mara, hawakuweza kunywa maji yake kwa sababu yalikuwa machungu. (Ndiyo sababu mahali hapo panaitwa Mara15:23 Mara maana yake ni Chungu.) 2415:24 Kut 14:12; 16:2; Hes 14:2; Yos 9:18; Za 78:18, 42; 106:13, 25; Eze 16:43; Mt 6:31Kwa hiyo watu wakamnungʼunikia Mose, wakisema, “Tunywe nini?”

2515:25 Kut 14:10; 2Fal 2:21; 4:41; Amu 3:4; Ay 23:10; Za 81:7; Isa 48:10Ndipo Mose akamlilia Bwana, naye Bwana akamwonyesha kipande cha mti. Akakitupa ndani ya maji, nayo maji yakawa matamu.

Huko Bwana akawapa amri na sheria na huko akawajaribu. 2615:26 Kut 32:22; Kum 11:13; 15:5; Yer 11:6; Kut 19:5-6; 20:2-7; Kum 7:12, 15; 28:27, 58; 32:39; 1Sam 5:6; Za 30:2; 41:3-4; 103:3; Kut 23:25-26; 2Fal 20:5; Za 25:11; 107:20; Yer 30:17; Hos 11:3Mungu akasema, “Kama mkisikiliza kwa bidii sauti ya Bwana Mungu wenu na kuyafanya yaliyo sawa machoni pake, kama mkiyatii maagizo yake na kuzishika amri zake zote, sitaleta juu yenu ugonjwa wowote niliowaletea Wamisri, kwa kuwa Mimi ndimi Bwana, niwaponyaye.”

2715:27 Hes 33:9Kisha wakafika Elimu, mahali palipokuwa na chemchemi kumi na mbili, na miti sabini ya mitende, wakapiga kambi huko karibu na maji.

Tagalog Contemporary Bible

Exodus 15:1-27

Ang Awit ni Moises

1Umawit si Moises at ang mga Israelita ng awit sa Panginoon:

“Aawitan ko ang Panginoon dahil lubos siyang nagtagumpay.

Itinapon niya sa dagat ang mga kabayo at ang mga sakay nito.

2Ang Panginoon ang nagbibigay sa akin ng lakas,

at siya ang aking awit.

Siya ang nagligtas sa akin.

Siya ang aking Dios, at pupurihin ko siya.

Siya ang Dios ng aking ama,15:2 ama: o, ninuno. at itataas ko siya.

3Panginoon ang kanyang pangalan, isa siyang mandirigma.

4Itinapon niya sa dagat ang mga karwahe at mga sundalo ng Faraon.

Nalunod ang pinakamagagaling na opisyal ng Faraon sa Dagat na Pula.

5Nalunod sila sa malalim na tubig;

lumubog sila sa kailaliman katulad ng isang bato.

6“Dakila ang kapangyarihan nʼyo, O Panginoon;

sa pamamagitan nito, dinurog nʼyo ang inyong mga kaaway.

7Sa inyong kapangyarihan, ibinagsak nʼyo ang mga kumakalaban sa inyo.

Ipinadama nʼyo sa kanila ang inyong galit na siyang tumupok sa kanila na parang dayami.

8Sa isang ihip nʼyo lang, nahati ang tubig.

Ang dumadaluyong na tubig ay nahati at tumayo na parang pader;

natuyo ang malalim na dagat.

9Sinabi ng nagyayabang na kaaway,

‘Hahabulin ko sila at huhulihin;

paghahati-hatiin ko ang kanilang mga kayamanan at bubusugin ko nito ang aking sarili.

Bubunutin ko ang aking espada at lilipulin sila.’

10Pero sa isang ihip nʼyo lang, nalunod sila sa dagat.

Lumubog sila sa kailaliman kagaya ng tingga.

11O Panginoon, sino po ba ang dios na katulad nʼyo?

Wala kayong katulad sa kabanalan at kapangyarihan.

Kayo lang po ang Dios na gumagawa ng mga kamangha-manghang bagay!

12Sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan,15:12 Sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan: sa literal, Inunat nʼyo ang inyong kanang kamay. nilamon ng lupa ang aming mga kaaway.

13“Sa pamamagitan ng walang tigil nʼyong pagmamahal, gagabayan nʼyo ang inyong mga iniligtas.

Sa pamamagitan ng inyong lakas, gagabayan nʼyo sila sa banal nʼyong tahanan.

14Maririnig ito ng mga bansa at manginginig sila sa takot.

Lubhang matatakot ang mga Filisteo.

15Ang mga pinuno ng Edom at Moab ay manginginig sa takot,

at ang mga pinuno15:15 pinuno: o, mamamayan. ng Canaan ay hihimatayin sa takot.

16Tunay na matatakot sila.

Sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan, silaʼy magiging parang bato na hindi nakakakilos,

hanggang sa makadaan ang inyong mga mamamayan na inyong iniligtas, O Panginoon.

17Dadalhin nʼyo ang mga mamamayan ninyo sa inyong lupain,

at ilalagay nʼyo sila sa bundok na pagmamay-ari ninyo –

ang lugar na ginawa nʼyong tahanan, O Panginoon,

ang templong kayo mismo ang gumawa.

18Maghahari kayo, O Panginoon magpakailanman.”

19Tinabunan ng Panginoon ng tubig ang mga kabayo, mga karwahe at mga mangangabayo ng Faraon matapos na makatawid ang mga Israelita sa tuyong lupa sa gitna ng dagat.

20Kumuha ng tamburin si Miriam na propeta at kapatid ni Aaron, at pinangunahan niya ang mga babae sa pagtugtog ng tamburin at pagsayaw. 21Inawit ni Miriam ang awit na ito sa kanila:

“Umawit kayo sa Panginoon dahil lubos siyang nagtagumpay.

Itinapon niya sa dagat ang mga kabayo at ang mga sakay nito.”

Ang Mapait na Tubig

22At dinala ni Moises ang mga Israelita mula sa Dagat na Pula papunta sa ilang ng Shur. Sa loob ng tatlong araw, naglakbay sila sa ilang at wala silang nakitang tubig. 23Nang makarating sila sa Mara, nakakita sila ng tubig, pero hindi nila ito mainom dahil mapait. (Ito ang dahilan kung bakit Mara ang pangalan ng lugar.)15:23 Mara: Ang ibig sabihin, mapait. 24Dahil dito, nagreklamo ang mga Israelita kay Moises, “Ano ang iinumin natin?”

25Kaya humingi ng tulong si Moises sa Panginoon, at ipinakita ng Panginoon sa kanya ang isang putol ng kahoy. Inihagis ito ni Moises sa tubig at nawala ang pait ng tubig.

Doon ibinigay ng Panginoon ang tuntunin at kautusang ito para subukin ang katapatan nila sa kanya: 26“Kung susundin ninyo ako nang buong puso, ang Panginoon na inyong Dios, at gagawa ng mabuti sa aking paningin, at susundin ang aking mga kautusan at tuntunin, hindi ko kayo padadalhan ng mga karamdaman gaya ng ipinadala ko sa mga Egipcio, dahil ako ang Panginoon, ang nagpapagaling sa inyo.”

27Dumating sila sa Elim, kung saan may 12 bukal at 70 puno ng palma, at nagkampo sila malapit sa tubig.