New Chhattisgarhi Translation (नवां नियम छत्तीसगढ़ी)

2 तीमुथियुस 4:1-22

1परमेसर ला हाजिर जानके अऊ मसीह यीसू ला हाजिर जानके, जऊन ह जीयत अऊ मरे मन के नियाय करही, अऊ मसीह के परगट होय अऊ ओकर राज करे के संबंध म, मेंह तोला ए जिम्मा देवत हंव: 2तेंह बचन के परचार कर; समय अऊ बेसमय तियार रहे कर। बड़ धीरज अऊ सही सिकछा के संग मनखेमन ला समझा, डांट अऊ उत्साहित कर। 3काबरकि अइसने समय आही, जब मनखेमन सही सिकछा ला नइं सुनहीं अऊ अपन ईछा ला पूरा करहीं। ओमन अपन बर अइसने गुरूमन ला बलाहीं, जऊन मन ओमन के ईछा के मुताबिक सिकछा दिहीं। 4ओमन सच बात ला नइं सुनहीं पर कथा-कहानी म अपन मन लगाहीं। 5पर तेंह ए जम्मो बात म सचेत रहे कर; दुःख ला सहे कर, सुघर संदेस के परचार कर, अऊ परमेसर के सेवक के रूप म अपन जम्मो सेवा ला कर।

6मोर बलिदान होय के बेरा आ गे हवय अऊ मोर मरे के बेरा आ गे हवय। 7मेंह अपन परभू बर बने लड़ई लड़े हवंव। मेंह अपन दऊड़ ला पूरा कर ले हवंव। मेंह परभू ऊपर बिसवास रखे हवंव। 8मोर बर धरमीपन के ओ मुकुट रखे हवय, जऊन ला धरमी नियायी परभू ह मोला नियाय के दिन दिही, अऊ सिरिप मोला ही नइं, पर ओ जम्मो झन ला घलो दिही, जऊन मन मया के संग ओकर परगट होय के बाट जोहथें।

आखिरी बचन

9मोर करा जल्दी आय के कोसिस कर। 10काबरकि देमास ह ए संसार के मया म पड़के मोला छोंड़ दे हवय अऊ ओह थिस्‍सलुनीके सहर चले गे हवय। क्रेसकेंस ह गलातिया अऊ तीतुस ह दलमतिया चले गे हवय। 11सिरिप लूका ह मोर संग हवय। मरकुस ला लेके मोर करा आ, काबरकि ओह परभू के सेवा म मोर बहुंत मदद करथे। 12तुखिकुस ला मेंह इफिसुस सहर पठोय हवंव। 13जब तेंह आबे, त जऊन कोट ला मेंह त्रोआस म करपुस के इहां छोंड़ आय रहेंव, ओला अऊ किताबमन ला घलो, खास करके चमड़ा के बने किताब ला लेके आबे।

14तांबा के काम करइया सिकन्दर ह मोर बहुंत नुकसान करे हवय। परभू ह ओकर करम के बदला ओला दिही। 15तेंह घलो ओकर ले सचेत रहे कर, काबरकि ओह हमर संदेस के बहुंत बिरोध करे हवय।

16अदालत म, जब मेंह पहिली बार अपन सफई पेस करत रहेंव, तब कोनो मोर संग नइं दीस, जम्मो झन मोला छोंड़ दे रिहिन। अइसने होवय कि परमेसर ह ए बात ला ओमन के बिरोध म झन लेवय। 17पर परभू मोर मदद करिस अऊ मोला बल दीस ताकि मोर दुवारा संदेस के पूरा परचार होवय अऊ जम्मो आनजातमन एला सुनंय। मेंह मिरतू के मुहूं ले बंचाय गे हवंव। 18परभू ह मोला जम्मो बुरई के काम ले बंचाही अऊ अपन स्वरगीय राज म मोला सही-सलामत ले जाही। ओकर महिमा जुग-जुग होवत रहय। आमीन।

आखिरी जोहार

19प्रिसकिल्ला अऊ अक्विला ला अऊ उनेसिफुरूस के घराना के मनखेमन ला मोर जोहार कहि देबे। 20इरासतुस ह कुरिन्‍थुस सहर म रूक गीस अऊ मेंह त्रुफिमुस ला मिलेतुस म छोंड़ दे हवंव, काबरकि ओह बेमार हो गीस। 21जड़काला आय के पहिली, तेंह इहां आय के कोसिस कर। यूबूलुस, पुदेंस, लीनुस, क्लौदिया अऊ जम्मो भाईमन तोला जोहार कहत हवंय।

22परभू तोर आतमा के संग रहय। तोर ऊपर परमेसर के अनुग्रह होवत रहय।

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

2 Timoteyo 4:1-22

1Pamaso pa Mulungu ndi pamaso pa Khristu Yesu, amene adzaweruza amoyo ndi akufa omwe pamene adzaonekera ndi ufumu wake, ndikukulamula kuti: 2Lalikira Mawu; khala wokonzeka pa nthawi yake, ngakhale pamene si pa nthawi yake. Konza zolakwa zawo, dzudzula ndipo limbikitsa moleza mtima kwambiri ndi malangizo osamalitsa. 3Pakuti idzafika nthawi imene anthu adzakana chiphunzitso choona. Mʼmalo mwake, chifukwa chokhumba kumva zowakomera zokha, adzasonkhanitsa aphunzitsi ambiri omawawuza zimene iwo akufuna kumva. 4Sadzafuna kumva choona koma adzafuna kumva nthano chabe. 5Koma iwe, khala tcheru nthawi zonse, pirira mʼzovuta, gwira ntchito ya mlaliki, gwira ntchito zonse za utumiki wako.

6Pakuti moyo wanga wayamba kale kuthiridwa ngati nsembe, ndipo nthawi yakwana yoti ndinyamuke ulendo wanga. 7Ndamenya nkhondo yabwino, ndatsiriza bwino mpikisano wa liwiro ndipo ndasunga chikhulupiriro. 8Tsopano mphotho yanga ikundidikira imene ndi chipewa cha chilungamo, imene Ambuye, woweruza wolungama, adzandipatsa pa tsiku lijalo, osati ine ndekha komanso onse amene akufunitsitsa kubwera kwake.

Ndemanga ya Paulo

9Uyesetse kubwera kuno msanga. 10Paja Dema anandisiya chifukwa chokonda dziko lapansi lino, ndipo anapita ku Tesalonika. Kresike anapita ku Galatiya ndipo Tito anapita ku Dalimatiya. 11Ndatsala ndi Luka yekha basi. Mutenge Marko ndipo ubwere naye kuno, chifukwa amandithandiza mu utumiki wanga. 12Ndatumiza Tukiko ku Efeso. 13Pobwera, unditengere chofunda pamwamba chimene ndinachisiya kwa Kupro ku Trowa. Unditengerenso mabuku anga, makamaka aja azikopawa.

14Alekisandro, mmisiri wa zitsulo anandichitira zoyipa kwambiri. Ambuye adzamubwezera pa zimene anachita. 15Iwenso ukhale naye tcheru chifukwa anatsutsa kwambiri uthenga wathu.

16Podziteteza koyamba pa mlandu wanga, panalibe ndi mmodzi yemwe amene anandithandiza, koma aliyense anandithawa. Mulungu awakhululukire. 17Koma Ambuye anayima nane limodzi, ndipo anandipatsa mphamvu, kuti kudzera mwa ine, uthenga ulalikidwe kwambiri, ndikuti anthu a mitundu ina amve. Ndipo ndinalanditsidwa mʼkamwa mwa mkango. 18Ambuye adzandilanditsa ku chilichonse chofuna kundichita choyipa ndipo adzandisamalira bwino mpaka kundilowetsa chonse mu ufumu wake wakumwamba. Kwa Iye kukhale ulemerero mpaka muyaya.

Mawu Otsiriza

19Pereka moni kwa Prisila ndi Akura pamodzi ndi banja lonse la Onesiforo. 20Erasto anatsalira ku Korinto. Trofimo ndinamusiya akudwala ku Mileto. 21Uyesetse kubwera kuno nthawi yozizira isanafike. Eubulo akupereka moni, ndiponso Pude, Lino, Klaudiya ndi abale onse nawonso akupereka moni.

22Ambuye akhale ndi mzimu wako. Chisomo chikhale ndi inu nonse.