Spanish, Castilian (La Nueva Biblia al Día)

Ephesians 1

1Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los amados hermanos fieles a Cristo Jesús que viven en Éfeso. 2Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo nuestro Señor sean con vosotros.

Bendiciones espirituales “en Cristo

3¡Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por nuestra unión con Cristo nos bendijo con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos! 4Desde antes de la creación del mundo, Dios nos había escogido para que pudiéramos estar en su presencia santos y sin mancha. 5Revestidos de su amor, Dios nos destinó de antemano a adoptarnos como hijos por medio de Jesucristo, y así lo hizo de acuerdo con su voluntad y buen parecer. 6Alabemos, pues, a Dios, que con su gloriosa misericordia nos ha aceptado en su amado Hijo, 7en quien tenemos redención por su muerte, es decir, el perdón de los pecados conforme a las riquezas de su gracia, 8derramada en abundancia sobre nosotros con perfecta sabiduría e inteligencia.

9Dios nos ha revelado el secreto de su voluntad, según el plan que previamente se había trazado en beneficio nuestro. 10De acuerdo con ese plan, en el momento oportuno nos recogerá dondequiera nos hallemos, sea en el cielo o en la tierra, para que estemos con él, unidos a Cristo para siempre. 11Asimismo tenemos parte en la herencia de Cristo, porque Dios, en su propósito soberano, nos predestinó desde el principio para ser suyos, 12para que quienes fuimos los primeros en esperar en Cristo seamos la alabanza de su gloria. 13También en Cristo, vosotros, que escuchasteis la palabra de la verdad, la buena nueva de la salvación, y que habéis creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo prometido. 14Este sello es la garantía de la herencia que hemos de recibir, por la cual alabamos a nuestro Dios glorioso.

Acción de gracias “e intercesión

15Desde que supe de vuestra firme fe en el Señor Jesús y del amor que tenéis a todos los creyentes, 16no he cesado de dar gracias a Dios por vosotros y de teneros siempre presentes en mis oraciones. 17Constantemente pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que os dé sabiduría y os revele a Cristo y su obra. 18Le pido también que abra los ojos de vuestra mente, para que sepáis cuáles son las gloriosas riquezas de esa herencia que nos ha llamado a compartir con todos los creyentes. 19¡Ojalá lleguéis a comprender cuán inmenso es el poder con que Dios ayuda a los que creemos en él! “ 20Es el mismo poder que desplegó resucitando a Cristo de entre los muertos y haciéndolo sentar a su derecha en el cielo, 21por encima de todo principado, autoridad, potestad o señorío. Porque la gloria de Cristo va más allá de la que nadie ha alcanzado en este mundo ni alcanzará en el venidero. 22Todas las cosas las sometió Dios debajo de sus pies y, también sobre todas las cosas, lo ha hecho cabeza de la iglesia. 23Así la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, está llena del que todo lo llena en todos.

Nouă Traducere În Limba Română

Efeseni 1

1Pavel, apostol al lui Cristos Isus prin voia lui Dumnezeu, către sfinţii care sunt (în Efes)[a] şi credincioşii în Cristos Isus: har vouă şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Cristos!

Binecuvântări duhovniceşti în Cristos

Binecuvântat să fie Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, Care ne-a binecuvântat cu orice fel de binecuvântare duhovnicească în locurile cereşti, în Cristos! În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără pată înaintea Lui. În dragoste, El[b] ne-a predestinat pentru înfiere[c] prin Isus Cristos, după buna plăcere a voii Sale, spre lauda slavei harului Său pe care ni l-a arătat cu bunătate în Preaiubitul Lui. În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogăţia harului Său, pe care l-a revărsat peste noi cu toată înţelepciunea şi priceperea. El[d] a binevoit să ne descopere taina voii Sale, potrivit cu ceea ce plănuise în El Însuşi, după buna Lui plăcere, 10 ca s-o ducă la îndeplinire la împlinirea vremurilor, şi anume să le aducă pe toate împreună, în Cristos: cele din cer şi cele de pe pământ. 11 În El am fost şi aleşi[e], fiind rânduiţi mai dinainte după planul Celui Care le face pe toate după scopul voii Sale, 12 pentru ca noi, cei care am nădăjduit primii în Cristos, să slujim de laudă slavei Lui. 13 În El, de asemenea, aţi auzit cuvântul adevărului, Evanghelia[f] mântuirii voastre. În El aţi şi crezut şi aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sfânt pe Care L-a promis, 14 Care este o garanţie a moştenirii noastre până la răscumpărarea celor ce sunt proprietatea lui Dumnezeu, spre lauda slavei Lui.

Mulţumire şi rugăciune

15 De aceea, de când am auzit de credinţa voastră în Domnul Isus şi de dragostea voastră pentru toţi sfinţii, 16 nu încetez să mulţumesc pentru voi, amintindu-vă în rugăciunile mele. 17 Şi mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Cristos, Tatăl slavei, să vă dea un duh de înţelepciune şi descoperire[g] în cunoaşterea lui, 18 luminând puterea de înţelegere a minţii voastre, ca să cunoaşteţi care este nădejdea la care v-a chemat, care este bogăţia slăvită a moştenirii Lui în sfinţi 19 şi care este nemărginita mărime a puterii Lui pentru noi, cei ce credem, după lucrarea puterii tăriei Lui, 20 pe care a desfăşurat-o atunci când L-a înviat pe Cristos din morţi şi L-a aşezat la dreapta Lui în locurile cereşti, 21 deasupra tuturor conducătorilor, autorităţilor, puterilor, domniilor şi a oricărui nume dat, nu doar în acest veac, ci şi în cel viitor. 22 El I-a pus totul sub picioare şi L-a făcut cap peste toate lucrurile, pentru Biserică, 23 care este trupul Lui, plinătatea Celui Care umple totul în toţi.

Notas al pie

  1. Efeseni 1:1 Cele mai importante şi mai timpurii mss nu conţin cuvântul Efes, ceea ce ar aduce un argument în plus la ideea că această scrisoare a fost una enciclică, intenţionată pentru mai mult decât o singură audienţă (vezi nota din Col. 4:16); trebuie remarcat că, spre deosebire de alte scrisori, aceasta nu conţine nume de persoane, ceea ce ar indica faptul că apostolul nu-şi cunoştea audienţa în mod personal (ceea ce nu ar fi fost cazul în ce priveşte biserica din Efes) sau că scrisoarea a fost intenţionată a fi una enciclică
  2. Efeseni 1:5 Sau: înaintea Lui, în dragoste. El
  3. Efeseni 1:5 Adopţia (înfierea) era un act juridic, cunoscut cititorilor din cultura greco-romană, prin care un tată ia sub autoritatea sa paternă un fiu sau o fiică dintr-o altă familie; cel adoptat primeşte acelaşi statut şi aceleaşi drepturi ca cele ale unui fiu născut în acea familie: ia numele noului părinte, devine moştenitorul lui, rămânând unit cu vechea sa familie numai prin legături de sânge
  4. Efeseni 1:9 Sau: peste noi. Cu toată înţelepciunea şi priceperea, El
  5. Efeseni 1:11 Lit.: am fost traşi la sorţi, am fost făcuţi moştenire; unele traduceri redau: am fost făcuţi moştenitori
  6. Efeseni 1:13 Sau: Vestea Bună; peste tot în carte
  7. Efeseni 1:17 Sau: să vă dea Duhul înţelepciunii şi al descoperirii; sau: să vă dea înţelepciune şi descoperire duhovnicească