Spanish, Castilian (La Nueva Biblia al Día)

Matthew 1

Genealogía de Jesucristo

Lc 3:23-38

Rt 4:18-22

1Cr 3:10-17

1Estos son los antepasados de Jesucristo, que fue descendiente de David y de Abraham:

2Abraham fue el padre de Isaac;

Isaac de Jacob, y Jacob de Judá y sus hermanos.

3Judá fue el padre de Fares y Zara (la madre fue Tamar);

Fares fue el padre de Esrom, y Esrom de Aram.

4Aram fue el padre de Aminadab;

Aminadab de Naasón, y Naasón de Salmón.

5Salmón fue el padre de Booz (la madre fue Rahab);

Booz de Obed (la madre fue Rut), y Obed de Isaí.

6Isaí fue el padre del rey David,

y el rey David de Salomón (la madre fue Betsabé,

que había sido esposa de Urías).

7Salomón fue el padre de Roboam;

Roboam de Abías, y Abías de Asa.

8Asa fue el padre de Josafat;

Josafat de Joram, y Joram de Uzías.

9Uzías fue el padre de Jotam;

Jotam de Acaz, y Acaz de Ezequías.

10Ezequías fue el padre de Manasés;

Manasés de Amós, y Amós de Josías.

11Josías, en el tiempo de la cautividad en Babilonia,

fue el padre de Jeconías y sus hermanos.

12Después del cautiverio, Jeconías fue el padre de Salatiel,

y Salatiel de Zorobabel.

13Zorobabel fue el padre de Abiud;

Abiud de Eliaquim, y Eliaquim de Azor.

14Azor fue el padre de Sadoc;

Sadoc de Aquim, y Aquim de Eliud.

15Eliud fue el padre de Eleazar;

Eleazar de Matán, y Matán de Jacob.

16Este Jacob fue el padre de José, el marido de María,

la cual fue la madre de Jesús, el llamado Cristo.

17Por tanto, desde Abraham hasta David hubo catorce generaciones; otras catorce desde David hasta la cautividad en Babilonia, y catorce más desde la cautividad en Babilonia hasta Cristo.

Nacimiento de Jesucristo

18El nacimiento de Jesucristo sucedió de este modo: María, su madre, estaba comprometida en matrimonio con José, pero antes de hacer vida conyugal se encontró encinta por la acción del Espíritu Santo. 19José, que era un hombre bueno y justo, al conocer el estado de María, y para no manchar su reputación, decidió separarse de ella en secreto. 20Mientras pensaba estas cosas, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo:

—José, hijo de David, no tengas miedo de tomar como esposa a María, porque el hijo que ha concebido es del Espíritu Santo. 21Cuando ese hijo nazca, tú le pondrás por nombre Jesús. Lo llamarás así porque él salvará a su pueblo de sus pecados.

22Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que el Señor había anunciado por boca del profeta, que dijo:

23”La virgen quedará encinta, y tendrá un hijo que se llamará Emanuel” (que significa: “Dios está con nosotros”).

24José, al despertar de aquel sueño, obedeció lo que el ángel del Señor le había mandado, y tomó por esposa a María.

25Pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que nació su hijo, al que José puso el nombre de Jesús.

Visita de los sabios

Słowo Życia

Ewangelia według św. Mateusza 1

Rodowód Jezusa

1Oto rodowód Jezusa Chrystusa, pochodzącego z rodu króla Dawida, potomka Abrahama:

Abraham był ojcem Izaaka,

Izaak—ojcem Jakuba,

a Jakub—ojcem Judy i jego braci.

Kolejni potomkowie Judy to: Fares i jego brat Zara (ich matką była Tamar),

Ezrom, Aram,

Aminadab, Naasson, Salmon,

Booz (jego matką była Rachab),

Jobed (jego matką była Rut),

Jesse

i król Dawid.

Dawid był ojcem króla Salomona (jego matką była dawna żona Uriasza), a po nim byli:

Roboam, Abiasz, Asa,

Jozafat, Joram, Ozjasz,

Joatam, Achaz, Ezechiasz,

10 Manasses, Amos i Jozjasz.

11 Jozjasz był ojcem Jechoniasza i jego braci (był to czas przesiedlenia Żydów do Babilonu).

12 Potomkowie Jechoniasza po przesiedleniu to:

Salatiel, Zorobabel,

13 Abijud, Eliakim, Azor,

14 Sadok, Achim, Eliud,

15 Eleazar, Mattan i Jakub.

16 Jakub zaś był ojcem Józefa, męża Marii, która urodziła Jezusa, zwanego Chrystusem.

17 Tak więc wszystkich pokoleń, od Abrahama do Dawida, było czternaście, od Dawida do przesiedlenia babilońskiego—czternaście, i od przesiedlenia do Chrystusa—również czternaście.

Narodzenie Jezusa Chrystusa

18 Jezus Chrystus urodził się w takich oto okolicznościach: Jego matka, Maria, była zaręczona z Józefem. Ale zanim wspólnie zamieszkali, za sprawą Ducha Świętego zaszła w ciążę. 19 Józef, jej narzeczony, był prawym człowiekiem. Postanowił zerwać zaręczyny, ale chciał to uczynić potajemnie, by nie narażać Marii na publiczne oskarżenia. 20 Gdy już to postanowił, we śnie ukazał mu się anioł Pana, który rzekł:

—Józefie, potomku króla Dawida! Nie bój się ożenić z Marią, twoją narzeczoną! Bo to Duch Święty sprawił, że poczęła dziecko. 21 Urodzi syna, któremu nadasz imię Jezus (czyli „Bóg zbawia”), bo to On wybawi od grzechów swój naród.

22 Stało się tak, aby wypełniło się to, co Pan przepowiedział przez proroka: 23 „Oto dziewica pocznie i urodzi Syna i nazwą Go Emmanuel” (co znaczy: „Bóg jest z nami”). 24 Gdy Józef się obudził, zgodnie z poleceniem anioła przyjął Marię, jako żonę, do swojego domu. 25 Nie współżył z nią jednak aż do czasu, gdy urodziła Syna. I dał Mu na imię Jezus.