Kiswahili Contemporary Version (Neno: Bibilia Takatifu)

Isaya 66:1-24

Hukumu Na Matumaini

166:1 2Nya 6:18; Mt 23:22; Mdo 17:24; 1Fal 8:27; Mt 5:34-35; Za 2:4; 2Sam 7:7Hili ndilo asemalo Bwana,

“Mbingu ni kiti changu cha enzi,

nayo dunia ni mahali pa kuweka miguu yangu.

Iko wapi nyumba mtakayoijenga kwa ajili yangu?

Mahali pangu pa kupumzikia patakuwa wapi?

266:2 Isa 40:26; Mdo 17:24; Ezr 9:4; Mit 28:14; Mdo 7:50; Isa 57:15; Mt 5:3-4; Lk 18:13-14Je, mkono wangu haukufanya vitu hivi vyote,

hivyo vikapata kuwepo?”

asema Bwana.

“Mtu huyu ndiye ninayemthamini:

yeye ambaye ni mnyenyekevu

na mwenye roho yenye toba,

atetemekaye asikiapo neno langu.

366:3 Isa 1:11; Law 2:2; Isa 57:17; Kum 27:15; Eze 8:9-13Lakini yeyote atoaye dhabihu ya fahali

ni kama yeye auaye mtu,

na yeyote atoaye sadaka ya mwana-kondoo,

ni kama yule avunjaye shingo ya mbwa.

Yeyote atoaye sadaka ya nafaka,

ni kama yule aletaye damu ya nguruwe,

na yeyote afukizaye uvumba wa kumbukumbu,

ni kama yule aabuduye sanamu.

Wamejichagulia njia zao wenyewe,

nazo nafsi zao zinafurahia machukizo yao.

466:4 Mit 10:24; 1Sam 8:19; Mit 1:24; 2Fal 21:2-6; Isa 10:12; 41:28; 65:12Hivyo, mimi pia nitawachagulia mapigo makali,

nami nitaleta juu yao kile wanachokiogopa.

Kwa maana nilipoita, hakuna yeyote aliyejibu,

niliposema, hakuna yeyote aliyesikiliza.

Walifanya maovu machoni pangu

na kuchagua lile linalonichukiza.”

566:5 Za 38:20; Yn 15:18-21; Lk 13:17; Tit 2:13; Ezr 9:4; Isa 60:15; 44:9Sikieni neno la Bwana,

ninyi mtetemekao kwa neno lake:

“Ndugu zenu wanaowachukia ninyi

na kuwatenga ninyi kwa sababu ya Jina langu, wamesema,

Bwana na atukuzwe,

ili tupate kuona furaha yenu!’

Hata sasa wataaibika.

666:6 1Sam 2:10; Za 68:33; Law 26:28; Isa 65:6; Yoe 3:7Sikieni hizo ghasia kutoka mjini,

sikieni hizo kelele kutoka hekaluni!

Ni sauti ya Bwana ikiwalipa adui zake

yote wanayostahili.

766:7 Isa 54:1; Ufu 12:5“Kabla hajasikia utungu, alizaa;

kabla hajapata maumivu,

alizaa mtoto mwanaume.

866:8 Isa 64:4; Yer 18:13; Isa 49:20, 21Ni nani amepata kusikia jambo kama hili?

Ni nani amepata kuona mambo kama haya?

Je, nchi yaweza kuzaliwa kwa siku moja,

au taifa laweza kutokea mara?

Mara Sayuni alipoona utungu,

alizaa watoto wake.

966:9 Isa 37:3Je, nilete mwana hadi wakati wa kuzaliwa

na nisizalishe?” asema Bwana.

“Je, nifunge tumbo la uzazi

wakati mimi ndiye nizalishaye?”

asema Mungu wako.

1066:10 Kum 32:43; Rum 15:10; Za 26:8; Isa 25:9; 57:19; 61:2“Shangilieni pamoja na Yerusalemu na mfurahi kwa ajili yake,

ninyi nyote mnaompenda,

shangilieni kwa nguvu pamoja naye,

ninyi nyote mnaoomboleza juu yake.

1166:11 Hes 11:12; Isa 60:16; Mwa 49:25; Isa 25:6; Hes 25:1Kwa kuwa mtanyonya na kutosheka

katika faraja ya matiti yake;

mtakunywa sana,

na kuufurahia wingi wa mafuriko ya ustawi wake.”

1266:12 Isa 33:21; 48:18; Hes 11:12; Isa 60:4-5; Za 72:3; 119:165; Isa 9:6Kwa kuwa hili ndilo asemalo Bwana:

“Nitamwongezea amani kama mto,

nao utajiri wa mataifa kama kijito kifurikacho;

utanyonya na kuchukuliwa mikononi mwake

na kubembelezwa magotini pake.

1366:13 Isa 40:1; 2Kor 1:4; 1The 2:7; Isa 49:15Kama mama anavyomfariji mtoto wake,

ndivyo nitakavyokufariji wewe,

nawe utafarijiwa huko Yerusalemu.”

1466:14 Eze 37:1; Isa 10:5; 30:27; 25:9; Za 72:16; Isa 54:17; 41:20Wakati mtakapoona jambo hili, mioyo yenu itashangilia,

nanyi mtastawi kama majani;

mkono wa Bwana utajulikana kwa watumishi wake,

bali ghadhabu yake kali

itaonyeshwa kwa adui zake.

1566:15 2Fal 2:11; Za 68:17; Kum 28:20; Za 39:11; Isa 1:31; 42:25Tazama, Bwana anakuja na moto,

magari yake ya vita ni kama upepo wa kisulisuli,

atateremsha hasira yake kwa ghadhabu kali,

na karipio lake pamoja na miali ya moto.

1666:16 Amo 7:4; Eze 24:21; Isa 1:20; 30:30; 13:9-11; Yer 2:35; Eze 36:5; Isa 10:4Kwa maana kwa moto na kwa upanga wake

Bwana atatekeleza hukumu juu ya watu wote,

nao wengi watakuwa ni wale

waliouawa na Bwana.

1766:17 Isa 65:3; Za 37:20; Isa 1:28-29; Law 11:7, 29“Watu wote wanaojiweka wakfu na kujitakasa wenyewe ili kwenda bustanini, wakimfuata aliye katikati ya wale ambao hula nyama za nguruwe na panya pamoja na vitu vingine vilivyo machukizo, watafikia mwisho wao pamoja,” asema Bwana.

1866:18 Mit 24:2; Isa 65:2; 2:3; Zek 12:3; Kut 16:17; Isa 59:19“Nami, kwa sababu ya matendo yao na mawazo yao, niko karibu kuja na kukusanya mataifa yote na lugha zote, nao watakuja na kuuona utukufu wangu.

1966:19 Lk 2:34; Isa 11:10-11; Mt 24:30; Eze 27:10; 1Nya 16:24; Isa 24:15; Yer 46:9“Nitaweka ishara katikati yao, nami nitapeleka baadhi ya hao walionusurika kwa mataifa, hadi Tarshishi, kwa Puli66:19 Puli hapa inamaanisha Libya. na Waludi (wanaojulikana kama wapiga upinde), kwa Tubali na Uyunani, hadi visiwa vya mbali ambavyo havijasikia juu ya sifa zangu au kuuona utukufu wangu. Watatangaza utukufu wangu miongoni mwa mataifa. 2066:20 Isa 52:11; Rum 15:16; Yer 31:23; Eze 34:13; Kum 33:19; Yer 25:22Nao watawaleta ndugu zenu wote, kutoka mataifa yote, mpaka kwenye mlima wangu mtakatifu katika Yerusalemu kama sadaka kwa Bwana, juu ya farasi, katika magari ya vita na magari makubwa, juu ya nyumbu na ngamia,” asema Bwana. “Watawaleta, kama Waisraeli waletavyo sadaka zao za nafaka, katika Hekalu la Bwana, katika vyombo safi kwa kufuata desturi za ibada. 2166:21 Kut 19:6; 1Pet 2:5-9Nami nitachagua baadhi yao pia wawe makuhani na Walawi,” asema Bwana.

2266:22 2Pet 3:13; Isa 65:17; 1Pet 1:4-5; Isa 48:19; Ebr 12:26-27; Yn 10:27-29“Kama vile mbingu mpya na nchi mpya ninazozifanya zitakavyodumu mbele zangu,” asema Bwana, “ndivyo jina lenu na wazao wenu watakavyodumu. 2366:23 Eze 46:1-3; Ufu 15:4; Za 22:29; Zek 14:16; Isa 19:21; 44:5Kutoka Mwezi Mpya hata mwingine, na kutoka Sabato hadi nyingine, wanadamu wote watakuja na kusujudu mbele zangu,” asema Bwana. 2466:24 Isa 14:11; 1:31; Mt 25:41; Mk 9:48; Za 110:6; Isa 1:2“Nao watatoka nje na kuona maiti za wale walioniasi mimi. Funza wao hawatakufa, wala moto wao hautazimika, nao watakuwa kitu cha kuchukiza sana kwa wanadamu wote.”

Kurdi Sorani Standard

ئیشایا 66:1-24

دادوەری و هیوا

1یەزدان ئەمە دەفەرموێت:

«ئاسمان تەختی منە و

زەویش تەختەپێمە.

کوا ئەو ماڵەی کە ئێوە بۆم بنیاد دەنێن و

لەکوێیە شوێنی حەوانەوەم؟

2ئایا هەموو ئەمانەش دەستی من دروستی نەکردن؟

جا هەموو ئەمانە نەهاتنە دی؟»

ئەوە فەرمایشتی یەزدانە.

«من ڕوو لەمە دەکەم:

لەوەی بێفیز و دڵشکێنراوە و

لەبەر ڕێزی فەرمایشتەکەم دەلەرزێت.

3بەڵام ئەوەی گا سەردەبڕێت

بکوژی مرۆڤە،

ئەوەی بەرخ دەکاتە قوربانی سەربڕاو،

وەک ئەوەیە ملی سەگ بشکێنێت66‏:3 لەوانەیە مەبەستی لە شێوازی قوربانیکردنی کەنعانییەکان بێت.‏،

ئەوەی پێشکەشکراوی دانەوێڵە پێشکەش دەکات،

خوێنی بەراز پێشکەش دەکات و

ئەوەی بخوور دەسووتێنێت،

بت بەرەکەتدار دەکات.

هەروەها ئەوان ڕێگاکانی خۆیان هەڵبژارد و

دڵیان بە قێزەونەکانیان خۆش بوو،

4هەروەها منیش کارەساتەکانیان هەڵدەبژێرم و

ترسەکانیان بەسەریاندا دەهێنم،

لەبەر ئەوەی بانگم کرد و کەس نەبوو وەڵام بداتەوە،

قسەم کرد و گوێیان نەگرت،

بەڵکو لەبەرچاوم خراپەکارییان کرد،

ئەوەی پێی دڵخۆش نەبووم هەڵیانبژارد.»

5ئەی ئەوانەی لە ڕێزی وشەی یەزدان دەلەرزن،

گوێ لە فەرمایشتی ئەو بگرن:

«براکانتان ئەوانەی ڕقیان لێتانە و

لەبەر ناوی من دەریانکردن،

بە تەوسەوە گوتیان: ”با یەزدان شکۆمەند بێت و

دڵخۆشی ئێوە ببینین!“

بەڵام ئەوان شەرمەزار دەبن.

6دەنگی هاتوهەرایە لە شارەوە،

دەنگە لە پەرستگاوە!

ئەمە دەنگی یەزدانە

سزای شایستەی دوژمنانی دەدات.

7«پێش ئەوەی ژان بگرێت، منداڵی بوو،

پێش ئەوەی ژانی بۆ بێت، کوڕێکی بوو.

8کێ شتی وەک ئەمەی بیستووە؟

کێ وەک ئەمەی بینیوە؟

ئایا وڵاتێک لە یەک ڕۆژدا ژان دەیگرێت

یان نەتەوەیەک بە یەک جار لە دایک دەبێت؟

بەڵام ئەو ساتەی کە سییۆن ژان دەیگرێت

چەندین منداڵی دەبێت.»

9یەزدان دەفەرموێت: «ئایا من کە ژانی منداڵبوون دەهێنم،

وا ناکەم منداڵ لەدایک ببێت؟

یان ئەگەر من وا دەکەم منداڵ ببێت،

سکی دایک دادەخەم؟» خودای تۆ دەفەرموێت.

10«ئەی هەموو خۆشەویستانی ئۆرشەلیم،

لەگەڵی دڵخۆش بن و تێیدا شاد بن،

ئەی هەموو ئەوانەی شیوەنی بۆ دەگێڕن،

بە تەواوی لەگەڵی دڵخۆش بن.

11بۆ ئەوەی شیری مەمکی بمژن و

تێر و ئارام بن

هەتا لە پڕی شکۆمەندییەکەی بخۆنەوە و

چێژ ببینن.»

12سەبارەت بەمەش یەزدان بەم جۆرە دەفەرموێت:

«ئەوەتا من ئاشتی بەسەردا دەشکێنمەوە وەک ڕووبار و

شکۆمەندی نەتەوەکان وەک جۆگەیەکی ڕاماڵ،

جا ئێوە شیر دەدرێن و لە ئامێز دەگیرێن و

لەسەر ئەژنۆکان ڕادەژەنرێن.

13وەک یەکێک کە دایکی دڵنەوایی بکات،

منیش ئاوا دڵنەواییتان دەکەم،

بە ئۆرشەلیم دڵنەوایی دەکرێن.»

14جا دەبینن و دڵتان خۆش دەبێت و

جەستەتان وەک گیا نەشونما دەکات.

جا دەزانرێت کە یەزدان لەگەڵ خزمەتکارەکانی دەبێت،

بەڵام لە دوژمنەکانی تووڕە دەبێت،

15ئەوەتا یەزدان بە ئاگرەوە دێت،

گالیسکەکانی وەک گەردەلوولن،

تاکو تووڕەییەکەی بە گڕەوە بگەڕێنێتەوە،

سەرزەنشتەکەی بە بڵێسەی ئاگرەوە.

16لەبەر ئەوەی یەزدان بە ئاگر و شمشێرەکەی

حوکم بەسەر هەموو مرۆڤدا دەدات،

ئەوانەی بە دەستی یەزدان دەکوژرێن زۆر دەبن.

17«پێکەوە دەفەوتێن، ئەوانەی خۆیان تەرخان و پاک دەکەن بۆ چوونە ناو باخچەکان، شوێنی ئەو کەسە دەکەون کە لە لەناوەڕاستی ئەوانە، کە جرج و گۆشتی بەراز و شتی قێزەون دەخۆن.» ئەوە فەرمایشتی یەزدانە.

18«من کردەوەکانیان و بیروڕایان دەزانم، لەبەر ئەوە خەریکە دێم و هەموو نەتەوەکان و زمانەکان کۆدەکەمەوە، جا دێن و شکۆمەندی من دەبینن.»

19یەزدان دەفەرموێت: «نیشانەیەکیان لەنێو دادەنێم و دەربازبووانیان لێ دەنێرم بۆ نەتەوەکان، بۆ تەرشیش و بۆ لای لیبییەکان و لوودییەکان، ئەوانەی تیرئەندازن، بۆ توبال، یۆنان و دوورگە دوورەکان، ئەوانەی هەواڵی منیان نەبیستووە و شکۆمەندی منیان نەبینیوە، جا شکۆمەندی من لەنێو نەتەوەکاندا ڕادەگەیەنن. 20هەموو براکانتان لە هەموو نەتەوەکانەوە وەک پێشکەشکراو بۆ یەزدان لەسەر ئەسپ و بە گالیسکە و بە عەرەبانە و بە هێستر و وشتر بۆ کێوی پیرۆزم بۆ ئۆرشەلیم دەهێننەوە، وەک ئەوەی نەوەی ئیسرائیل پێشکەشکراوی دانەوێڵەیان لەناو دەفرێکی پاک بەپێی ڕێوڕەسم بۆ پەرستگای یەزدان بهێنن. 21هەروەها هەندێک لەوان هەڵدەبژێرم بە کاهین و بە لێڤی.» ئەوە فەرمایشتی یەزدانە.

22یەزدان دەفەرموێت: «بێگومان وەک ئەو ئاسمانە نوێیە و ئەو زەوییە نوێیە کە من دروستیان دەکەم لەبەردەممدا دەمێننەوە، ئاواش ناو و نەوەی ئێوە دەمێنێت. 23لە سەرەمانگێکەوە بۆ سەرەمانگێک و لە شەممەیەکەوە بۆ شەممەیەک هەموو مرۆڤێک دێت بۆ ئەوەی لەبەردەمم کڕنۆش ببات،» یەزدان دەفەرموێت. 24«دەچنە دەرەوە و لاشەی ئەو خەڵکانە دەبینن کە لە من یاخی بوون، چونکە کرمەکانیان نامرن و ئاگریان ناکوژێتەوە و بۆ هەمووان دەبن بە قێزەون.»