Spanish, Castilian (La Nueva Biblia al Día)

Matthew 1

Genealogía de Jesucristo

Lc 3:23-38

Rt 4:18-22

1Cr 3:10-17

1Estos son los antepasados de Jesucristo, que fue descendiente de David y de Abraham:

2Abraham fue el padre de Isaac;

Isaac de Jacob, y Jacob de Judá y sus hermanos.

3Judá fue el padre de Fares y Zara (la madre fue Tamar);

Fares fue el padre de Esrom, y Esrom de Aram.

4Aram fue el padre de Aminadab;

Aminadab de Naasón, y Naasón de Salmón.

5Salmón fue el padre de Booz (la madre fue Rahab);

Booz de Obed (la madre fue Rut), y Obed de Isaí.

6Isaí fue el padre del rey David,

y el rey David de Salomón (la madre fue Betsabé,

que había sido esposa de Urías).

7Salomón fue el padre de Roboam;

Roboam de Abías, y Abías de Asa.

8Asa fue el padre de Josafat;

Josafat de Joram, y Joram de Uzías.

9Uzías fue el padre de Jotam;

Jotam de Acaz, y Acaz de Ezequías.

10Ezequías fue el padre de Manasés;

Manasés de Amós, y Amós de Josías.

11Josías, en el tiempo de la cautividad en Babilonia,

fue el padre de Jeconías y sus hermanos.

12Después del cautiverio, Jeconías fue el padre de Salatiel,

y Salatiel de Zorobabel.

13Zorobabel fue el padre de Abiud;

Abiud de Eliaquim, y Eliaquim de Azor.

14Azor fue el padre de Sadoc;

Sadoc de Aquim, y Aquim de Eliud.

15Eliud fue el padre de Eleazar;

Eleazar de Matán, y Matán de Jacob.

16Este Jacob fue el padre de José, el marido de María,

la cual fue la madre de Jesús, el llamado Cristo.

17Por tanto, desde Abraham hasta David hubo catorce generaciones; otras catorce desde David hasta la cautividad en Babilonia, y catorce más desde la cautividad en Babilonia hasta Cristo.

Nacimiento de Jesucristo

18El nacimiento de Jesucristo sucedió de este modo: María, su madre, estaba comprometida en matrimonio con José, pero antes de hacer vida conyugal se encontró encinta por la acción del Espíritu Santo. 19José, que era un hombre bueno y justo, al conocer el estado de María, y para no manchar su reputación, decidió separarse de ella en secreto. 20Mientras pensaba estas cosas, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo:

—José, hijo de David, no tengas miedo de tomar como esposa a María, porque el hijo que ha concebido es del Espíritu Santo. 21Cuando ese hijo nazca, tú le pondrás por nombre Jesús. Lo llamarás así porque él salvará a su pueblo de sus pecados.

22Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que el Señor había anunciado por boca del profeta, que dijo:

23”La virgen quedará encinta, y tendrá un hijo que se llamará Emanuel” (que significa: “Dios está con nosotros”).

24José, al despertar de aquel sueño, obedeció lo que el ángel del Señor le había mandado, y tomó por esposa a María.

25Pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que nació su hijo, al que José puso el nombre de Jesús.

Visita de los sabios

Nádej pre kazdého

Evanjelium Podľa Matúša 1

Ježišovi predkovia

1 Ježišov rodokmeň siaha od Abraháma k Dávidovi. Toto sú Ježišovi predkovia:

Abrahám, Izák, Jakob (otec Júdu a jeho bratov),

Júda, Fares a Zára (ich matkou bola Tamara), Hezron,

Aram, Aminadab, Náson,

Salmon, Boaz (syn Rachab), Obed (syn Rút), Jesse,

Kráľ Dávid, Šalamún (jeho matka bola ženou Uriáša),

Roboám, Abia, Azaf,

Jozafat, Jorám, Oziáš,

Joatam, Achaz, Ezechiáš,

10 Manases, Amos, Joziáš,

11 Jechoniáš a jeho bratia (v čase odvlečenia do Babylona),

12 Salatiel,

13 Zorobábel (po babylonskom zajatí), Abind, Eliakim,

14 Azor, Sádok, Achim,

15 Elind, Eleazar, Máttam, Jakob.

16 Jakob bol otcom Jozefa, ktorý bol mužom Márie, matky Ježiša Krista, Božieho Syna.

17 Od praotca Abraháma po Dávida je to teda štrnásť generácií. Ďalších štrnásť generácií sa vystriedalo od Dávida po babylonské zajatie a od zajatia v Babylone až po Krista zasa štrnásť. Rodokmeň uzaviera Jozef, manžel Márie, ktorej sa narodil Ježiš -- Boží Syn.

Boh sa stane človekom

18 S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. No ešte prv, ako sa vzali, vysvitlo, že čaká dieťa.

19 Jozef bol muž prísnych zásad, preto sa rozhodol, že sa s ňou rozíde, ale chcel to urobiť v tajnosti, aby ju nevystavil verejnej potupe.

20 Keď o tom uvažoval, vo sne sa mu zjavil Boží posol a povedal mu: Jozef, Dávidov syn, neboj sa vziať si Máriu, lebo dieťa, ktoré čaká, splodil Svätý Duch.

21 Porodí syna a dáš mu meno Ježiš. Lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechu.

22 Takto sa splní predpoveď proroka Izaiáša:

23 Počujte, panna bude tehotná a porodí syna. Nazvete ho Emanuel, čo znamená Boh je s nami. "

24 Keď sa Jozef prebudil, urobil tak, ako mu anjel prikázal, a oženil sa s Máriou.

25 Ale nežil s ňou ako manžel, kým sa jej nenarodil syn, ktorému dali meno Ježiš.