Nueva Versión Internacional

Mateo 1

Genealogía de Jesucristo

1Tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham:

Abraham fue el padre de[a] Isaac;

Isaac, padre de Jacob;

Jacob, padre de Judá y de sus hermanos;

Judá, padre de Fares y de Zera, cuya madre fue Tamar;

Fares, padre de Jezrón;

Jezrón, padre de Aram;

Aram, padre de Aminadab;

Aminadab, padre de Naasón;

Naasón, padre de Salmón;

Salmón, padre de Booz, cuya madre fue Rajab;

Booz, padre de Obed, cuya madre fue Rut;

Obed, padre de Isaí;

e Isaí, padre del rey David.

David fue el padre de Salomón, cuya madre había sido la esposa de Urías;

Salomón, padre de Roboán;

Roboán, padre de Abías;

Abías, padre de Asá;

Asá, padre de Josafat;

Josafat, padre de Jorán;

Jorán, padre de Uzías;

Uzías, padre de Jotán;

Jotán, padre de Acaz;

Acaz, padre de Ezequías;

10 Ezequías, padre de Manasés;

Manasés, padre de Amón;

Amón, padre de Josías;

11 y Josías, padre de Jeconías[b] y de sus hermanos en tiempos de la deportación a Babilonia.

12 Después de la deportación a Babilonia,

Jeconías fue el padre de Salatiel;

Salatiel, padre de Zorobabel;

13 Zorobabel, padre de Abiud;

Abiud, padre de Eliaquín;

Eliaquín, padre de Azor;

14 Azor, padre de Sadoc;

Sadoc, padre de Aquín;

Aquín, padre de Eliud;

15 Eliud, padre de Eleazar;

Eleazar, padre de Matán;

Matán, padre de Jacob;

16 y Jacob, padre de José, que fue el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo.

17 Así que hubo en total catorce generaciones desde Abraham hasta David, catorce desde David hasta la deportación a Babilonia, y catorce desde la deportación hasta el Cristo.

Nacimiento de Jesucristo

18 El nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así: Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, pero, antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. 19 Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto.

20 Pero, cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: «José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. 21 Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús,[c] porque él salvará a su pueblo de sus pecados».

22 Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: 23 «La virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emanuel»[d] (que significa «Dios con nosotros»).

24 Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. 25 Pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo,[e] a quien le puso por nombre Jesús.

Notas al pie

  1. 1:2 fue el padre de. Lit. engendró a; y así sucesivamente en el resto de esta genealogía.
  2. 1:11 Jeconías. Es decir, Joaquín; también en v. 12.
  3. 1:21 Jesús es la forma griega del nombre hebreo Josué, que significa el Señor salva.
  4. 1:23 Is 7:14
  5. 1:25 un hijo. Var. su hijo primogénito.

Nouă Traducere În Limba Română

Matei 1

Cartea genealogiei lui Isus Cristos

1Cartea genealogiei lui Isus Cristos, fiul lui David, fiul lui Avraam.

Lui Avraam i s-a născut Isaac,

lui Isaac i s-a născut Iacov,

lui Iacov i s-au născut Iuda şi fraţii acestuia,

lui Iuda i s-au născut Pereţ şi Zerah, mama lor fiind Tamar,

lui Pereţ i s-a născut Heţron,

lui Heţron i s-a născut Ram,

lui Ram i s-a născut Aminadab,

lui Aminadab i s-a născut Nahşon,

lui Nahşon i s-a născut Salmon,

lui Salmon i s-a născut Boaz, mama acestuia fiind Rahab,

lui Boaz i s-a născut Obed, mama acestuia fiind Rut,

lui Obed i s-a născut Işai, iar lui Işai i s-a născut regele David.

Lui David i s-a născut Solomon, a cărui mamă fusese înainte soţia lui Urie,

lui Solomon i s-a născut Roboam,

lui Roboam i s-a născut Abia,

lui Abia i s-a născut Asa,

lui Asa i s-a născut Iehoşafat,

lui Iehoşafat i s-a născut Iehoram,

lui Iehoram i s-a născut Uzia,

lui Uzia i s-a născut Iotam,

lui Iotam i s-a născut Ahaz,

lui Ahaz i s-a născut Ezechia,

10 lui Ezechia i s-a născut Manase,

lui Manase i s-a născut Amon,

lui Amon i s-a născut Iosia,

11 iar lui Iosia i s-a născut Iehonia şi fraţii acestuia, pe vremea exilului în Babilon.

12 După exilul în Babilon,

lui Iehonia i s-a născut Şealtiel,

lui Şealtiel i s-a născut Zerub-Babel,

13 lui Zerub-Babel i s-a născut Abiud,

lui Abiud i s-a născut Eliachim,

lui Eliachim i s-a născut Azor,

14 lui Azor i s-a născut Ţadok,

lui Ţadok i s-a născut Achim,

lui Achim i s-a născut Eliud,

15 lui Eliud i s-a născut Elazar,

lui Elazar i s-a născut Mattan,

lui Mattan i s-a născut Iacov,

16 iar lui Iacov i s-a născut Iosif, soţul Mariei, din care s-a născut Isus, Cel Care este numit Cristos[a].

17 Aşadar, de la Avraam până la David sunt în total paisprezece generaţii, de la David până la exilul în Babilon sunt paisprezece generaţii, iar de la exilul în Babilon până la Cristos sunt paisprezece generaţii.[b]

Naşterea lui Isus Cristos

18 Iată însă cum a avut loc naşterea lui Isus Cristos: Maria, mama Lui, era logodită cu Iosif, dar înainte ca ei să locuiască împreună, ea a rămas însărcinată de la Duhul Sfânt. 19 Iosif însă, soţul ei, era un om drept şi nu voia s-o facă de ruşine înaintea lumii. De aceea el şi-a propus s-o părăsească pe ascuns[c].

20 Dar în timp ce se gândea el la aceste lucruri, iată că un înger al Domnului i s-a arătat în vis şi i-a zis: „Iosif, fiu al lui David, nu te teme s-o iei pe Maria de soţie, căci ce s-a conceput în ea este de la Duhul Sfânt! 21 Ea va naşte un Fiu, Căruia Îi vei pune numele Isus[d], pentru că El Îşi va mântui poporul de păcatele lui!“

22 Toate acestea s-au întâmplat ca să se împlinească ceea ce a spus Domnul prin profetul care zice: 23 „Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naşte un Fiu şi Îi vor pune numele Emanuel“[e], nume care, tradus, înseamnă „Dumnezeu este cu noi“.

24 Când s-a trezit din somn, Iosif a făcut aşa cum i-a poruncit îngerul Domnului. A luat-o pe Maria de soţie, 25 dar n-a cunoscut-o până când ea nu a dat naştere unui Fiu. Iar el I-a pus numele Isus.

Notas al pie

  1. Matei 1:16 Sau: Mesia; atât Cristos (greacă), cât şi Mesia (ebraică şi aramaică) înseamnă Cel care este uns; peste tot în carte
  2. Matei 1:17 În genealogiile biblice, unele nume, care nu sunt atât de importante, sunt omise fie pentru a relaţiona un anume individ în mod direct la un strămoş important, fie pentru a obţine numărul dorit, care de multe ori este un multiplu de şapte, așa cum este în acest text
  3. Matei 1:19 În contextul iudaic, logodna era un angajament mult mai puternic decât în zilele noastre şi nu putea fi ruptă decât printr-un act de divorţ; în Deut. 22:24 femeia logodită este numită soţie, iar în acest verset Iosif este numit soţul Mariei, chiar dacă erau doar logodiţi
  4. Matei 1:21 Isus este transcrierea în greacă a termenului ebraic Iosua (Ieşua), care înseamnă Domnul mântuie
  5. Matei 1:23 Vezi Isaia 7:14