New American Standard Bible

Revelation 5

The Book with Seven Seals

1I saw [a]in the right hand of Him who sat on the throne a [b]book written inside and on the back, sealed up with seven seals. And I saw a strong angel proclaiming with a loud voice, “Who is worthy to open the [c]book and to break its seals?” And no one in heaven or on the earth or under the earth was able to open the [d]book or to look into it. Then I began to weep greatly because no one was found worthy to open the [e]book or to look into it; and one of the elders *said to me, “Stop weeping; behold, the Lion that is from the tribe of Judah, the Root of David, has overcome so as to open the [f]book and its seven seals.”

And I saw [g]between the throne (with the four living creatures) and the elders a Lamb standing, as if slain, having seven horns and seven eyes, which are the seven Spirits of God, sent out into all the earth. And He came and took the book out of the right hand of Him who sat on the throne. When He had taken the [h]book, the four living creatures and the twenty-four elders fell down before the Lamb, each one holding a harp and golden bowls full of incense, which are the prayers of the [i]saints. And they *sang a new song, saying,

“Worthy are You to take the [j]book and to break its seals; for You were slain, and purchased for God with Your blood men from every tribe and tongue and people and nation.

10 “You have made them to be a kingdom and priests to our God; and they will reign upon the earth.”

Angels Exalt the Lamb

11 Then I looked, and I heard the voice of many angels around the throne and the living creatures and the elders; and the number of them was myriads of myriads, and thousands of thousands, 12 saying with a loud voice,

“Worthy is the Lamb that was slain to receive power and riches and wisdom and might and honor and glory and blessing.”

13 And every created thing which is in heaven and on the earth and under the earth and on the sea, and all things in them, I heard saying,

“To Him who sits on the throne, and to the Lamb, be blessing and honor and glory and dominion forever and ever.”

14 And the four living creatures kept saying, “Amen.” And the elders fell down and worshiped.

Notas al pie

 1. Revelation 5:1 Lit upon
 2. Revelation 5:1 Or scroll
 3. Revelation 5:2 Or scroll
 4. Revelation 5:3 Or scroll
 5. Revelation 5:4 Or scroll
 6. Revelation 5:5 Or scroll
 7. Revelation 5:6 Lit in the middle of the throne and of the four living creatures, and in the middle of the elders
 8. Revelation 5:8 Or scroll
 9. Revelation 5:8 Or holy ones
 10. Revelation 5:9 Or scroll

Nouă Traducere În Limba Română

Apocalipsa 5

Sulul scris şi Mielul

1În mâna dreaptă a Celui Ce şedea pe tron am văzut un sul scris pe ambele părţi şi sigilat cu şapte sigilii. Am văzut un înger puternic proclamând cu glas tare: „Cine este vrednic să desfacă sulul şi să-i rupă sigiliile?“ Dar nimeni în cer, nici pe pământ, nici sub pământ n-a putut să desfacă sulul şi să se uite în el. Am plâns mult, pentru că nimeni n-a fost găsit vrednic să desfacă sulul şi să se uite în el. Dar unul dintre bătrâni mi-a zis: „Nu plânge! Iată că Leul din seminţia lui Iuda, Rădăcina lui David, a învins şi este vrednic să desfacă sulul şi cele şapte sigilii ale lui!“

M-am uitat şi am văzut un Miel, care părea înjunghiat, stând în mijlocul tronului şi al celor patru fiinţe vii şi printre bătrâni. Avea şapte coarne[a] şi şapte ochi, care sunt cele şapte duhuri ale lui Dumnezeu, trimise pe întreg pământul. El a venit şi a luat sulul din mâna dreaptă a Celui Ce şedea pe tron. Când Mielul a luat sulul, cele patru fiinţe vii şi cei douăzeci şi patru de bătrâni au căzut la pământ înaintea Lui. Fiecare avea o harfă şi vase de aur pline cu tămâie – care sunt rugăciunile sfinţilor – şi cântau un cântec nou:

„Tu eşti vrednic să iei sulul
    şi să-i rupi sigiliile,
pentru că ai fost înjunghiat
    şi prin sângele Tău ai răscumpărat pentru Dumnezeu
oameni din orice seminţie, limbă, popor şi neam
10 şi i-ai făcut o împărăţie şi preoţi pentru Dumnezeul nostru;
    şi ei vor domni pe pământ!“

11 M-am uitat şi am auzit glasul multor îngeri care erau împrejurul tronului, al fiinţelor vii şi al bătrânilor. Numărul lor era de zece mii de ori zece mii şi de o mie de ori o mie[b]. 12 Ei spuneau cu glas puternic:

„Vrednic este Mielul, Care a fost înjunghiat,
    să primească putere, bogăţie, înţelepciune, tărie,
        onoare, slavă şi laudă!“

13 Apoi, pe orice făptură care este în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare, adică orice făptură ce se află în aceste locuri, am auzit-o zicând:

„A Celui Ce şade pe tron şi a Mielului
    să fie lauda, onoarea, slava şi puterea,
        în vecii vecilor!“

14 Şi cele patru fiinţe vii au zis: „Amin!“, iar bătrânii au căzut la pământ şi s-au închinat.

Notas al pie

 1. Apocalipsa 5:6 În concepţia antică cornul era un simbol al puterii sau al unui conducător puternic
 2. Apocalipsa 5:11 Un mod de a spune că mulţimea lor era atât de mare, că nu putea fi numărată