Spanish, Castilian (La Nueva Biblia al Día)

Matthew 1

Genealogía de Jesucristo

Lc 3:23-38

Rt 4:18-22

1Cr 3:10-17

1Estos son los antepasados de Jesucristo, que fue descendiente de David y de Abraham:

2Abraham fue el padre de Isaac;

Isaac de Jacob, y Jacob de Judá y sus hermanos.

3Judá fue el padre de Fares y Zara (la madre fue Tamar);

Fares fue el padre de Esrom, y Esrom de Aram.

4Aram fue el padre de Aminadab;

Aminadab de Naasón, y Naasón de Salmón.

5Salmón fue el padre de Booz (la madre fue Rahab);

Booz de Obed (la madre fue Rut), y Obed de Isaí.

6Isaí fue el padre del rey David,

y el rey David de Salomón (la madre fue Betsabé,

que había sido esposa de Urías).

7Salomón fue el padre de Roboam;

Roboam de Abías, y Abías de Asa.

8Asa fue el padre de Josafat;

Josafat de Joram, y Joram de Uzías.

9Uzías fue el padre de Jotam;

Jotam de Acaz, y Acaz de Ezequías.

10Ezequías fue el padre de Manasés;

Manasés de Amós, y Amós de Josías.

11Josías, en el tiempo de la cautividad en Babilonia,

fue el padre de Jeconías y sus hermanos.

12Después del cautiverio, Jeconías fue el padre de Salatiel,

y Salatiel de Zorobabel.

13Zorobabel fue el padre de Abiud;

Abiud de Eliaquim, y Eliaquim de Azor.

14Azor fue el padre de Sadoc;

Sadoc de Aquim, y Aquim de Eliud.

15Eliud fue el padre de Eleazar;

Eleazar de Matán, y Matán de Jacob.

16Este Jacob fue el padre de José, el marido de María,

la cual fue la madre de Jesús, el llamado Cristo.

17Por tanto, desde Abraham hasta David hubo catorce generaciones; otras catorce desde David hasta la cautividad en Babilonia, y catorce más desde la cautividad en Babilonia hasta Cristo.

Nacimiento de Jesucristo

18El nacimiento de Jesucristo sucedió de este modo: María, su madre, estaba comprometida en matrimonio con José, pero antes de hacer vida conyugal se encontró encinta por la acción del Espíritu Santo. 19José, que era un hombre bueno y justo, al conocer el estado de María, y para no manchar su reputación, decidió separarse de ella en secreto. 20Mientras pensaba estas cosas, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo:

—José, hijo de David, no tengas miedo de tomar como esposa a María, porque el hijo que ha concebido es del Espíritu Santo. 21Cuando ese hijo nazca, tú le pondrás por nombre Jesús. Lo llamarás así porque él salvará a su pueblo de sus pecados.

22Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que el Señor había anunciado por boca del profeta, que dijo:

23”La virgen quedará encinta, y tendrá un hijo que se llamará Emanuel” (que significa: “Dios está con nosotros”).

24José, al despertar de aquel sueño, obedeció lo que el ángel del Señor le había mandado, y tomó por esposa a María.

25Pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que nació su hijo, al que José puso el nombre de Jesús.

Visita de los sabios

Bibelen på hverdagsdansk

Matthæus 1

Jesus som arvtager efter Abraham og David

1Jesus var „søn” af både kong David og af Abraham. Her følger slægtstavlen:

Abraham blev far til Isak, og Isak far til Jakob. Jakob blev far til Juda og hans brødre. Juda blev med Tamar far til Peretz[a] og Zerach. Peretz blev far til Hetzron, som blev far til Ram, og Ram blev far til Amminadab. Amminadab blev far til Nahshon, som blev far til Salma, og Salma blev far til Boaz, hvis mor hed Rahab. Boaz blev far til Obed, hvis mor hed Ruth. Obed blev far til Isaj, og Isaj far til kong David.

David blev med Urias’ kone far til Salomon. Salomon blev far til Rehabeam, som blev far til Abija, og Abija blev far til Asa. Asa blev far til Joshafat, som blev far til Joram. Joram blev far[b] til Uzzija, som blev far til Jotam, og Jotam blev far til Ahaz. Ahaz blev far til Hizkija, 10 som blev far til Manasse, og Manasse blev far til Amon. Amon blev far til Josias, 11 som blev far til Jekonja[c] og hans brødre, der levede på den tid, da folket blev ført bort til Babylon.

12 Efter at folket var ført bort til Babylon, blev Jekonja far til Shealtiel, som blev far til Zerubbabel, 13 som igen blev far til Abiud. Abiud blev far til Eljakim, som blev far til Azor, 14 og Azor blev far til Zadok, som blev far til Akim. Akim blev far til Eliud, 15 som blev far til Eleazar, og Eleazar blev far til Mattan, som blev far til Jakob. 16 Jakob blev far til Josef, der blev gift med Maria, som var mor til Jesus, der også kaldes Messias.[d]

17 Der er altså 14 slægtled fra Abraham til kong David, og 14 fra kong Davids tid, indtil folket blev ført bort til Babylon, og 14 fra den tid, da folket kom til Babylon, indtil Messias blev født.

Jesu fødsel

18 Jesus, Messias, kom til verden på følgende måde: Hans mor Maria var forlovet med Josef, men før de havde været sammen, viste det sig, at hun ventede et barn ved Helligåndens kraft.[e] 19 Josef var en god og retskaffen mand, som ikke ville udsætte hende for offentlig skam, så han besluttede sig til i al stilhed at hæve forlovelsen.

20 Mens han tænkte over det, havde han en drøm, hvor en engel fra Gud viste sig for ham. Englen sagde: „Josef, du er jo af kong Davids slægt, og du skal ikke være betænkelig ved at gifte dig med Maria, for det barn, hun venter, er blevet til ved Helligåndens kraft. 21 Hun skal føde en søn, og du skal kalde ham Jesus,[f] for han skal frelse sit folk fra deres synder.”

22 På den måde gik det i opfyldelse, som Gud havde talt gennem en af sine profeter:

23 „Se, jomfruen vil blive gravid.
    Hun skal føde en søn,
    og han skal kaldes ‚Immanuel’.”[g]
    (Det navn betyder: „Gud er med os”).

24 Da Josef vågnede, stod han op og gjorde, som englen havde sagt. Han accepterede at gifte sig med Maria, 25 men havde ikke ægteskabeligt samliv med hende, før hun havde født.[h] Maria fødte så en dreng, som fik navnet Jesus.

Notas al pie

  1. 1,3 De fleste navne er hebraiske i deres oprindelse. Derfor har vi i denne oversættelse søgt at bringe stavemåden så tæt som muligt på hebraisk, bortset fra de mest kendte navne, som fastholder den traditionelle danske stavemåde.
  2. 1,8 Egentlig „forfar”, da nogle slægtled uden væsentlig betydning er udeladt.
  3. 1,11 Ifølge 1.Krøn. 3,15-16 var Jekonja sønnesøn af Josias, men på hebraisk skelner man ikke mellem søn og sønnesøn i et slægtsregister. Nogle sønner var ikke værd at nævne. Jekonja kendes også under navnet Jojakin, søn af Jojakim. (Jf. Jer. 24,1 og 2.Kong. 24,6.12-15, 1.Krøn. 3,10-18.)
  4. 1,16 På græsk står der her Christos, hvilket er en oversættelse af det hebraiske Mashiach, som betyder „den salvede”, dvs. en, som Gud har udpeget til profet eller konge. Da ordet Messias er kendt på dansk, vil vi som regel bruge det ord om den længe ventede konge, der skulle genoprette Davids kongerige.
  5. 1,18 Ordene „hellig ånd” er ikke i bestemt form på græsk. Det betyder sandsynligvis, at der er fokus på Helligåndens kraft mere end på Helligånden som person.
  6. 1,21 Navnet Jesus betyder „frelser” på hebraisk.
  7. 1,23 Denne profeti er fra Es. 7,14. I modsætning til situationen i Esajas’ bog er der her ingen mand involveret til at gøre jomfruen gravid.
  8. 1,25 En mere ordret oversættelse ville være: „Han ‚kendte’ hende ikke, før hun fødte en søn”. Det græske ord for „før” betyder egentlig „i tiden op til” og antyder i sig selv intet om, hvad der skete bagefter. Ifølge en gammel kristen tradition var Josef enkemand med flere børn, og Maria blev så mor for disse børn foruden sin egen søn, Jesus. Bibelteksten gør det ikke klart, om de brødre og søstre af Jesus, der omtales senere, var Marias egne børn.