New American Standard Bible

Romans 13

Be Subject to Government

1Every [a]person is to be in subjection to the governing authorities. For there is no authority except [b]from God, and those which exist are established by God. Therefore [c]whoever resists authority has opposed the ordinance of God; and they who have opposed will receive condemnation upon themselves. For rulers are not a cause of fear for [d]good behavior, but for evil. Do you want to have no fear of authority? Do what is good and you will have praise from the same; for it is a minister of God to you for good. But if you do what is evil, be afraid; for it does not bear the sword for nothing; for it is a minister of God, an avenger who brings wrath on the one who practices evil. Therefore it is necessary to be in subjection, not only because of wrath, but also for conscience’ sake. For because of this you also pay taxes, for rulers are servants of God, devoting themselves to this very thing. Render to all what is due them: tax to whom tax is due; custom to whom custom; fear to whom fear; honor to whom honor.

Owe nothing to anyone except to love one another; for he who loves [e]his neighbor has fulfilled the law. For this, “You shall not commit adultery, You shall not murder, You shall not steal, You shall not covet,” and if there is any other commandment, it is summed up in this saying, “You shall love your neighbor as yourself.” 10 Love [f]does no wrong to a neighbor; therefore love is the fulfillment of the law.

11 Do this, knowing the time, that it is already the hour for you to awaken from sleep; for now [g]salvation is nearer to us than when we believed. 12 The night is almost gone, and the day is near. Therefore let us lay aside the deeds of darkness and put on the armor of light. 13 Let us [h]behave properly as in the day, not in carousing and drunkenness, not in sexual promiscuity and sensuality, not in strife and jealousy. 14 But put on the Lord Jesus Christ, and make no provision for the flesh in regard to its lusts.

Notas al pie

  1. Romans 13:1 Or soul
  2. Romans 13:1 Lit by
  3. Romans 13:2 Lit he who
  4. Romans 13:3 Lit good work
  5. Romans 13:8 Lit the other
  6. Romans 13:10 Lit works no evil
  7. Romans 13:11 Or our salvation is nearer than when
  8. Romans 13:13 Lit walk

Ang Pulong Sang Dios

Roma 13

Ang Aton Obligasyon sa mga Nagadumala sa Gobyerno

1Ang kada isa sa inyo dapat magmatinumanon sa mga nagadumala sa gobyerno, kay ang tanan nga paggobyerno halin sa Dios kag ang mga manugdumala ginbutang sang Dios sa ila puwesto. Ang nagakontra sa gobyerno nagakontra sa pagbuot sang Dios, kag ang nagahimo sini nagadala sang silot sa ila kaugalingon. Kon maayo ang aton ginahimo, wala kita sing dapat kahadlukan sa mga nagadumala sa aton, luwas lang kon nagahimo kita sang malain. Gani agod indi ka mahadlok sa mga nagadumala, maghimo ka sang maayo, kag dayawon ka pa nila. Ginbutang sila sang Dios sa ila puwesto para sa aton kaayuhan. Pero kon nakahimo ka sang malain, dapat mahadlok ka sa ila, tungod nga may gahom sila sa pagsilot sa imo; kay ginbutang sila sang Dios sa ila puwesto agod silutan ang mga nagahimo sang malain. Gani dapat magpasakop kita sa aton gobyerno; indi lang tungod sa kahadlok naton sa silot, kundi tungod nga nahibaluan ta nga amo ini ang dapat naton nga himuon. Amo man ini ang kabangdanan kon ngaa nagabayad kita sang aton buhis, kay ang mga manugdumala mga alagad sang Dios nga nagapangabudlay para gid sa sini nga butang. Gani bayaran ninyo ang inyo nagkalain-lain nga klase sang buhis. Kag tahura ninyo kag padunggi ang mga may awtoridad.

Ang Aton Obligasyon sa Isa kag Isa

Dapat indi kamo magpabilin nga may utang bisan kay sin-o, luwas lang sa utang nga amo ang paghigugmaanay sa isa kag isa. Ang nagahigugma sa iya isigkatawo nakatuman sang Kasuguan. Kay ang mga sugo nga pareho sang, “Indi ka magpanginbabayi ukon magpanginlalaki, indi ka magpatay, indi ka magpangawat, indi ka magkaibog,”[a] kag ang iban pa nga mga sugo sarang matingob sa isa lang ka sugo nga nagasiling, “Higugmaon mo ang imo isigkatawo pareho sang paghigugma mo sa imo kaugalingon.”[b] 10 Kon ginahigugma ta ang aton isigkatawo, wala kita nagahimo sing malain sa ila. Amo ina nga kon may paghigugma kita ginatuman ta ang bug-os nga Kasuguan.

11 Dapat ninyo himuon ini, tungod nga nahibaluan ninyo nga tion na ini nga dapat kamo magbugtaw. Kay ang kabug-usan sang aton kaluwasan mas malapit na sang sa una nga nagtuo kita kay Jesu-Cristo. 12-13 Ang kadudulman madali na lang matapos kag ang kasanag madali na gid mag-abot. Gani isikway ta na ang malaot nga mga buluhaton sang kadudulman kag isuklob naton ang maayo nga kabuhi bilang armas naton nga mga ara na sa kasanag. Indi kita magpahubog ukon magsunod sa mga mahigko nga pagkinalipay. Indi kita maghimo sang imoral nga pagpakigrelasyon ukon magpagusto himo sang kalautan. Indi kita mag-inaway ukon maghisaay. 14 Sa baylo, ang pamatasan ni Ginoong Jesu-Cristo ang dapat makita sa inyo kabuhi. Kag indi ninyo paghatagan sing lugar ang inyo tawhanon nga kinaugali nga maghimo sang malain.