Kiswahili Contemporary Version (Neno: Bibilia Takatifu)

Kutoka 15:1-27

Wimbo Wa Mose Na Miriamu

115:1 Hes 21:17; Amu 5:3; 2Sam 22:1; 1Nya 16:9; Ay 36:24; Za 59:16; 105:2; Ufu 15:3; Za 13:6; 21:13; 27:6; 61:8; 104:33; 106:12; Isa 12:5-6; 42:10; 44:23; Kum 11:4; Za 76:6; Yer 51:21; Kut 14:27; Yn 2:11Ndipo Mose na Waisraeli wakamwimbia Bwana wimbo huu:

“Nitamwimbia Bwana,

kwa kuwa ametukuzwa sana.

Farasi na mpanda farasi

amewatosa baharini.

215:2 Za 18:1; 59:17; Mwa 45:7; Kut 14:13; Za 18:2, 46; 25:5; 62:2; 118:14; Isa 12:2; 33:2; Yn 2:9; Hab 3:18; Mwa 28:21; Kum 10:21; 2Sam 22:47; Za 22:3; 34:3; 35:27; 99:5; 103:19; 107:32; 108:5; 118:28; 145:11; 148:14; Isa 24:15; Yer 17:14; Dan 4:37Bwana ni nguvu zangu na wimbo wangu;

amekuwa wokovu wangu.

Yeye ni Mungu wangu, nami nitamsifu,

Mungu wa baba yangu, nami nitamtukuza.

315:3 Kut 14:14; 3:15; Ufu 19:11Bwana ni shujaa wa vita;

Bwana ndilo jina lake.

415:4 Kut 14:6-7; Yer 51:21Magari ya vita ya Farao na jeshi lake

amewatosa baharini.

Maafisa wa Farao walio bora sana

wamezamishwa katika Bahari ya Shamu.

515:5 Kut 14:28; Neh 9:11Maji yenye kina yamewafunika,

wamezama mpaka vilindini kama jiwe.

615:6 Za 16:11; 17:7; 21:8; 63:8; 74:11; 77:10; 89:13; 118:15; 138:7; Kut 3:20; Ay 40:14; Hes 24:8; 1Sam 2:10; Za 2:9“Mkono wako wa kuume, Ee Bwana

ulitukuka kwa uweza.

Mkono wako wa kuume, Ee Bwana,

ukamponda adui.

715:7 Kum 33:26; Za 150:2; 2:5; 78:49-50; Yer 12:13; 25:38; Kut 24:17; Kum 4:24; 9:3; Za 18:8; 59:13; Ebr 12:29Katika ukuu wa utukufu wako,

ukawaangusha chini wale waliokupinga.

Uliachia hasira yako kali,

ikawateketeza kama kapi.

815:8 Kut 14:21; Za 18:15; Yos 3:13; Za 78:13; Isa 43:16; Kut 14:22; Za 46:2Kwa pumzi ya pua zako

maji yalijilundika.

Mawimbi ya maji yakasimama imara kama ukuta,

vilindi vikagandamana ndani ya moyo wa bahari.

915:9 Kut 14:5-9; Kum 28:45; Za 7:5; Mao 1:3; Amu 5:30; Isa 9:3; 53:12; Lk 11:22“Adui alijivuna,

‘Nitawafuatia, nitawapata.

Nitagawanya nyara;

nitajishibisha kwa wao.

Nitafuta upanga wangu

na mkono wangu utawaangamiza.’

1015:10 Neh 9:11; Za 32:6; Ay 4:9; 15:30; Isa 11:4; 30:33; 40:7; Za 29:3Lakini ulipuliza kwa pumzi yako,

bahari ikawafunika.

Wakazama kama risasi

kwenye maji makuu.

1115:11 Kut 8:10; Za 77:13; 99:3; 110:3; 4:2; 26:8; Isa 46:5; 35:2; 40:5; Law 19:2; 1Sam 2:2; 1Nya 16:29; Isa 6:3; Ufu 4:8; Kut 3:20“Ni nani miongoni mwa miungu aliye kama wewe, Ee Bwana?

Ni nani kama Wewe:

uliyetukuka katika utakatifu,

utishaye katika utukufu,

ukitenda maajabu?

1215:12 Kut 7:5; Hes 16:32; 26:10; Kum 11:6; Za 106:17Uliunyoosha mkono wako wa kuume

na nchi ikawameza.

1315:13 Neh 9:12; Za 77:20; Kut 6:6; Ay 33:28; Za 71:23; 106:10; Isa 1:27; 41:14; 43:14; 44:22-24; 51:10; 63:9; Tit 2:14; Za 68:16; 76:2; 78:54“Katika upendo wako usiokoma utawaongoza

watu uliowakomboa.

Katika nguvu zako utawaongoza

mpaka makao yako matakatifu.

1415:14 Kut 23:27; Kum 2:25; Yos 2:9; 9:24; 1Sam 4:7; Es 8:17; Za 48:6; 96:9; 99:1; 114:7; Eze 38:20; Isa 13:8; Za 83:7Mataifa watasikia na kutetemeka,

uchungu utawakamata watu wa Ufilisti.

1515:15 Mwa 36:15; Kum 2:4; Hes 22:3; Za 114:7; Yos 2:9, 24Wakuu wa Edomu wataogopa,

viongozi wa Moabu watatetemeka kwa hofu,

watu wa Kanaani watayeyuka,

1615:16 Mwa 35:5; 1Sam 25:37; Za 74:2; 2Pet 2:1-2; Kum 2:4; Yos 2:9vitisho na hofu vitawaangukia.

Kwa nguvu ya mkono wako

watatulia kama jiwe,

mpaka watu wako waishe kupita, Ee Bwana,

mpaka watu uliowanunua wapite.

1715:17 Kut 23:20; 32:34; 33:12; 2Sam 7:10; Za 44:2; 80:8; Isa 5:2; 60:21; Yer 2:21; 11:17; 24:6; Amo 9:15; Kum 33:19; Za 2:6; 3:4; 78:54-68; 133:3; Dan 9:16; Yoe 2:1; Oba 1:16; Sef 3:11; Za 132:13-14; 78:69; 114:2Utawaingiza na kuwapandikiza

juu ya mlima wa urithi wako:

hapo mahali, Ee Bwana, ulipopafanya kuwa makao yako,

mahali patakatifu, Ee Bwana, ulipopajenga kwa mikono yako.

1815:18 Mwa 21:33; Za 9:7; 29:10; 55:19; 66:7; 80:1; 102:12; 145:13; Mao 5:19Bwana atatawala

milele na milele.”

1915:19 Kut 14:28; 14:22Farasi wa Farao, magari yake ya vita na wapanda farasi wake walipoingia baharini, Bwana aliyarudisha maji ya bahari yakawafunika, lakini wana wa Israeli walipita baharini mahali pakavu. 2015:20 Kut 2:4; Hes 12:1; 20:1; 26:59; 1Nya 4:17; 6:3; Amu 4:4; 2Fal 22:14; 2Nya 34:22; Neh 6:14; Isa 8:3; Eze 13:17; Mwa 31:27; 1Sam 18:6; Za 81:2; Isa 30:32; Mwa 4:21; Amu 11:34; 21:21; 2Sam 6:8-16; Za 30:11; 149:3; Wim 6:13; Yer 31:4, 13Kisha Miriamu yule nabii mke, ndugu yake Aroni, akachukua matari mkononi mwake na wanawake wote wakamfuata na matari yao wakicheza. 2115:21 1Sam 18:17; Amo 2:15; Hag 2:22; Kut 14:27; 15:1Miriamu akawaimbia:

“Mwimbieni Bwana,

kwa maana ametukuka sana.

Farasi na mpanda farasi

amewatosa baharini.”

Maji Ya Mara Na Elimu

2215:22 Za 78:52; Mwa 16:7; Kut 17:1-3; Hes 20:2-5; 33:14; Za 107:5Kisha Mose akawaongoza Israeli kutoka Bahari ya Shamu na kuingia katika Jangwa la Shuri. Kwa siku tatu walisafiri jangwani bila kupata maji. 2315:23 Hes 33:8; Rut 1:20Walipofika Mara, hawakuweza kunywa maji yake kwa sababu yalikuwa machungu. (Ndiyo sababu mahali hapo panaitwa Mara15:23 Mara maana yake ni Chungu.) 2415:24 Kut 14:12; 16:2; Hes 14:2; Yos 9:18; Za 78:18, 42; 106:13, 25; Eze 16:43; Mt 6:31Kwa hiyo watu wakamnungʼunikia Mose, wakisema, “Tunywe nini?”

2515:25 Kut 14:10; 2Fal 2:21; 4:41; Amu 3:4; Ay 23:10; Za 81:7; Isa 48:10Ndipo Mose akamlilia Bwana, naye Bwana akamwonyesha kipande cha mti. Akakitupa ndani ya maji, nayo maji yakawa matamu.

Huko Bwana akawapa amri na sheria na huko akawajaribu. 2615:26 Kut 32:22; Kum 11:13; 15:5; Yer 11:6; Kut 19:5-6; 20:2-7; Kum 7:12, 15; 28:27, 58; 32:39; 1Sam 5:6; Za 30:2; 41:3-4; 103:3; Kut 23:25-26; 2Fal 20:5; Za 25:11; 107:20; Yer 30:17; Hos 11:3Mungu akasema, “Kama mkisikiliza kwa bidii sauti ya Bwana Mungu wenu na kuyafanya yaliyo sawa machoni pake, kama mkiyatii maagizo yake na kuzishika amri zake zote, sitaleta juu yenu ugonjwa wowote niliowaletea Wamisri, kwa kuwa Mimi ndimi Bwana, niwaponyaye.”

2715:27 Hes 33:9Kisha wakafika Elimu, mahali palipokuwa na chemchemi kumi na mbili, na miti sabini ya mitende, wakapiga kambi huko karibu na maji.

Hindi Contemporary Version

निर्गमन 15:1-27

मोशेह तथा इस्राएल का विजय गान

1तब मोशेह तथा इस्राएलियों ने याहवेह के लिए गीत गाते हुए:

“मैं याहवेह के लिए गीत गाऊंगा,

क्योंकि वे अति महान परमेश्वर हैं.

घोडों एवं चालकों को

उन्होंने समुद्र में डाल दिया.

2“याहवेह मेरा बल और मेरा गीत हैं,

वही मेरा उद्धार हैं.

यही हैं मेरे परमेश्वर, मैं उनकी स्तुति करूंगा;

मेरे पिता के परमेश्वर, जिसकी मैं प्रशंसा करूंगा,

3याहवेह योद्धा हैं

और उनका नाम याहवेह है.

4याहवेह ने फ़रोह के रथों एवं उसकी सेना को

समुद्र में फेंक दिया;

उसके सभी अधिकारी

लाल सागर में डूब गए,

5वे पत्थर के समान गहराइयों में डूब गये,

और गहरा पानी ने उन्हें ढक दिया.

6हे याहवेह, आपका दायां हाथ

सामर्थ्य से भरा है.

और आपका बायां हाथ

शत्रु को चूर-चूर कर देता है.

7“शत्रुओं को अपने बड़े पराक्रम से,

आप पराजित कर देते हैं,

जो आपके विरुद्ध सिर उठाते हैं; आप उन पर अपना क्रोध प्रकट करते हैं.

और उन्हें भूसे के समान जला देते है.

8आपके नथुनों की सांस से समुद्र का जल इकट्ठा हो गया

और जल का बहाव रुक जाता है.

बढ़ता पानी दीवार की तरह उठ खड़ा हुआ,

समुद्र के हृदय में गहरा जल जमा हो गया!

9शत्रु ने कहा था कि

‘मैं पीछा करूंगा, मैं उन्हें पकड़ लूंगा

और लूटकर चीज़ों को बांट लूंगा

तब मुझे तसल्ली मिलेगी,

मैं तलवार निकालूंगा

और अपने हाथ से उन्हें नष्ट कर दूंगा.’

10आपने अपना सांस फूंका

तब सागर ने उन्हें ढंक लिया.

वे महा समुद्र में सीसे के समान डूब गए.

11हे याहवेह,

देवताओं में आपके तुल्य कौन है?

कौन है आपके समान?

पवित्रता में सर्वोपरि,

स्तुति के योग्य

और अनोखे काम करनेवाले?

12आपने अपना दायां हाथ बढ़ाया

और पृथ्वी ने उन्हें निगल लिया.

13आपने अपनी कृपा से

छुड़ाए हुए लोगों को चलाया,

आप अपने सामर्थ्य से

उन्हें अपनी पवित्रता के स्थान में ले गए.

14देश-देश के लोग यह सब सुनकर घबरा जाएंगे;

फिलिस्तीनियों पर डर छा जाएगा

15एदोम के प्रधान निराश हो जायेंगे;

मोआब के ताकतवर कांपने लगेंगे;

कनान के निवासी उदास हो जाएंगे.

16याहवेह, जब तक आपकी प्रजा वहां से निकल न जाए,

जब तक आपके द्वारा बचाये हुए लोग वहां से आ न जाए तब तक उनमें डर बना रहेगा;

आपके बाहों की ताकत से वे अब पत्थर समान बन जाएंगे;

17आप उन्हें लाकर अपने पहाड़ पर बसाऐंगे.

उस स्थान पर,

जो आपने अपने लिए अलग किया है, हे याहवेह,

वही पवित्र स्थान, जिसे आपने अपने हाथों से बनाया है.

18“याहवेह का राज्य

सदा-सर्वदा स्थिर रहेगा.”

19क्योंकि फ़रोह के घोड़े, उसके रथों तथा चालकों के साथ सब समुद्र में डूब गए और याहवेह समुद्र के जल को उनके ऊपर ले आए—लेकिन इस्राएली समुद्र के बीच से सूखी भूमि पर चलते हुए निकल गए. 20अहरोन की बहन मिरियम ने, जो नबिया थी, खंजरी उठाई और उसके साथ सभी स्त्रियां अपने-अपने हाथों में खंजरी लेकर नाचने लगीं. 21मिरियम खुशी से गाने लगी कि

“याहवेह का गीत गाओ,

क्योंकि वे अति महान हैं;

उन्होंने तो घोडों को चालकों

सहित समुद्र में डूबा दिया.”

याहवेह द्वारा जल आपूर्ति

22फिर मोशेह इस्राएलियों को लाल सागर से शूर के निर्जन देश में ले गए. वे तीन दिन पानी ढूंढ़ते रहे, किंतु उन्हें कहीं भी पानी का सोता नहीं दिखा. 23वे माराह नामक स्थान पर पहुंचे, किंतु माराह का पानी कड़वा था; इस कारण इस स्थान का नाम माराह पड़ा 24इसलिये लोग मोशेह पर बड़बड़ाने लगे. वे कहने लगे कि “हम क्या पिएंगे?”

25मोशेह ने याहवेह को पुकारा और याहवेह ने उन्हें लकड़ी का टुकड़ा दिखाया. जब मोशेह ने उस पेड़ को पानी में डाला, पानी मीठा बन गया.

उसी जगह याहवेह ने उनके लिए एक नियम और विधि बनाई. 26याहवेह ने उनसे कहा, “यदि तुम याहवेह, तुम्हारे परमेश्वर के वचन को पूरे मन से मानोगे और सही काम करोगे, उनके बातों पर ध्यान दोगे तथा उनके सब नियमों को मानोगे तो मिस्रियों के साथ घटित, ऐसी कोई परेशानी तुम पर नहीं आने दूंगा; क्योंकि मैं याहवेह राफ़ा हूं, अर्थात चंगा करनेवाला हूं.”

27तब वे एलिम नामक स्थान पर पहुंचे, जहां बारह झरने तथा सत्तर खजूर के पेड़ थे. इस्राएलियों ने जल के स्रोतों के पास ही अपना तंबू डाला.