Kiswahili Contemporary Version (Neno: Bibilia Takatifu)

Isaya 66:1-24

Hukumu Na Matumaini

166:1 2Nya 6:18; Mt 23:22; Mdo 17:24; 1Fal 8:27; Mt 5:34-35; Za 2:4; 2Sam 7:7Hili ndilo asemalo Bwana,

“Mbingu ni kiti changu cha enzi,

nayo dunia ni mahali pa kuweka miguu yangu.

Iko wapi nyumba mtakayoijenga kwa ajili yangu?

Mahali pangu pa kupumzikia patakuwa wapi?

266:2 Isa 40:26; Mdo 17:24; Ezr 9:4; Mit 28:14; Mdo 7:50; Isa 57:15; Mt 5:3-4; Lk 18:13-14Je, mkono wangu haukufanya vitu hivi vyote,

hivyo vikapata kuwepo?”

asema Bwana.

“Mtu huyu ndiye ninayemthamini:

yeye ambaye ni mnyenyekevu

na mwenye roho yenye toba,

atetemekaye asikiapo neno langu.

366:3 Isa 1:11; Law 2:2; Isa 57:17; Kum 27:15; Eze 8:9-13Lakini yeyote atoaye dhabihu ya fahali

ni kama yeye auaye mtu,

na yeyote atoaye sadaka ya mwana-kondoo,

ni kama yule avunjaye shingo ya mbwa.

Yeyote atoaye sadaka ya nafaka,

ni kama yule aletaye damu ya nguruwe,

na yeyote afukizaye uvumba wa kumbukumbu,

ni kama yule aabuduye sanamu.

Wamejichagulia njia zao wenyewe,

nazo nafsi zao zinafurahia machukizo yao.

466:4 Mit 10:24; 1Sam 8:19; Mit 1:24; 2Fal 21:2-6; Isa 10:12; 41:28; 65:12Hivyo, mimi pia nitawachagulia mapigo makali,

nami nitaleta juu yao kile wanachokiogopa.

Kwa maana nilipoita, hakuna yeyote aliyejibu,

niliposema, hakuna yeyote aliyesikiliza.

Walifanya maovu machoni pangu

na kuchagua lile linalonichukiza.”

566:5 Za 38:20; Yn 15:18-21; Lk 13:17; Tit 2:13; Ezr 9:4; Isa 60:15; 44:9Sikieni neno la Bwana,

ninyi mtetemekao kwa neno lake:

“Ndugu zenu wanaowachukia ninyi

na kuwatenga ninyi kwa sababu ya Jina langu, wamesema,

Bwana na atukuzwe,

ili tupate kuona furaha yenu!’

Hata sasa wataaibika.

666:6 1Sam 2:10; Za 68:33; Law 26:28; Isa 65:6; Yoe 3:7Sikieni hizo ghasia kutoka mjini,

sikieni hizo kelele kutoka hekaluni!

Ni sauti ya Bwana ikiwalipa adui zake

yote wanayostahili.

766:7 Isa 54:1; Ufu 12:5“Kabla hajasikia utungu, alizaa;

kabla hajapata maumivu,

alizaa mtoto mwanaume.

866:8 Isa 64:4; Yer 18:13; Isa 49:20, 21Ni nani amepata kusikia jambo kama hili?

Ni nani amepata kuona mambo kama haya?

Je, nchi yaweza kuzaliwa kwa siku moja,

au taifa laweza kutokea mara?

Mara Sayuni alipoona utungu,

alizaa watoto wake.

966:9 Isa 37:3Je, nilete mwana hadi wakati wa kuzaliwa

na nisizalishe?” asema Bwana.

“Je, nifunge tumbo la uzazi

wakati mimi ndiye nizalishaye?”

asema Mungu wako.

1066:10 Kum 32:43; Rum 15:10; Za 26:8; Isa 25:9; 57:19; 61:2“Shangilieni pamoja na Yerusalemu na mfurahi kwa ajili yake,

ninyi nyote mnaompenda,

shangilieni kwa nguvu pamoja naye,

ninyi nyote mnaoomboleza juu yake.

1166:11 Hes 11:12; Isa 60:16; Mwa 49:25; Isa 25:6; Hes 25:1Kwa kuwa mtanyonya na kutosheka

katika faraja ya matiti yake;

mtakunywa sana,

na kuufurahia wingi wa mafuriko ya ustawi wake.”

1266:12 Isa 33:21; 48:18; Hes 11:12; Isa 60:4-5; Za 72:3; 119:165; Isa 9:6Kwa kuwa hili ndilo asemalo Bwana:

“Nitamwongezea amani kama mto,

nao utajiri wa mataifa kama kijito kifurikacho;

utanyonya na kuchukuliwa mikononi mwake

na kubembelezwa magotini pake.

1366:13 Isa 40:1; 2Kor 1:4; 1The 2:7; Isa 49:15Kama mama anavyomfariji mtoto wake,

ndivyo nitakavyokufariji wewe,

nawe utafarijiwa huko Yerusalemu.”

1466:14 Eze 37:1; Isa 10:5; 30:27; 25:9; Za 72:16; Isa 54:17; 41:20Wakati mtakapoona jambo hili, mioyo yenu itashangilia,

nanyi mtastawi kama majani;

mkono wa Bwana utajulikana kwa watumishi wake,

bali ghadhabu yake kali

itaonyeshwa kwa adui zake.

1566:15 2Fal 2:11; Za 68:17; Kum 28:20; Za 39:11; Isa 1:31; 42:25Tazama, Bwana anakuja na moto,

magari yake ya vita ni kama upepo wa kisulisuli,

atateremsha hasira yake kwa ghadhabu kali,

na karipio lake pamoja na miali ya moto.

1666:16 Amo 7:4; Eze 24:21; Isa 1:20; 30:30; 13:9-11; Yer 2:35; Eze 36:5; Isa 10:4Kwa maana kwa moto na kwa upanga wake

Bwana atatekeleza hukumu juu ya watu wote,

nao wengi watakuwa ni wale

waliouawa na Bwana.

1766:17 Isa 65:3; Za 37:20; Isa 1:28-29; Law 11:7, 29“Watu wote wanaojiweka wakfu na kujitakasa wenyewe ili kwenda bustanini, wakimfuata aliye katikati ya wale ambao hula nyama za nguruwe na panya pamoja na vitu vingine vilivyo machukizo, watafikia mwisho wao pamoja,” asema Bwana.

1866:18 Mit 24:2; Isa 65:2; 2:3; Zek 12:3; Kut 16:17; Isa 59:19“Nami, kwa sababu ya matendo yao na mawazo yao, niko karibu kuja na kukusanya mataifa yote na lugha zote, nao watakuja na kuuona utukufu wangu.

1966:19 Lk 2:34; Isa 11:10-11; Mt 24:30; Eze 27:10; 1Nya 16:24; Isa 24:15; Yer 46:9“Nitaweka ishara katikati yao, nami nitapeleka baadhi ya hao walionusurika kwa mataifa, hadi Tarshishi, kwa Puli66:19 Puli hapa inamaanisha Libya. na Waludi (wanaojulikana kama wapiga upinde), kwa Tubali na Uyunani, hadi visiwa vya mbali ambavyo havijasikia juu ya sifa zangu au kuuona utukufu wangu. Watatangaza utukufu wangu miongoni mwa mataifa. 2066:20 Isa 52:11; Rum 15:16; Yer 31:23; Eze 34:13; Kum 33:19; Yer 25:22Nao watawaleta ndugu zenu wote, kutoka mataifa yote, mpaka kwenye mlima wangu mtakatifu katika Yerusalemu kama sadaka kwa Bwana, juu ya farasi, katika magari ya vita na magari makubwa, juu ya nyumbu na ngamia,” asema Bwana. “Watawaleta, kama Waisraeli waletavyo sadaka zao za nafaka, katika Hekalu la Bwana, katika vyombo safi kwa kufuata desturi za ibada. 2166:21 Kut 19:6; 1Pet 2:5-9Nami nitachagua baadhi yao pia wawe makuhani na Walawi,” asema Bwana.

2266:22 2Pet 3:13; Isa 65:17; 1Pet 1:4-5; Isa 48:19; Ebr 12:26-27; Yn 10:27-29“Kama vile mbingu mpya na nchi mpya ninazozifanya zitakavyodumu mbele zangu,” asema Bwana, “ndivyo jina lenu na wazao wenu watakavyodumu. 2366:23 Eze 46:1-3; Ufu 15:4; Za 22:29; Zek 14:16; Isa 19:21; 44:5Kutoka Mwezi Mpya hata mwingine, na kutoka Sabato hadi nyingine, wanadamu wote watakuja na kusujudu mbele zangu,” asema Bwana. 2466:24 Isa 14:11; 1:31; Mt 25:41; Mk 9:48; Za 110:6; Isa 1:2“Nao watatoka nje na kuona maiti za wale walioniasi mimi. Funza wao hawatakufa, wala moto wao hautazimika, nao watakuwa kitu cha kuchukiza sana kwa wanadamu wote.”

Священное Писание

Исаия 66:1-24

Суд, утешение и надежда

1Так говорит Вечный:

– Небеса – Мой престол,

и земля – подножие для ног Моих!

Какой вы можете построить Мне дом?

Где может быть место отдыха для Меня?

2Всё это сотворено Моей рукой,

и всё это – Моё66:2 Или: «и так всё это появилось»., –

возвещает Вечный. –

Вот кем Я дорожу:

тем, кто кроток и сокрушён духом

и трепещет перед словом Моим.

3А приносящий в жертву быка –

как убивающий человека;

приносящий в жертву ягнёнка –

как ломающий шею псу;

представляющий хлебное приношение –

как приносящий свиную кровь,

и приносящий в памятную жертву благовония –

как тот, кто молится идолу66:3 Или: «Приносящий в жертву быка также убивает человека; приносящий в жертву ягнёнка также ломает шею псу; представляющий хлебное приношение также приносит свиную кровь, и приносящий в памятную жертву благовония также молится идолу»..

Они сами избрали свои пути,

и мерзости их им приятны.

4Что ж, и Я изберу суровое наказание для них

и наведу на них то, чего они боятся.

Когда Я звал, никто не ответил,

когда Я говорил, никто не слушал.

Они делали злое в Моих глазах

и избрали неугодное Мне.

5Слушайте слово Вечного,

трепещущие перед Его словом:

– Ваши братья, которые вас ненавидят

и изгоняют за имя Моё, сказали:

«Пусть Вечный явит Себя в славе,

а мы посмотрим на вашу радость!»

Но они будут опозорены.

6Вот шум из города,

шум из храма –

шум от того, что Вечный воздаёт

врагам Своим по заслугам!

7Ещё не мучилась родами,

а уже родила;

ещё не страдала от болей,

но уже разрешилась сыном.

8Кто слышал о таком?

Кто видел подобное?

Рождается ли страна в один день

или народ – за одно мгновение?

Но дочь Сиона66:8 Дочь Сиона – олицетворение Иерусалима. Так же и «дочь Иерусалима» в ст. 10. едва начала мучиться родами,

как родила своих сыновей.

9– Доведу ли Я до родов

и не дам родить? – говорит Вечный. –

Разве закрою Я утробу,

дав силу родить? – говорит Бог твой. –

10Ликуйте с дочерью Иерусалима и веселитесь о ней,

все, кто любит её;

радуйтесь, радуйтесь с ней,

все, кто над ней плачет!

11Потому что вы будете питаться и насыщаться

из её груди, дающей утешение,

будете упиваться и наслаждаться

полнотой её славы.

12Ведь так говорит Вечный:

– Я направляю к нему мир, как реку,

и богатства народов, как полноводный поток.

Вас будут кормить, будут носить на руках

и качать на коленях.

13Как мать утешает своё дитя,

так утешу вас Я;

вы будете утешены в Иерусалиме.

14Когда вы увидите это, сердце ваше возрадуется,

и ваша сила вернётся быстрее, чем вырастет трава.

Рука Вечного откроется Его рабам,

но ярость Его будет против Его врагов.

15Вот Вечный придёт в огне,

колесницы Его подобны урагану;

в ярости Он обрушит Свой гнев

и в пылающем пламени – Свой укор.

16Огнём и Своим мечом Вечный исполнит

приговор над всеми людьми,

и много будет сражённых Вечным.

17– Те, кто освящаются и очищаются, чтобы идти, следуя за ведущим, в сады для поклонения идолам, кто ест свинину, мышей и другие мерзости66:17 См. Лев. 11., погибнут вместе, – возвещает Вечный.

18Я знаю их дела и мысли и иду собрать все народы и людей всех языков; они придут, увидят Мою славу, 19и Я дам им знамение. Я пошлю некоторых из уцелевших к народам – в Фарсис, Ливию и Лидию66:19 Букв.: «Пул и Луд». (знаменитую стрелками из лука), в Тувал и Грецию66:19 Букв.: «Иаван»., к дальним островам, которые не слышали обо Мне и не видели Моей славы. Они возвестят Мою славу среди народов. 20Они доставят всех ваших братьев из всех народов к Моей святой горе, в Иерусалим, как дар Вечному, – на конях, в колесницах и повозках, на мулах и на верблюдах, – говорит Вечный. – Они доставят их, как исраильтяне доставляют свои хлебные приношения в храм Вечного, в сосудах, посвящённых Всевышнему. 21И ещё Я отберу некоторых из них, чтобы они были священнослужителями и левитами, – говорит Вечный.

22Потому что, как новое небо и новая земля, которые Я создам, устоят и останутся предо Мной, – возвещает Вечный, – так останется ваше потомство и ваше имя. 23И от новолуния к новолунию, от субботы к субботе66:23 Новолуние – исраильтяне, пользовавшиеся лунным календарём, праздновали начало каждого месяца, которое совпадало с новолунием (см. Чис. 28:11-15). Суббота – седьмой день недели у иудеев, день, посвящённый Вечному. В этот день, согласно повелению Вечного, исраильский народ отдыхал и совершал ритуальные приношения (см. Исх. 31:12-17; Чис. 28:9-10). все люди будут приходить и поклоняться Мне, – говорит Вечный. – 24Тогда они выйдут и посмотрят на трупы тех, кто отступил от Меня; черви, грызущие их, не умрут, и огонь, пожирающий их, не угаснет66:24 Черви… огонь – в Инджиле эти образы стали ключевой метафорой ада – места, где предаются вечным мукам нераскаявшиеся грешники (см. 57:20-21; Мк. 9:47-48)., и они будут внушать отвращение всем людям.