Spanish, Castilian (La Nueva Biblia al Día)

Matthew 1

Genealogía de Jesucristo

Lc 3:23-38

Rt 4:18-22

1Cr 3:10-17

1Estos son los antepasados de Jesucristo, que fue descendiente de David y de Abraham:

2Abraham fue el padre de Isaac;

Isaac de Jacob, y Jacob de Judá y sus hermanos.

3Judá fue el padre de Fares y Zara (la madre fue Tamar);

Fares fue el padre de Esrom, y Esrom de Aram.

4Aram fue el padre de Aminadab;

Aminadab de Naasón, y Naasón de Salmón.

5Salmón fue el padre de Booz (la madre fue Rahab);

Booz de Obed (la madre fue Rut), y Obed de Isaí.

6Isaí fue el padre del rey David,

y el rey David de Salomón (la madre fue Betsabé,

que había sido esposa de Urías).

7Salomón fue el padre de Roboam;

Roboam de Abías, y Abías de Asa.

8Asa fue el padre de Josafat;

Josafat de Joram, y Joram de Uzías.

9Uzías fue el padre de Jotam;

Jotam de Acaz, y Acaz de Ezequías.

10Ezequías fue el padre de Manasés;

Manasés de Amós, y Amós de Josías.

11Josías, en el tiempo de la cautividad en Babilonia,

fue el padre de Jeconías y sus hermanos.

12Después del cautiverio, Jeconías fue el padre de Salatiel,

y Salatiel de Zorobabel.

13Zorobabel fue el padre de Abiud;

Abiud de Eliaquim, y Eliaquim de Azor.

14Azor fue el padre de Sadoc;

Sadoc de Aquim, y Aquim de Eliud.

15Eliud fue el padre de Eleazar;

Eleazar de Matán, y Matán de Jacob.

16Este Jacob fue el padre de José, el marido de María,

la cual fue la madre de Jesús, el llamado Cristo.

17Por tanto, desde Abraham hasta David hubo catorce generaciones; otras catorce desde David hasta la cautividad en Babilonia, y catorce más desde la cautividad en Babilonia hasta Cristo.

Nacimiento de Jesucristo

18El nacimiento de Jesucristo sucedió de este modo: María, su madre, estaba comprometida en matrimonio con José, pero antes de hacer vida conyugal se encontró encinta por la acción del Espíritu Santo. 19José, que era un hombre bueno y justo, al conocer el estado de María, y para no manchar su reputación, decidió separarse de ella en secreto. 20Mientras pensaba estas cosas, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo:

—José, hijo de David, no tengas miedo de tomar como esposa a María, porque el hijo que ha concebido es del Espíritu Santo. 21Cuando ese hijo nazca, tú le pondrás por nombre Jesús. Lo llamarás así porque él salvará a su pueblo de sus pecados.

22Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que el Señor había anunciado por boca del profeta, que dijo:

23”La virgen quedará encinta, y tendrá un hijo que se llamará Emanuel” (que significa: “Dios está con nosotros”).

24José, al despertar de aquel sueño, obedeció lo que el ángel del Señor le había mandado, y tomó por esposa a María.

25Pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que nació su hijo, al que José puso el nombre de Jesús.

Visita de los sabios

Swedish Contemporary Bible

Matthew 1

Jesus släkttavla

(Luk 3:23-38)

1Detta är släkttavlan för Jesus Kristus[a], som var ättling till David och Abraham:

2Abraham var far till Isak,

Isak till Jakob,

Jakob till Juda och hans bröder,

3Juda var far till Peres och Serach, och deras mor hette Tamar,

Peres var far till Hesron,

Hesron till Ram,

4Ram till Amminadav,

Amminadav till Nachshon,

Nachshon till Salma,

5Salma till Boas, vars mor hette Rachav,

Boas till Oved, vars mor hette Rut,

Oved till Jishaj,

6Jishaj till kung David.

David var far till Salomo, vars mor var änkan efter Uria,

7Salomo till Rehabeam,

Rehabeam till Avia,

Avia till Asa,

8Asa till Joshafat,

Joshafat till Joram,

Joram till Ussia,

9Ussia till Jotam,

Jotam till Achas,

Achas till Hiskia,

10Hiskia till Manasse,

Manasse till Amon,

Amon till Josia,

11Josia till Jekonia[b] och hans bröder, som föddes vid den tid då folket fördes bort i fångenskap till Babylon.

12Efter bortförandet till Babylon:

Jekonias, far till Shealtiel,

Shealtiel till Serubbabel,

13Serubbabel till Avihud,

Avihud till Eljakim,

Eljakim till Asor,

14Asor till Sadok,

Sadok till Akim,

Akim till Elihud,

15Elihud till Elasar,

Elasar till Mattan,

Mattan till Jakob,

16och Jakob till Josef. Josef var Marias man, och hon var mor till Jesus som kallas Kristus.

17Det var alltså fjorton släktled från Abraham fram till David, fjorton släktled från David fram till bortförandet till Babylon och fjorton släktled från bortförandet till Babylon fram till Kristus.

Jesus föds

18När Jesus Kristus föddes gick det till så här: Hans mor Maria var trolovad[c] med Josef. Men redan innan de gift sig blev hon med barn genom den heliga Anden. 19Josef, hennes blivande man, var rättfärdig och ville inte skämma ut Maria offentligt utan tänkte skilja sig från henne i hemlighet.[d]

20Medan han fortfarande grubblade över detta visade sig en Herrens ängel för honom i en dröm. Ängeln sa: ”Josef, du ättling till David, tveka inte att gifta dig med Maria, för barnet hon bär har blivit till genom den heliga Anden. 21Hon ska få en Son, och du ska låta honom heta Jesus, för han ska rädda sitt folk från deras synder.[e]

22Genom detta gick det som Herren förutsagt genom profeten Jesaja i uppfyllelse:

23”Jungfrun ska bli med barn

och föda en Son,

och man ska ge honom namnet Immanuel”.

(Det betyder: Gud med oss).[f]

24När Josef vaknade gjorde han som ängeln hade befallt och gifte sig med Maria, 25men de hade inget sexuellt umgänge förrän Sonen hade fötts. Och Josef lät honom heta Jesus.

Notas al pie

  1. 1:1 Kristus betyder den smorde på grekiska. Dess hebreiska motsvarighet är Messias. Bland Israels folk smordes kungar, präster och profeter med olja innan de började sin uppgift. Gud hade genom profeterna lovat att sända en smord kung som skulle härska över alla folk. Judarna väntade på att denna kung skulle återupprätta Israel som nation.
  2. 1:11 Också känd som Jojakin (1 Krön 3:15).
  3. 1:18 Den judiska förlovningen var mer bindande än en nutida förlovning. Den kunde endast brytas genom skilsmässa och något sexuellt umgänge fick inte förekomma.
  4. 1:19 Josef tänkte skriva under de nödvändiga pappren för skilsmässa, men inte låta henne dömas offentligt och bli stenad, vilket han kunde ha gjort.
  5. 1:21 Jesus, som är den grekiska formen av namnet Josua (jeshua) betyder Herren räddar.
  6. 1:23 Se Jes 7:14, varifrån citatet är hämtat; jungfrun enligt Septuaginta, i den masoretiska texten den unga kvinnan. Sammanhanget visar dock att i fråga om Jesus mor var betydelsen i vilket fall som helst ”jungfru”, även om också det grekiska ordet annars kan användas utan att det ligger någon betoning på just den aspekten, så t.ex. i liknelsen om de tio flickorna i Matt 25.